Beretning for 2020

2. marts 2022

Årsberetning for 2020

Coronaen

Almindeligvis indleder vi årsberetningen med en oversigt over, hvordan fiskeriet er gået. Det er normalt det vigtigste i beretningen, men i 2020 var ingenting normalt, og vi slipper ikke for at belyse coronaens indvirkning på året i foreningen.

En masse aflysninger Coronaen medførte en masse aflysninger. Der var aftaler om et foredrag i oktober, det blev flyttet til februar, og nu er udskudt til en bedre fremtid.

Der var lagt op til et stort og spændende møde med Ålestrup Lystfiskerforening og DTU Aqua. Det blev flyttet to gange og derefter skudt ud i det uvisse.

Der blev aflyst bestyrelsesmøder, og OBK blev hårdt ramt. Ikke alene blev de ugentlige møder aflyst det meste af året, det gik også ud over julefrokosten, og så bliver det ikke meget værre.

Og aflysningerne fortsætter i 2021, hvor vi har været nødt til at udsætte generalforsamlingen, til vi igen må mødes. Der er ikke taget stilling til, hvornår den afholdes, så den nuværende bestyrelse arbejder videre.

Lidt lyspunkter var der dog også. Mange af vores medlemmer fik rigtig god tid til at fiske, og vi fik en pæn medlemstilgang, da fiskeri var en af de få aktiviteter, der ikke blev ramt.


Gennemførte aktiviteter.

På trods af coronaen fik vi dog gennemført en hel del i 2020.

De traditionelle Kend-din-Å ture blev gennemført til alle fem åer omkring Viborg. Som sædvanlig med skiftende tilslutning, mest afhængig af vejret. Det har vi tænkt os at fortsætte med i 2021.

Søren Gytz, Henrik Ravn og Peter Bilgrav gennemførte et kursus, hvor man kunne lære åfiskeriet i teori og praksis. Det blev en bragende succes med 16 deltagere – alt hvad der var plads til – og en afsluttende tur til Simested å, hvor to af kursisterne fangede hver en fin havørred. Vi forventer at gentage kurset i 2021.

DTU havde indkaldt til bestandsanalyse i Skals å med tilhørende tilløb. Viborg Sportsfiskerforening stillede med to mand i ca. 10 dage, så hele systemet blev gennemfisket på ca 90 stationer. Vi kender ikke resultatet endnu, men mens vi deltog i arbejdet kunne vi se, at det så meget rimeligt ud. Det så ikke ud til at være blevet ringere siden sidste undersøgelse i 2011.

Vi har været ude med spulepumpen og ryddet gydebankerne ved Nybro for planter, sand og mudder. Fiskene kvitterede omgående for indsatsen og tog gydebankerne i brug nogle få dage efter, at vi havde afsluttet arbejdet. Skalsådalens Lystfiskerforening har lånt pumpegrejet og spulet i nogle tilløb til Skals å.

Vagn har ryddet op ved Jordbro å, men da der på grund af ringe grødeskæring har været ekstremt højvande i åen næsten hele sæsonen, er der ikke mange, der har fået glæde af det.

Vi har indkøbt en ny, kraftig buskrydder, som har været i brug ved Jordbro og ved Skals å. Vi ønsker at gøre vore fiskevande mere tilgængelige flere steder, og til det mangler vi noget hjælp. Hvis du synes, der trænger til at blive skabt bedre forhold et sted, så kan du låne buskrydder og sikkerhedsudstyr i klubben.

OBK har godt nok måttet aflyse mange møder, men turene til åerne og til p&t-vandene er blevet gennemført, så man kan mødes på den måde. Der har været fin tilslutning, og der er oven i købet blevet arrangeret flere ture end oprindeligt planlagt. OBK-erne har i begyndelsen af sæsonen lagt broer ud ved Skals og Simested å.


Skrivebordsaktiviteter under coronaen.

Vi har i foråret fået en ny hjemmeside. Indholdet er der ikke ændret så meget ved, men den nye side er blevet meget lettere at skrive på. Det er blevet let at skrive på Forum og billederne på fangstrapporten bliver nu automatisk vendt rundt, så de vises rigtigt – også selv om man har vendt telefonen på hovedet, da man tog fotoet. Vigtigst er det dog nok, at siden nu er tilpasset til mobiltelefoner, så man kan læse punkterne uden problemer, og uden at skulle fedte på skærmen for at gøre teksten større.

Vi har deltaget i udarbejdelsen af forslag til nye fiskeriregler for Limfjorden, hvor der er lagt vægt på, at smolt og nedgængere skal komme sikkert ud i det åbne hav, samt på at fangsten af ørreder skal fordeles rimeligt. Vi har derfor fremsat forslag om, at man højest må hjemtage tre ørreder pr dag – og det hvad enten man fisker med stang eller net. Forslagene kan ses under Nyheder på hjemmesiden.

Og et af foreningens bestyrelsesmedlemmer har været stærkt medvirkende til at byrådet har bevilliget 1 mill. kr til arbejde med forbedring af naturforholdene i Hjarbæk Fjord.


Fiskeriet

Generelt her det været en ret jævn sæson. Ikke helt dårlig og heller ikke nogen jublende god sæson. Vi startede med store oversvømmelser til sæsonstarten, men det blev hurtigt mere normalt, så i 2020 kan man ikke give vejret skylden, hvis man ikke fangede noget.

Fra Simested å er der rapporteret 47 havørreder, men en på 5,4 kg til Carsten Knudsen som den største. Bjarne Hougaard fulgte pænt op med en på 4,7 kg.

Vi har ikke hørt meget fra Skals å.Der er rapporteret 22 havørreder med en på 4,0 kg til Heine Sørensen som den største.

Fiskbæk å har givet 25 havørreder. Torben Miller fik den største på 3,1 kg, men Johnny har haft fat i dem, der er større!

Ved Jordbro å har forholdene været vanskelige. Foråret højvande blev afløst af næsten lige så meget højvande sæsonen igennem. Vi skal vist have kommunen til at se lidt mere på, om grødeskæringen kan gøres bedre. Ikke overraskende fik Vagn Rasmussen den største på 3,4 kg.

Fra Karup å er der kun rapporteret 3 ørreder.

I Vorgod å fangede vore medlemmer 4 laks, Benny Kjærgaard tog den største på 6,2 kg. Toppenberg fulgte godt op, og undertegnede genudsatte en 80-85 cm, der ikke blev vejet. På det stykke vi er med i, blev der fanget ca 40 laks, så det er fremragende laksevand, som vi kun kan opfordre vores medlemmer til at bruge noget mere.


Sæler og skarver.

I løbet af 2019 så vi flere gange sæler i Fiskbæk å, og i gydetiden hærgede de på gydebankerne ved Nybro. Vi fik derfor fremskaffet en tilladelse til at skyde – det hedder regulere på jægersprog – to sæler i 2020. Det har de åbenbart hørt om ude i fjorden, så vi har ingen set siden, og vi vil ikke ansøge om ny tilladelse, før vi oplever et alvorligt problem.

Der har heller ikke været så mange skarver som tidligere. Vi har skaffet lodsejerne ved Skals og Simested å tilladelse til at skyde 50 stk. og der er skudt 26 i 2020. Men det væsentlige er jo heller ikke, hvor mange der skydes. Det afgørende er, at skarverne ikke får lejlighed til at vænne sig til at fiske i åen i store flokke, som vi så det tidligere, og det ser ud til at være lykkedes i 2020. Vi har ikke noget imod en gang imellem at møde en skarv eller to i åen.


Medlemmer og økonomi

Vi er lige nu 431 medlemmer. På samme tid sidste år var vi 459, så vi er 28 færre end sidst. Det er faktisk noget bedre, end vi havde frygtet, og det er der to årsager til. Dels har vi fået hjælp af coronaen. Der er meget, man ikke må under en nedlukning, men fiske, det må man gerne, og det har givet nye medlemmer – ikke kun i vores forening, men generelt i hele landet. Og dels kørte vi op til Jul en kampagne med gode tilbud. Den gav 15-20 nye medlemmer.

Men selv om corona og kampagner har givet nye medlemmer, så er der ikke noget, der giver så mange medlemmer, som fisk på fangstrapporten, og det halter stadigvæk. De tal, der står anført ovenfor viser ikke på nogen måde, hvad der bliver fanget i vores åer, så hvis I vil styrke foreningen og holde kontingentet nede, så læg alle jeres fisk på fangstrapporten. Med den nye hjemmeside er det blevet endnu lettere at lægge noget på. Man skal hverken logge ind eller noget andet besværligt.

Medlemstilgangen har betydet, at vi igen er kommet ud med et fornuftigt regnskab med et overskud på 35.000 kr, men vi har heller ikke brugt penge på noget som helst ud over fiskeleje, forbundet og en ny hjemmeside. Den julekampagne, vi gennemførte, gav ca 20.000 kr i kontingentindtægter, som er bogført i 2020, men som vedrører 2021, og så har vi glemt at betale en regning på ca 5.000 kr, så reelt har året givet et overskud på 10.000 kr.

Vi har ikke lavet broer, vi har ikke lavet vandløbspleje, vi har ikke købt tryksager etc. etc. Det bliver ikke ved med at gå.

På grund af corona blandt revisorerne er regnskabet endnu ikke blevet revideret. Det kommer på hjemmesiden, når det er sket.

Chris har besluttet at holde som kasserer, men det har vi løst internt i bestyrelsen, ved at Søren overtager jobbet. Tak til Søren for at springe til.


Næste år.

Næste år – det er faktisk lige nu. Normalt beskæftiger beretningen sig ikke med det kommende år, men når vi nu ikke kan ses til en almindelig generalforsamling, får I her lige de vigtigste nyheder.

Vi har indgået en bytteordning med Bjerringbro Sportsfiskerforening og med Sportsfiskerforeningen Aros (en sammenslutning af Århus- og Brabrand Lystfiskerforening), så vi bytter dagkort med de to foreninger. Med Bjerringbro bytter vi to kort, så vores medlemmer kan komme på laksefiskeri i Gudenåen.

Med Aros bytter vi tre kort. Aros har masser af spændende vand i Skjern å, Omme å, Lilleåen og mange andre steder. De nærmere regler for at bytte er ikke klar endnu, så hold øje med vores hjemmeside.

Som nævnt ovenfor, har vi tænkt os at arbejde på bedre tilgængelighed ved udvalgte strækninger ved åerne. Men det kræver hjælp. Det er ikke kun en bestyrelsesopgave, og vi har ikke råd til at ansætte en gartner til det, så kom og lån grejet, hvis du vil rydde op et eller andet sted.


Der laves i 2021 en ny DTU-undersøgelse, hvor ca 220 nedgængere i Simested, Fiskbæk og Jordbro å forsynes med små sendere, der kan afsløre deres vej ud til havet og forhåbentlig tilbage igen. Som noget helt nyt og uprøvet forsynes nogle af fiskene med sendere, der kan afsløre deres færden meter for meter omkring slusen ved Virksund. Vi kan alle sammen blive enige om, at sælerne ved Virksund er et stort problem, men uden videnskabelig dokumentation vil der ikke ske noget som helst, så vi er heldige med, at DTU har fundet penge til dette arbejde.


Vi har været ude for at kigge efter de første gydebanker og kan meddele, at det ser fornuftigt ud. Der er nye fisk på vej.


Tak

Også i år er der grund til at takke mange for en stor indsats for foreningen.

Peter Bilgrav har skaffet os en ny, fin hjemmeside.

Samme Peter har sammen med Henrik og Søren kørt et succesfuldt begynderkursus.

Walther har som sædvanligt holdt fuldkommen styr på vores medlemmer.

Grusbanden har været ude på nogle enkelte missioner, hvor de har stillet op uden tøven.

Mange har bidraget hele dage eller mere med at hjælpe til ved bestandsundersøgelsen i Skals -å-systemet.

Kenneth har holdt de små bække omkring Møldrup i fin stand.

OBK’s ledelse har trods corona sørget for et fint aktivitetsniveau i pensionistafdelingen

Og sidst, men ikke mindst en tak til bestyrelsen for en god indsats og et godt samarbejde

. En særlig tak til Chris, som sprang til, da vi manglede en kasserer, og som har løst opgaven fremragende.

Bestyrelsen 9. januar 2021

© 2022 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator