Referat fra bestyrelsesmøde den 19. oktober 2020

20. oktober 2020

Referat fra VSF bestyrelsesmøde mandag den 19. oktober 2020

afbud fra John og Finn


1. Godkendelse af dagsorden.       ok

2. Godkendelse af referat.              ok

3. Næste møde ? Mad ?                   Tirsdag den 1. december, Johnny serverer

4. Meddelelser/orientering

a Underskrift, Birkesølejren            Aftalen ikke kommet retur. Jørgen rykker for den. Vi betaler ikke leje, før aftalen er på plads.


b Læserbreve om udledning i Jordbro å.                 

Vi mener ikke, der udledes mere, end i teglværkets tid. Det farver vandet, men skader tilsyneladende ikke fiskene. Vi arbejder med kommunen om at få taget vandprøver.


c Bestandsanalysen i Skals å                                     

Arbejdet gennemført med en stor, frivillig indsats fra VSF’s medlemmer. Resultaterne foreligger endnu ikke, men det ser ud til, at der var lidt flere fisk end ved sidste undersøgelse i 2011.


d Skal vi have juleafslutning?                                     

I betragtning af coronasituationen vil vi sige nej tak til Horsts tilbud om at køre aftenen som sædvanligt.


e Hørup dambrug                                                           

Betingelserne for en ombygning til betondamme er vurderet af Lars Thygesen hos Sportsfiskerforbundet, som mener, at betingelserne er, som de skal være. Vi må nu holde øje med, om de bliver overholdt.


f Afregning af dagkort

Lige om lidt er det november, og så er det tiden at afregne. Chris tager sig af bageren og ravsliberen, Jørgen af PH, JAFI og campingpladsen. Flemming kigger lige i papirerne og ser, om vi har flere i gang i år. Der er i øvrigt solgt mange dagkort i år, men det meste foregår på nettet.


5. Regnskab og medlemstal.

Der er lige nu 373 medlemmer, på samme tid sidste år var vi 411 og for to år siden 497, så det er ikke for godt. Coronaen har dog gjort, at der er kommet 74 nye medlemmer i år, så sammen med et godt dagkortsalg kommer regnskabet nogenlunde hjem. Men godt er det ikke.

Vi er begyndt at sælge medlemskaber til 2021. Prisen for et seniormedlemskab er sat til 1095 kr, men er først endelig, når den er godkendt på generalforsamlingen.

Kassereren melder i øvrigt, at der ikke er dukket større udgifter op.


6. Bytteordning med Århus og Bjerringbro

For at give vores medlemmer adgang til mere fiskevand og især til laksevand, har vi indgået aftale med to foreninger om bytteordninger.

Med Bjerringbro Sportsfiskerforening bytter vi to kort og med Lystfiskerforeningen Aros i Århus (sammenslutning af Århus og Brabrand lystfiskerforeninger) bytter vi tre kort. Så har vi laksevand i Gudenåen og Skjern å, foruden at vi har adgang til spændende ørredvand i bl.a. Omme å. Se selv de to foreningers hjemmesider.

Bytteordningen bliver indrettet med en bookingordning på hjemmesiden, så det kommer til at køre elektronisk.

Henrik og Jørgen får bookingen til at køre inden sæsonen.


7. Tilgængelighed ved vores åer

Vi vil i næste sæson prøve at forbedre adgangsforholdene ved nogle udvalgte stykker af åerne, så også de mindre terrængående kan komme til at fiske. Vi påtænker at anskaffe en god hækkeklipper og noget håndværktøj, samt at flytte buskrydderen til klublokalerne, så det bliver ukompliceret at hente noget grej og gøre en indsats. Og så det forhåbentlig ikke kun bliver en bestyrelsesopgave.

Jørgen undersøger forsikringsforholdene, hvis vores medlemmer skal ud med skarpt grej. Henrik prøver at skaffe et sponsorat til udstyret.


8. Hjarbæk Fjord

Kommunen har, inspireret af os, afsat 1 mill kr til at arbejde med naturgenopretning i Hjarbæk Fjord. Der er tanker om at udlægge stenrev, plante ålegræs, udlægge muslingebanker og lignende, men først skal det vurderes, om vandkvaliteten overhovedet gør det muligt at forbedre forholdene.

Det er glædeligt, at Viborg kommune nu prøver at gøre en indsats i fjorden, selv om det i princippet ikke er kommunens bord.

Andre steder er kommuner dybt involveret i arbejde på søterritoriet. Vejle har sammen med Veluxfonden gang i et projekt til 9 mill. kr, Også i Horsens og Odense er kommunerne engageret i forbedring af fjordene.


9. Spuling af gydebanker

Torsdag den 29. oktober rykker vi ud til Nybro i Fiskbæk å, hvor gydebankerne efterhånden er forsvundet i sand og planter. Vagn og måske Johnny kommer. Jørgen finder et par OBK’ere til indsatsen. Vi starter kl. 10.00.


10. Møde med Ålestrup, DTU og kommunerne

Tirsdag den 27. oktober er vi vært for et stort møde om Simested å. Der deltager tre mand fra DTU, to fra Vesthimmerland kommune, to fra Rebild kommune, en fra Viborg kommune, 6 fra Ålestrup Lystfiskerforening og 5-6 stykker fra VSF. Der er en dagsorden med 18 punkter, som Jørgen vil forsøge at lede forsamlingen igennem.

Mødet starter kl. 18.00 med et par stykker brød. De fra bestyrelsen der kan, møder kl, 17.00 for forbereder slaget.


11. Sæler og skarver ved Virksund

Årets optællinger af sæler og skarver ved slusen er slut og resultaterne afleveret til forskerne, som er meget glade for dokumentationen. Brovagterne har talt hver eneste morgen fra Påske til nu, og VSF har kvitteret for indsatsen med et par flasker vin. Tak til brovagterne.

I 2021 vil DTU gennemføre en ny undersøgelse af nedgængernes færden og skæbne, og så regner vi med ved en forbedret placering af lytteposterne at komme nærmere på en afklaring af, hvor hårdt sælerne ved Virksund tolder på de vandrende havørreder.


12. Pensionisterne

Møderne kører med ca 2/3 tilslutning og turene med fuld tilslutning.


13. Evt

Chris vil gerne holde som kasserer, men Søren har tilbudt at overtage hvervet, hvilket vi er rigtig glade for.


20. oktober 2020 Jørgen Buch

© 2021 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator