Nye fredningstider for ørred, laks og gedde mm.

4. juli 2021

Der er indført nogle nye fredningstider for forskellige fisk i ferskvand. Den vigtigste nyhed er, at ørreder - også havørreder - er fredet indtil 1. marts. Det har de nu været i mange år i vores vande, så det ændrer ikke noget for os. Men der er regler om geddefiskeri, som kan betyde noget i Hald sø.


Reglerne er indført af ministeriet efter rådgivning af DTU (hvor vi har givet vores mening med via forbundet), og gælder alt ferskvand i hele landet. Læs hele meddelesen på www.fiskepleje.dk 


Stalling fredet hele året

De danske bestande af stalling er generelt stadig små. Fredning af stalling hele året er derfor nu genindført og gælder indtil 15. maj 2026. Herefter vil de bestemmelser, som gjaldt indtil 2011 (fredningstid 15. marts til 15. maj og mindstemålet på 33 cm) blive genindført. Det er muligt at helårsfredningen bliver forlænget hvis der er behov.


Ørredfredningen forlænget

Fredningstiden for ørred i ferskvand er forlænget frem til 28. (29.) februar. Det vil sige, at der først må ilandbringes eller hjemtages ørred fra 1. marts og frem. Reglen gælder for både bækørred, søørred og havørred.

DTU Aqua har anbefalet denne ændring på baggrund af flere forhold, herunder for at beskytte ørreden i en større periode i forbindelse med dens gydning, der i de senere år er blevet mere varieret i tid og for at beskytte de ikke kønsmodne havørreder, som om vinteren er søgt ind i vandløb. Det vil alt andet lige øge antallet af gydefisk efterfølgende.

For en del vandløb vil den nye fredningstid ikke have nogen praktisk betydning, fordi fiskeriet alligevel først må påbegyndes 1. marts eller senere. Fredningstiden starter som hidtil den 16. november. 


Laksefredning forlænget

Fredningstiden for laks er ændret, så den følger ørred (28. (29.) februar), primært for at sikre ensartede regler.

I de vestvendte lakseførende vandløb må laks dog først ilandbringes eller hjemtages fra 16. april, så i praksis vil dette fiskeri ikke blive påvirket.


Geddefredning starter 2 uger tidligere

Fredningstiden for gedde er blevet udvidet med 14 dage, så fredningen nu gælder fra 15. marts til 30. april. DTU Aqua har undersøgt forløbet af gydesæsonen i flere søer og har observeret, at gydningen inden for de senere år ofte begynder midt i marts og ligefrem kan være færdig før 1. april. Årsagen er ganske givet de senere års meget milde vintre, der betyder, at gedderne bliver tidligt gydemodne.


Formanden

© 2022 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator