Referat fra bestyrelsemøde 20. april

21. april 2022

Referat fra VSF bestyrelsesmøde onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00


1. Godkendelse af dagsorden.

ok


2.Godkendelse af referat.

ok


3.Næste møde ? Mad ?

Onsdag den 25. maj, Flemming serverer


4. Meddelelser/orientering


a Evaluering, premieren

Dårlig tilslutning, vi giver coronaen skylden og prøver igen næste år.


b Henrik – noget nyt fra Hjarbæk Fjord ?

Nej, der har ikke været holdt møde endnu


c Viborg kommunes projekter 2022

Der sker ikke ret meget på vandløbsområdet. Kun vedrørende fem vådområdeprojekter (der betales af stat og EU) sker der noget væsentligt.


Mønsted å lægges uden om Mønsted dambrug i 2022. Det er rigtig godt


Ved Rævind bæk skal der laves jordfordeling. Det har stået på i flere år, så det er usikkert, hvor langt man kommer i 2022. Ellers et godt projekt.


Ved Jordbro å omlægges forløbet ved minilandsbyen i Daugbjerg og i et større område der omkring. Det ligner et godt projekt på et sted, hvor der i dag kun er få fisk. Det ser ud til at ske i 2022.


Ved Jegstrup bæk og Skravad bæk arbejdes der med jordfordelingen.

Jegstrup er et lovende projekt, men at røre ved Skravad, som er et afgørende og velfungerende gydevandløb ved Skals å, er bekymrende. Bestyrelsen vedtog, at foreningen skal gå til kommunen med vore bekymringer. Jørgen tager det op med den nye chef for Natur & Vand.


d Båd på Hald sø.

Friluftsrådet er ude med en pulje på 50 mill. til fremme af friluftsliv ved vand. Vi vedtog at søge om en ny båd og trailer til Hald sø. Jørgen søger inden 1. juni.


e Kend din å

Vi fastlagde følgende, foreløbige plan – endelige datoer vil fremgå af hjemmesiden, men kan rettes indtil få dage før afholdelse, så man skal checke på hjemmesiden, inden man tager afsted.

Fiskbæk           Johnny             30. maj

Jordbro            Vagn                    1. Juni

Skals                 Kenneth           dato følger

Simested         Henrik              20. juni

Karup                Flemming         9. juni 


f.  Sommerkursus

Vi gentager de seneste års succes med et kursus målrettet uerfarne havørredfiskere, men naturligvis åbent for alle, der kunne tænke sig lidt inspiration.

Søren står for kurset, Henrik bidrager vedrørende fluefiskeriet og Peder B. Sørensen med spinnefiskeriet.

Programmet bliver som følger:

Grundkursus i fluefiskeri, Sønder Mølle, Henrik, den 13. juni

Grundkursus i spinnefiskeri, Sønder Mølle, Peter, dato følger, måske den 15. juni

Fælles kursus i praksis ved åen, alle instruktører, august, aftales på grundkurserne.


5. Regnskab og medlemstal

Vi har lagt opkrævning over til forbundet, og har ikke præcise sammenligningstal for samme tidspunkt sidste år, men vi er lige nu 339 medlemmer. Den 3. juni sidste år var vi 372 medlemmer, så vi skal finde 33 mere inden juni, for at være med. Det bliver vanskeligt, men der skal nok komme en del.


Kassereren meddeler, at vi ikke bruger nogen penge – hvorefter bestyrelsen bevilligede sig selv en kold øl.


Under dette punkt drøftede vi fremkommeligheden ved åerne og besluttede, at hvis der ikke meldte sig frivillige til at rydde stier ved åerne med vores nyindkøbte værktøj, ville vi forsøge at skaffe professionel, betalt bistand. Henrik tager kontakt til en mulig entreprenør.


6. Vandløbsrestaurering.

Formanden har været til et meget inspirerende møde med Morten Ringgive.

Enighed om, at der var inspiration at hente, ikke kun for foreningen, men også for kommunen.

Jørgen vil foreslå kommunen at afholde en dag med Morten Ringgive, som Næstved kommune har gjort.

Se Mortens film om Humbæk Metoden. Kan let findes på internettet.


7. Sæl- og skarvskræmmer ved Virksund.

Vi afventer svar på, om et forsøg vil være muligt på trods af odderens fredning.


8. Jagt på skarver, organisering via jagtforeninger.

Jørgen forsøger at starte et samarbejde med jagtforeninger ved Skals og Simested å. Vi spørger også til KÅS’ erfaringer på området.


9. Pensionisterne

Kører fint, men med lidt lavere deltagelse end tidligere. Der er stadig lidt corona i kredsen.

John berettede om OBK’s 10-års jubilæum og om udskiftning af føregruppen.

Vi talte om muligheden for at lave en krebsetur til Haderis å eller Nørreåen. Flemming spørger AH, om de har en god ide.


10. Evt


Jørgen 21. april 2022

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator