Referat fra bestyrelsesmøde 4. januar 2022

6. januar 2022

Referat fra VSF bestyrelsesmøde tirsdag den 04. jan. 2022

afbud fra Henrik


1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat.

3. Næste møde ? Mad ?             22 febr., Søren serverer


4. Meddelelser/orientering

a Vandplaner i høring

Det ser tyndt ud med indsatser i Viborg Kommune. Flemming informerer os om, hvordan vi åbner kort og beskrivelser.


b DTU-undersøgelse af ørreder fra Karup å

Der mærkes nedgængere i Karup å her i vinter. Flemming taler med KÅS om muligheden for at få en større undersøgelse i Skive fjord ud af den sag.


c Gydetællinger

Rigtig mange gydninger i tilløbene til Skals å. Ifølge oplysninger fra Ålestrup står det ringe til i tilløb til Simested å.

Fiskbæk og Jordbro endnu ikke talt.


d Medlemsopkrævninger

Walther går på pension efter 10 år som medlemsadministrator. Vi overvejer at lade DSF kræve op. Søren registrer nye medlemmer, der ikke er indmeldt via DSF.


e Mønsted å.

Besluttet at lade aftalerne om fiskeret glide ud, efterhånden om ejendommene skifter ejer. Åen er på grund af tilgroning ikke længere fiskevand, og vi skal passe på omkostningerne. Vi har heller ikke aftaler ved noget andet tilløb.


5. Beslutning om, hvornår vi skal holde generalforsamling. Kandidater.

Generalforsamlingen den 18. januar udskydes til 24. marts. Jørgen har muligvis en kandidat til den ene af de to ledige suppleantposter. Jørgen reserverer lokale


6. Beretning for 2021.

Beretningen godkendt med et par rettelser. Beretningen er lagt på hjemmesiden, og der er henvist til den på facebook.


7. Regnskab for 2021.

Regnskabet slutter med et overskud på ca 7.000 kr,, men det blev kun plus, fordi to indbetalinger fra Silkeborg Fiskeriforening landede i samme år. For 2022 har vi budgetteret med uændret kontingent og svagt faldende medlemstal. Det ender i et underskud på 23.000 kr, Regnskabet er endnu ikke revideret.


8. Fremtidens lystfiskerforening.

Fishing Denmark og forbundet har sammen lavet en analyse af Danmarks lystfiskerforeninger. Dels set fra foreningernes side – dels fra lystfiskernes. Jørgen udleverede et sammendrag på ca 30 sider, og det skal vi kigge nærmere på ved næste møde.


9. Grund ved Jordbro solgt, beslutning om tinglysning

Den ene grund er solgt for 1 kr og den og nogle flere strækninger er lejet for 20 år for 1 kr. Vi sparer ca 2800 kr om året i leje og ejendomsskatter. Bestyrelsen besluttede at få lejeaftalen tinglyst, så den også holder ved et ejerskifte.


10. Evt

Vi vil prøve at etablere et samarbejde med den nye formand for Klima- og miljøudvalget i Viborg kommune.

© 2022 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator