Generalforsamling. referat

4. februar 2024

Referat af generalforsamling Sdr. Mølle i Viborg; den 25. januar 2024 


1. Valg af dirigent:

Henning Markussen blev valgt. Dirigenten bekræfter at generalforsamlingen er lovligt indkaldt


2. Protokolfører: Søren Gytz blev valgt.


3. Bestyrelsens beretning:

Formanden startede med at der i årets løb er truffet flere store beslutninger:

Viborg Fiskeriforening er blevet nedlagt og vi har overtaget halvdelen af deres formue og vi har overtaget 4 både i tilknytning hertil.

Vi har desuden købt en ny alubåd på trailer (betalt af tipsmidlerne), og vi har fået nyt navn: Viborg Lystfiskerforening.

Til sammen er der nu et stærkere tilbud til vores medlemmer.

Vi har opsagt ca. halvdelen af lejeaftalerne i hhv. Skals Å og Jordbro Å.

Der er lavet nye kort over alle fiskestrækninger og nye skilte er på vej. Vores vand ved Simested, Fiskbæk å og Karup å er desuden blevet billigere. Samlet set er der reduceret med ca. en tredjedel af det nuværende lejeniveau.

Formanden gennemgik alle vandløb på overhead.


Regnskabet ender med et underskud på kr. 8.000.

Vi er ved årets slutning 320 medlemmer – vi har tabt ca. 70 siden sidste år. Opkrævning af kontingent mv. er nu varetaget af forbundet – og det kører godt. Der er ingen udgifter forbundet hermed.


Fiskeriet har ikke været imponerende; der er indrapporteret 114 fisk i alt.

Der er taget flere store fisk i vores åer.

Der er desuden nu slået stier ved 4 af åerne.

Der er lavet bestandsanalyse i Simested å.

Formanden fortalte om mulighed for regulering af skarv samt sæler i vores åer.


Arrangementer i klubben:

Premieren blev ’fejret’,

Havørredkursus i sommerferien, ’Kend din å’ samt juleafslutning.

Der bindes fluer torsdag aften, og der er tilbudt fluebindingskursus for begyndere v. Peter Ballentin.


’Old Boys-afdelingen’ kører rigtigt godt og mødes hver uge; og de har lavet ture til kyst, sø og å.


I 2024 fortsætter vi med at bygge spinnere på klubaften og der bliver en klubaften om fiskeri i Hald sø.


Formanden takkede bl.a. webmaster Peter Bilgrav.

Søren og Jan har kørt OBK – tak for det, samt en tak til bestyrelsen.

Formanden rettede en særlig tak til John Glerup der efter 10 år nu træder ud af bestyrelsen.


Kristian Machenhauer samt Morten Sigby Klausen har med deres indberetninger tuil fangstrapporten hver vundet et gavekort til JAFI/gratis medlemskab.


Beretningen blev godkendt


4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet blev gennemgået og vedtaget.

Kassereren udpegede særlige poster:

Tilskud til køb af alujolle;

Nedlæggelse af Viborg Fiskeriforening medførte at vi overtog halvdelen af deres formue.

Regnskabet blev godkendt.


Kontingentet foreslås uændret i 2025:

Vedtaget.


5. Indkomne forslag:

a. Flytning af premieredag fra 1. marts til 1. maj (Steen Christensen):

Ikke vedtaget


b. Flytning af afslutningen af fiskeriet fra 1.oktober til den 1. september (Steen Christensen):

ikke vedtaget


6. Valg:

a. Formand JB er på valg – Genvalg til JB.

b. 3 bestyrelsesmedlemmer for hver 2 år. (På valg er Jens Drengsgaard; Vagn Rasmussen og John Møller). Jens og Vagn er villige til genvalg: De blev genvalgt. Nyvalgt til bestyrelsen blev desuden Morten Sigby Klausen.

c. Valg af to suppleanter for 1 år. Kenneth Elkjær og Peter Ballentin er villige til genvalg. Begge genvalgt.

d. Der vælges 1 revisor for 2 år. Michael Højris vil gerne genvælges. Michael blev genvalgt.

e. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år: Peter Sindberg.


7. Evt.


Underskrift: ______________________________ Søren Gytz Olesen, referent/kasserer

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator