Referat fra generalforsamlingen

26. marts 2022

Referat af Generalforsamling i VSF; Sdr. Mølle i Viborg den 24. marts 2022


1. Valg af dirigent: Henning Markussen blev valgt.

Henning rejste spørgsmålet om at foreningen ikke afholdt gen.fors. i 2020 grundet Corona-smitte. Dette blev godkendt og Henning erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.


2. Valg af referent: Søren Gytz blev valgt.


3. Formandens beretning vedr. 2020 og 2021:

Jørgen Buch (JB) foreslog at man tog punkt om havørreder i Limfjorden op under eventuelt.

Der henvises til den skriftlige beretning for 2020. Den blev taget til efterretning.

Medlemstallet for 2022 er 331 – ca. 20 lavere end forrige år. Økonomien er fortsat stabil.

Fiskeriet er til den forkerte side: der er fortsat de gydninger der plejer at være, men antallet af fisk der landes er lavt.

Der er fortsat skarver og sæler ved slusen i Hjarbæk Fjord samt ved fiskeslagteriet ved Fiskbæk Å. Der er nu tilladelse til at skyde nogle af dem ved Skals Å og Simested Å.

Der er udlagt grus og sten i Jordbro Å, for at skabe bedre betingelser for gydningen. Viborg kommune har også etableret gydebanker i Lund Bæk. Kommunen har også etableret sandfang, hvilket formanden var godt tilfreds med.

Der er kommet en fondsbevilling på kr. 25.000 fra Brøndums Fond, der har finansieret indkøb af nyt rydningsmateriel.

Der var foredrag v. Lasse fra Forbundet om havørredfiskeri ved kysterne i Jylland.

Der var ’Kend-din-å’ arrangementer som vanligt.

Der er blevet afholdt havørredkursus for foreningens medlemmer.

Old Boys-afdelingen kører som vanligt, men har fået nye ’ledere’, der bl.a. besluttede at den udsatte julefrost afholdes nu her i april 22.

Der blev rette en tak til Walther der har ført medlemslisten i en række år. Fremover vil medlemskartoteket blive vedligeholdt af Forbundet.

Tak til Peter Bilgrav, der er webmaster.

Endelig rettede JB en tak til bestyrelsen.


Der blev spurgt til hvorvidt bestyrelsen har planer for at skaffe nye medlemmer: Jørgen svarede at der formeldt ikke er nogen planer; der er lavet FACEBOOK-annoncer og der er ikke planer for at gøre mere end at vedligeholde det nuværende niveau. Det er vigtigt at fangstrapporterne holdes opdateret – da hjemmesiden skaffer medlemmer. Det blev fremhævet, at der er tegn på at lystfiskerne søger mod laksevandene.

Beretningerne for hhv. 2020 og 2021 blev godkendt.


4. Aflæggelse af regnskab for 2020 og 2021

Søren (kasserer) forelagde regnskabet for både 2020 og 2021.

Der blev spurgt til priserne for jordlodderne, og om priserne på lejen var for høj. Jørgen gav en forklaring.

Egon spurgte til kassebeholdningen, og den bliv vist på overhead.

Henning satte regnskaberne for hhv. 2020 og 2021 til afstemning, og de blev begge godkendt.


5. Indkomne forslag – herunder fastsættelse af kontingent for hhv. 2021, 2022 og 2023

Der er ikke indkommet nogle forslag.

Jørgen søgte om godkendelse af kontingentet for 2021 og 2022 samt 2023 på uændret kontingent. Dette blev godkendt.


6. Valg

a. Valg af formand for 1 år. Jørgen B er på valg: JB blev genvalgt.

b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Fl. Hansen; Vagn Rasmussen og John Glerup Møller. Alle er villige til genvalg: Alle tre blev genvalgt.

Bestyrelsen består herefter af Jørgen Buch (formand), Flemming Hansen (næstformand), Søren Gytz (kasserer), Johnny Auchenberg, John Møller og Henrik Ravn. Kenneth Elkjær og Jens Drengsgaard er suppleanter.

c. Valg af to suppleanter for 1 år: Jens Drengsgaard og Kenneth Elkær blev valgt.

d. Valg af revisor for 2 år. Michael Højris er er på valg, og vil gerne genvælges. Michael blev valgt.

e. Valg af revisor-suppleant for 1 år: Thorkild har trukket sig. Peter Sindberg blev valgt.


7. Eventuelt.

Der blev trukket lod om præmierne for indsendte fangstrapporter. Johnny vandt et gavekort på 1000 kr til JAFI, Gert Kristensen vandt et gratis medlemskab for 2023.

Jørgen B gennemgik et oplæg om havørredernes vandring i Hjarbæk Fjord og ud af Fjorden. Det var en gyserfortælling, der viste at kun en meget lille procentdel af de mærkede ørreder kom tilbage igen til den å der har vandret ud af.

Referat skrevet af Søren Gytz – den 24. marts 2022.

© 2023 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator