Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august

26. august 2020

Referat fra VSF bestyrelsesmøde tirsdag den 25. august 2020

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat. 

3. Næste møde ? Mad ? Mandag den 5. oktober, Flemming serverer


4. Meddelelser/orientering

a Grunde ved Jordbro å.

 Den ene grund er solgt og der er indgået 20 årig lejekontrakt for ca 1200 meter åbred. Begge dele til en pris på 1 kr. Jørgen fik ok til at bruge ca 1600 kr til tinglysning af lejekontrakten.

b Kongres.

Jørgen deltager den 19. september. Der må regnes med en kontingentstigning, da forbundet har holdt uændret kontingent i 5 år. Der skal vælges ny formand.

c Møde med Ålestrup.

Det planlagte møde med deltagelse af DTU blev coronaramt. Benny fra Ålestrup arbejder på et nyt møde.

d Lejekontrakt Birkesølejren.

Aftalen er på plads. Vagn får kontrakten underskrevet og Chris udbetaler lejen for 2020. Stykket er i øvrigt ubrugeligt for tiden på grund af høj vandstand. Vagn påpeger, at der ikke slås i bund, når der skæres grøde.

e Limfjordsbekendtgørelsen.

Jørgen gennemgik arbejdsgruppens generelle forslag og vores forslag til ny bekendtgørelse for Hjarbæk og Lovns.

Bestyrelsen besluttede, at vi skulle medtage ønsker om en udvidet fredning inden for slusen.


5. Regnskab og medlemstal.

Der er d.d 368 medlemmer foruden børn og ægtefæller. Det er 38 færre end sidste år, så vi er ikke så langt bagud, som vi har været. Det gode fiskeri i sommer har hjulpet.

Men godt er det ikke. For 5 år siden var vi 572 medlemmer og havde en kontingentindtægt på 523.000. I dag kan vi forvente en kontingentindtægt på 356.000. Til gengæld går dagkortsalget fint.

Kassereren havde ikke særlige poster til regnskabet, men han fik fuld opbakning til at få styr på kaffekassen. Kaffekassen giver ikke kredit.


6. Kursus for nye medlemmer.

Søren berettede om forløbet. Der var 16 deltagere, som på et møde på møllen fik de grundlæggende principper for havørredfiskeri gennemgået af Henrik Ravn (fluer) og Peter Bilgrav (spin)

Og kursisterne må have hørt godt efter. På den efterfølgende tur til Simested å fangede to kursister havørreder på 50 cm og et par uger senere fik en anden kursist en fin fisk, præcis hvor Peter havde sagt, de ville stå.

En stor succes, som gentages næste år, dog med separate aftner for flue og spin.


7. Bestandsanalyse, Skals å.

Søren har planen klar, og vi er i gang. De første tællinger langt oppe i Randers kommune ser ok ud.

VSF har uden problemer skaffet bemanding til 11 dage – det er flot.

Vi forventer, at der igen bliver konstateret et vist behov for udsætninger i Skals å – systemet, og vi skal så finde ud af, om vi vil til at sætte ud igen, eller om vi magter at få brugt de midler, der skulle betale udsætningerne. For øjeblikket har vi muligheden for at få flere midler, men vi bruger dem ikke.


8. Genslyngninger, tur med kommunen, DTU m.m.

Torsdag den 27. august er der arrangeret tur ud til 6-7 af de genslyngninger, der er lavet i de senere år. Generelt har man ikke fundet gode metoder til at lave genslyngninger, og det vil vi prøve at sætte i gang ved at samle folk fra kommunen, DTU, DSF og et par private eksperter.

Indsatsen tager ikke specielt sigte på Viborg kommune – problemerne er nogenlunde de samme alle steder.

Vagn, Johnny og Jørgen deltager.


9. KÅS.

Jørgen deltog i sidste møde i KÅS og refererede. Det meste interessante var, at Karup-foreningerne vil indskærpe deres indberetningspligt.


10. Pensionisterne.

John orienterede. De ugentlige møder kører med 2/3 tilslutning, og åture og P&T kører med nedsat deltagertalt, men det går.

John prøver at få udskiftet bro ved shelteret ved Skals å. Flemming vil løse noget med et hul ved overgange fra Karlos til Margretes stykke ved Karup å.


11. Aktiviteter, skal vi have et foredrag i efteråret?

Der kom ikke gode ideer på bordet, så vi venter nok til foråret.


12. VPU, skal vi ud med spulepumpen?

Kenneth, Jørgen og Søren lægger en plan.


13. Evt

Johnny har kontakt med en, som gerne vil jage sæler i Jordbro å. Vi har ingen tilladelse til Jordbro å, og det får vi heller ikke, før der foreligger solid dokumentation for, at der er et stort problem. Første skridt er, at alle observationer lægges ind på Limfjordsrådets side https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/ , det gælder i øvrigt for alle åer.

26. august 2020 Jørgen

© 2021 Viborg Sportsfiskerforening
Log ind som administrator