Referat fra bestyrelsesmøde den 10. august 2022

11. august 2022

Referat fra VSF bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2022 kl. 19.00


1. Godkendelse af dagsorden. ok

2. Godkendelse af referat. ok

3. Næste møde ? Mad

Onsdag den 28.sept. Søren serverer


4. Meddelelser/orientering

a Karlos hytte

Nedtagning af træ var ikke en opgave for OBK. Der skal fagfolk til. Vagn ser på det. Jørgen har spurgt Karlo om traktor til hjælp.


b Regulering af skarver

Vi plejer at få en tilladelse den 1. august, men i år trækker det ud. Jørgen rykker i næste uge, når den sædvanlige kontakt er tilbage fra ferie.


c Møde med Ålestrup 14. september

Sanne leverer mad, som vi skal hente i Mønsted kl. 18.00. Vi laver ikke dagsorden, men taler om nogle punkter, der skal tags op. Tilmelding senere, vi skulle gerne møde med stort set hele bestyrelsen, så sæt kryds i kalenderen.


d Vådområdeprojekt, Jordbro å

Ingen særlige bemærkninger


e Begynderkursus ved åen.

Sommerens indendørs kurser sluttes af med en aften ved Simested å den 24. august.


f. Fluebindingskursus.

Det er aftalt med ”De bindegale”, at de gerne vil tage nogle nye med i gruppen og lære dem noget om fluebinding. Møderækken starter i uge 43. Jørgen skriver mere om det på hjemmesiden, når vi nærmer os datoen.


g Lodsejerfest

Der er bestilt lokale og musik til den 27. januar.


5. Regnskab og medlemstal,

Ingen særlige udgifter. Medlemstallet halter ca 25 personer efter sidste år.


6. Nedsat kontingent

Vi har pr. 8. august indført, at et kontingent, tegnet nu, gælder for resten af 2022 og for hele 2023. Vi betaler ikke kontingent til forbundet for resten af 2022.


7. Regulering af sæler

Vi har fået tilladelse til at regulere op til 5 sæler i Skals å. Der er aftale med 4 jægere.

Det er fortsat vigtigt, at sælobservationer meddeles bestyrelsen og rapporteres på Limfjordsrådets hjemmeside.


8. Slåning af stier, grødeskæring i Fiskbæk å

Vi klager til kommunen over grødeskæringen i Fiskbæk å, hvor al flydegræs er fjernet. Næste år vil vi forsøge at samle bevis for, at flydegræs hjælper på afstrømningen i stedet for at hæmme den.


Vagn har sået stier ved Jordbro å følgende steder: Opstrøms Stoholm, ved rodzoneanlægget, ved Gammelstruplejren og et sted mere, som referenten ikke fik noteret.

Johnny har slået ved Fiskbæk å ved Vesbæk og ved den gamle kirkegård.

Henrik får entreprenør til at slå ved Borup bro og opstrøms til ”poolen”.


9. Hjarbæk Fjord,

Henrik orienterer Henrik er vores repræsentant i Viborg Kommunes stort anlagte projekt med at beskrive fakta og anvise løsningsmuligheder for fjorden. Der er indkaldt de bedste eksperter, og Henrik er begejstret for niveauet.

Man var bl.a. blevet belært om, at der ikke ligger masser af fosfor på bunden af fjorden. Det er neutraliseret af saltvand.

Og man har hørt, at sandmuslinger kan hjælpe meget med at få vandet til at klare op, men muslingerne har vanskeligt ved at leve i fjorden på grund af iltsvind.

Man diskuterer slusedrift, og her ønsker vi og fritidsfiskerne en mere permanent åbning af gennemsejlingsslusen.

Foreningens prioriteter blev aftalt, men dem bringer Henrik frem på det rette tidspunkt.


10 Nye kontrakter, Jordbro og Skals

Der er handlet en ejendom ved Jordbro å. Kontrakten underskrevet af os.

Vagn kører ud og får den nye ejers underskrift, når Jørgen har talt med ham.


Næsten al jorden på nordsiden af Skals Enge har skiftet ejer.

Vi vedtog at søge en aftale med den nye ejer, uanset at det vil koste ca 3000 kr årligt. Det er den sædvanlige meterpris, men det er en lang strækning.


11. Pensionisterne

Fortsat lidt slapt fremmøde til torsdagsmøderne. OBK arbejder på at fastlægge et program.

Der er 2-dages tur til Djursland i september.


12. Debat på hjemmesiden

Enighed om, at debatten forløb pænt. Jørgen spørger vor IT-leverandør, om der kan komme hjemtaget/genudsat på fangstrapporten.


13. Evt


11. aug. jb

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator