Referat fra bestyrelsesmøde, sept. 2021

22. september 2021

Referat fra VSF bestyrelsesmøde tirsdag den 21. sept 2021

Afbud fra Henrik, Vagn og Søren


1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat.

3. Næste møde ? Mad ? Tirsdag den 9. november, Flemming serverer


4. Meddelelser/orientering

a Grus i Jordbro å

Alle tilladelser og tilskud på plads. Der er aftalt med entreprenør, så vi regner med, at der lægges grus ud i den nærmeste fremtid. Det er store mængder, 75 kbm grus og 15 kbm skjulesten.


b Foredrag

Foredraget med Lasse Elmgren bliver den 16. november, er på hjemmesiden.


c Bytteordning med Århus og Bjerringbro, virker den?

Ikke behandlet


d Mønsted dambrug

Viborg kommune har aftale med ejeren om at lave omløb omkring dambruget og at tage vand ind på ”flad strøm”, altså uden opstemning. Dermed ser en 10 år gammel sag ud til at finde sin afslutning.


e Deltagelse hos JAFI

Et par friske OBK’ere repræsenterede igen foreningen på Jafis årlige messedag. De solgte 4-5 medlemskaber og skabte en masse goodwill. Bestyrelsen takker Egon og Kai. (Og andre, der evt har deltaget, men som vi ikke har set)


f. Trudskov bæk

Kommunen ser på muligheden for at omlægge rørunderføringen under Havrisvej. Røret ligger for højt og er lagt for stejlt, så det hindrer opgang til de flotte, øvre dele af bækken.

VSF har opgivet at lægge grus ud i bækken nedstrøms Løgstørvej. Den nye bæk er simpelthen lavet så bred, at alle mulige bredplanter vokser ude i bækken, så en løsning er vanskelig at se.

Enten skal der laves et helt nyt og smallere forløb eller også skal man lade tiden gå og lade bækken indsnævre sig selv, men det kan tage mange år. Kommunen ser på muligheden for at vedligeholde bækken i en smal strømrende, og så håbe på, at bækken indsnævrer sig selv ved aflejring af sand og mudder i plantevæksten i siderne.


g. KÅS

Der er nogen diskussion om, hvordan Havørredens Hus, som især Herning kommune støtter, skal gennemføres. Der er bestyrelsesmøde om sagen i næste uge.


5. Regnskab og medlemstal

Ikke noget at bemærke på regnskabssiden.

Vores ordning med at sælge næste års kontingent med fra sidst i august har givet ca 10 nye medlemmer.

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at indkøbe en ny printer.


6. Møde med landbruget

Henrik og Jørgen har været til møde om Hjarbæk Fjord, hvor vi fremførte, at det var vores ønske at få fjernet dæmningen ved Virksund og at få forbedret adgangsmulighederne ved fiskevandene.


7. Skarver

Vi har fået tilladelse til at regulere skarver ved Skals og Simested å og ved det tidligere dambrug ved Fiskbæk å.


8. Fremkommelighed og andre problemer for å-fiskeriet.

Der er ingen, der har brugt det nyindkøbte rydningsudstyr. Drøftede fremkommelighed generelt, og bestyrelsen er enig i, at det er et stort problem, som kan føre til, at vi opgiver fiskevand, der hvor det alligevel ikke er til at færdes.


9. Limfjorden, garnregler og muslinger

Det oplæg fra Limfjordssammenslutningen, som Jørgen var med til at udarbejde, har ført til et samarbejde med fritidsfiskerne (garnfiskerne) om at komme frem til en fælles indstilling til de fremtidige regler. Det er meget positivt, og lige hvad vi havde ønsket med arbejdet.

Der har været afholdt fællesmøde i Løgstør den 1. september. Der kommer mere, når vi er længere med forhandlingerne, som Jørgen deltager i.


Jørgen tager kontakt til KÅS for at orientere dem om sagen.


Enighed om, at massivt muslingeopdræt til hønsefoder ikke er en løsning, men nok mere vejen til nye problemer med plasticforurening, muslingslort på bundet osv.


10. Generalforsamling

Der bliver generalforsamling den 18. januar. Det ser ud til, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til at genopstille. Så skal vi have fundet to nye suppleanter. Interesserede må gerne tage kontant til formanden for at høre nærmere.


11. Pensionisterne

OBK’erne har været på en vellykket tur til Glatved Klint med overnatning i Randers Sportsfiskerforenings klubhus. Der er referat på hjemmesiden.


En flok OBK’ere tager til Hökensås i Sverige i uge 40.


12. Evt

Der er set en sæl i Skals å. Det er vigtigt, at alle sælobservationer lægges på Limfjordsrådets side under ”Jeg har ser en sæl”. John sørger for at få den aktuelle observation på.


JB, 22 sept. 2021
© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator