Referat fra bestyrelsesmøde den 8. nov.

9. november 2023

Referat fra VLF bestyrelsesmøde Onsdag den 8. nov. 2023 kl. 19.00

Afbud fra Kenneth

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat.

3. Næste møde ? Mad ?                 Onsdag den 6. december. Johnny serverer. 

4. Meddelelser/orientering


Plantning af træer

Kommunen er ikke afvisende over for vore ønsker, og det er allerede positivt. Vi har indsendt skitser over, hvor vi gerne vil plante skyggetræer.


Udsætning af ål

VLF fortsætter Viborg Fiskeriforenings arbejde med udsætning af ål i Viborg Søerne. Anders fra den gamle bestyrelse i fiskeriforeningen har påtaget sig at styre sagen. Vi skal så stille med mandskab, når ålene med kort varsel dukker op. Bådelauget har lovet at hjælpe. Morten drøfter med Anders, om udsætningen bør ske i flere søer, f.eks. i Rødding sø og i Loldrup sø.


KÅS

Jørgen havde været til møde i KÅS, og berettede om, at kommunen tilsyneladende er positiv over for at udlægge grene i bække og åer til skjul for småfisk. Der er ved at brede sig en opfattelse af, at skjul er lige så vigtige som gydegrus.

På samme møde blev der orienteret om, at havørne satte stor pris på gode siddepladser på vandet. Måske skulle vi prøve at få et par pæle placeret i Hjarbæk Fjord som ”grøn” bekæmpelse af skarv.


Hjemmeside, facebook

Der arbejdes på det – lige nu mangler vi en afklaring af, om vi har overtaget domænet vibfisk.dk. Webmaster er på sagen.


Juleafslutning

Vedtaget at holde afslutning onsdag den 13. december, men det bliver først fra kl. 20.00, da der også er fluebinding for begyndere den aften.


5. Tilpasning af omkostninger

Målet er at få udgifterne til leje og fest ned med mindst en trediedel. Vi stopper aftalerne på en del stykker, og vi holder foreløbig kun fest hvert 3. år.

Følgende blev besluttet: Lukket møde – offentliggøres ikke før aftaler med lodsejerne er på plads.


6. Nye kort

Jørgen tegner nye kort på Google Maps, så de er klar til sæsonen.

Udkast til nye skilte blev forelagt og godkendt. Morten kigger en gang mere på teksten, og så får Jørgen lavet lay-out og fundet en trykker. Hvis nogen kender en, der kan trykke vejrfast på selvklæb, så sig til.


7. Medlemmer og økonomi

Der er kommet 3-4 nye siden sidst, og der har ikke været særlige udgifter.


8. Medlemsmøder

Der er dukket et par stykker op til fluebinding for begyndere og kun en enkelt til almindelig fiskesnak, så vi holder udelukkende fluebinding indtil juleafslutningen. Så vil vi forsøge at sætte gang i klubaftener med konkrete emner.


9. Bådene

Aftale med Viborg bådelaug om ophalerplads og vinteropbevaring på plads og underskrevet. Vi planlægger at tage Viborg-bådene på land til rengøring og reparation en af de første torsdage, så nogle fra OBK kan være med. Vi skal lige have nogle beslag færdige først.

Båden ved Dollerup i Hald sø skal tages op, rengøres, repareres og have lavet en overdækning. Jens filosoferer lidt over, hvordan overdækningen kan laves og aftaler nærmere med Morten, som fra dd har overtaget opsynet med bådene på Hald sø.

Vi drøftede kommunens planer om nedlæggelse af iltningen af Hald sø og konkluderede, at Viborg Lystfiskerforening er parat til sammen med Hald sø Bådelaug at anmode kommunen om ved en lukning dels at sikre målinger, der dokumenterer udviklingen, dels at lade udstyret ligge i søen, så det er på plads, hvis der bliver behov for at genstarte anlægget.


10. OBK

Der møder ca 20 mand til de ugentlige møder, som foregår i al gemytlighed.


11 Evt.


9.nov. 2023 JB

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator