Referat, bestyrelsesmøde 22. febr. 2022

23. februar 2022

Referat fra VSF bestyrelsesmøde tirsdag den 22. febr. 2022 kl. 19.00

1. Godkendelse af dagsorden.                ok

2.Godkendelse af referat.                       ok

3. Næste møde ? Mad ?                           aftales efter generalforsamlingen

4. Meddelelser/orientering

a Medlemstal Vi er midt i betalingsperioden, så det er ikke helt afklaret, men det ser ud til, at vi starter året med 10-20 medlemmer færre end sidste år. Det er bedre end forventet, men som nævnt usikkert.


b Grund ved Jordbro

Endeligt solgt og 20-årig lejeaftale tinglyst.


c Båden

Båden lappet, presenningen rengjort og båden er igen i søen.


d Møde med kommunen

Jørgen orienterede om møde om gydegrus og vandløbsforbedringer. Kommunen meget positiv for deltagelse


5. Generalforsamling, herunder Beslutning om at lade DSF opkræve kontingent

Bestyrelsen indstiller, at lade DSF overtage opkrævningen.

Formanden overtager medlemsadministrationen fra Walther.


Praktisk forberedelse af generalforsamlingen

Salen er booket til den 24. marts.

Formanden indkalder på hjemmesiden og pr mail

Formanden medtager protokol, projektor og indkomne forslag på USB

Søren medtager pc med regnskaber klar til visning

Jørgen medtager 50 trykte regnskaber

Søren skriver referat, hvis han bliver valgt

Jørgen finder dirigent

Jørgen skaffer 50 stk. wienerbrød

Flemming sørger for stemmesedler og kuglepenne


Alle bestyrelsesmedlemmer møder kl. 18.00


På generalforsamlingen skal regnskab for både 2020 og 2021 samt budget for 2022. forelægges.

Kontingent for 2021, 2022 og 2023 skal vedtages.

Vi skal finde emner til to pladser som suppleanter. Interesserede må meget gerne henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne og høre nærmere.


6. Premiere, hvem gør hvad

Jørgen lægger invitation på hjemmesiden

Jørgen skaffer morgenbrød til 40 mand.

Flemming skaffer smør, ost, syltetøj, snaps og bitter, små glas, og bægre.


Flemming, John, Henrik, Vagn og Jørgen møder kl. 8.00.


7. Møde med politikerne, Henrik orienterer om debatten om Hjarbæk Fjord

Henrik og Jørgen har holdt et møde med fem kommunalpolitikere, herunder formand og næstformand for Klima & Miljøudvalget.

Jørgen orienterede om fiskeriet i åerne, Henrik om Hjarbæk Fjord.

Det blev aftalt, at vi skulle sende vores målsætninger for fjorden til Eva Pinnerup, som er formand for KMU. Målsætningerne skal være simple og til at forstå for alle, f.eks.

Hjarbæk Fjord skal være badevand

Fjorden må ikke være en faunaspærring, så dæmningen skal væk.

Der skal igen kunne fanges skrubber i Hjarbæk Fjord

Der skal være en gang- og cykelsti fjorden rundt


8. Sæl- og skarvskræmmer ved Virksund.

Jørgen har sammen med Kaare fra forbundet arbejdet med emnet, og vi havde til et TEAMS- møde samlet de højeste autoriteter inden for området. Der var en positiv stemning omkring at få lov til at lave forsøg med skræmmere, men odderen kom i vejen. Den er stærkt fredet, og vi skal nu prøvet at sammenstille en forsøgsordning, som kan godkendes.


9. Pensionisterne

God aktivitet med ca 20 deltagere til de ugentlige møder om torsdagen. Den nye ledelse er ivrig efter at planlægge nye aktiviteter, bl.a. er det lagt fast, at den aflyste julefrokost erstattes af en 10-års jubilæumsfest i april,


10. Evt

23.2.22 JB

© 2022 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator