20/01-2014 Formandens beretning fra generalforsamlingen


Formandens beretning for 2013.


Sidste år var temaet for årsberetningen godt fiskeri og dårlig økonomi. I år bliver det noget af det samme – bare modsat.


Fiskeriet gik ikke ret godt. Vi havde endnu et koldt forår – denne gang med den koldeste marts i 26 år og efter min erindring varede vinteren faktisk til Sct. Hans.


Derefter blev det tørt og varmt – juli var den 4. tørreste måned i 150 år – så der er ikke noget at sige til, at fiskesæsonen ikke blev det store sus.


Karup å hørte vi ikke så meget til. Jørgen Knudsen fangede tidligt en havørred på 5 kg, og der blev senere rapporteret nogle få stykker. Karup å havde ellers en fin sæson, så årsagen til vore manglende fangster er nok mest, at vi ikke fisker ret meget i åen.


Der kom en 10,4 kgs på fangstrapporten. Den var også god nok, og den var fanget på vores dagkort, men vist ikke lige på et sted, hvor vi har fiskeretten.


Meldingerne fra Jordbro å var også meget beskedne. Der blev ikke rapporteret om store fisk, men på rygtebørsen har vi hørt, at det ikke var så ringe igen, og elfiskeriet viste som sædvanligt, at der var masser af fisk – også i gode størrelser. Men de er tilsyneladende kommet sent op i år.


Ved Jordbro å har vi desværre mistet næsten 1½ km. fiskevand, da Moland Byggevarer har opsagt vores aftale om at fiske omkring Dalgas bro på vestsiden. Det er trist, men heldigvis er det en strækning, der mest er præget af sump og krat, og hvor ikke mange fiskede.


Fiskbæk å, der sidste år førte sig frem med en 10,6 kg’s var mere beskeden i år. Der var nogle enkelte dage med masser af fisk, men for det meste var der langt mellem snapsene. Vi har ikke hørt om fisk over 3 kg i år.


I Skals å gik det nogenlunde. Der var pænt med fisk i de sidste dage i maj, og der blev jævnligt fanget gode fisk sæsonen igennem. Værd at nævne er, at Tommy Stick fik to på 4,8 og 6.0 kg., og Jes Kunnerup snuppede en på 5,4 kg. og Henrik Dyrholm en på 5.3 kg.


Da sommeren var på sit højeste og det var varmt, tørt og lyst, var der et fint aborrefiskeri i Skals å, Hvis man satsede på aborrerne, kunne man let fange til en middag, og det er ikke så ringe.


Simested å fiskede stabilt og var vores trøst i år. Der var sommeren igennem pænt med fisk. Kenneth tog en på 7,0 kg, Henrik Korsholm en på 6,2, Niels Roesgaard en på 5,4 kg.,og der blev fanget mange på 4-5 kg. Lige oven for vores stykke snuppede en Ålestrupfisker en på 10,1 kg sidst i maj.


Generelt var der en god størrelse på de fangede fisk. Vi så ikke så mange små fisk i 2013 som vi plejer, så lad os håbe, det er fordi de er ude i havet for at æde sig store, og at det ikke skyldes, at der er nogle små årgange på vej.


Juniorafdelingen  har stort set ligget stille i 2013, ikke fordi vi mangler juniorer, vi har 26, men fordi vi mangler juniorledere. Det er synd, men flere henvendelser til medlemmerne om at give et nap med har ikke givet resultat, og bestyrelsen kan altså ikke klare det hele.


Men kort før jul meldte Thorkild Grundell sig og tilbød at køre fem junioraftener her i vinter, så vi er startet op i sidste uge med 6 deltagere, og vi håber, aktiviteterne på en eller anden måde kan fortsættes.


Vi kører juniorarbejdet fælles med Viborg Fiskeriforening, og heldigvis har Fiskeriforeningen været flinke til at invitere juniorerne på fisketure i løbet af sæsonen, så lidt er der da sket.


Pensionistforeningen kører derimod for fuld kraft med faste informationsmøder hver måned og derudover arbejdsmøder med fluebinding, grejpleje og meget mere hver uge i vinterperioden.


I sæsonen er der masser af kystture, å-ture og P&T-ture på programmet. Møderne samler 20-25 deltagere hver gang og fisketurene alt mellem 2 og 15 deltagere, alt efter vejr og program.


Ud over dette har 8 pensionister været på den traditionelle tur til Hökensås i Sverige og først på sæsonen stillede 13-14 mand op til en brolægningsdag, hvor vi ved Fiskbæk og Jordbro å rettede broer op, udlagde en halv snes nye broer og skar grene væk, så der var til at komme frem.


Som en passende afslutning på året holdt pensionisterne en julefrokost, som for de mest udholdende varede næsten 12 timer.


Aktiviteterne for alle medlemmer gik både godt og skidt. Vi havde flot fremmøde til to foredrag, et med Bo Frier først på året og et med Ronny Thomsen sidst på året. Begge gange mødte ca. 70 mand op, og det er vi meget glade for.


Til gengæld var fremmødet til grejauktionen meget beskedent og kvaliteten af varerne tilsvarende ringe, så vi havde egentlig besluttet at give denne aktivitet en pause, men nu ser det ud til, at der alligevel bliver grejauktion, gennemført i samarbejde med Viborg Fiskeriforening.


Også juleafslutningen var tyndt besat, men rigtig hyggelig, så den fortsætter.


Et fluebindingskursus i efteråret har samlet 13 deltagere, og det er rigtig flot, når der kun er en enkelt pensionist med i flokken. 12 seniormedlemmer på kursus har vi ikke set længe. Dette kursus kører nu videre i foråret med Peter Ballentin som instruktør.


Til premierekaffe i klublokalerne var vi 42 mand, og det var alt, hvad der kunne skaffes stole til, men nu har vi købt flere stole, så vi også kan klare tilstrømningen i år, hvor premieren falder på en lørdag.


Vandplejeudvalget har taget den med ro i år. Der er udført alt hvad der skal gøres med opfiskning af moderfisk, arbejde på dambruget og udsætning af fisk, så den side af sagen er løst perfekt. Men der er ikke udlagt en eneste skovlfuld grus i 2013, og da det er den vej vi skal for at få flere fisk, må vi gøre det bedre i 2014.


Elfiskeriet gik i øvrigt som sædvanligt fint i Jordbro, hvor der var masser af fisk, mens vi måtte i Skals å to gange for lige nøjagtigt at få, hvad vi skulle bruge.


Vi har sammen med Ålestrup Lystfiskerforening genoptaget patruljeringen efter ulovlige garn i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning. Som et forsøg prøvede vi at lede efter garn fra søsiden, men vi kunne konstatere, at det ikke var nogen god ide, det var lige så let at overse situationen fra land.


Vi fandt i øvrigt ingen ulovlige garn. Det betyder ikke, at der ikke bliver fanget mængder af havørreder i garn, da også de lovlige garn kan tage mange fisk.


Sportsfiskerforbundet har en stor del af æren for, at der nu indføres skrappe regler for garnfiskeri i de fynske fjorde – vi håber det vil brede sig til Limfjorden.


Vi er igen sluppet for gylleforureninger, men har haft et par andre sager med myndighederne. Ved Simested å er et stykke omkring Vejsvingene blevet renset op. Det ser voldsomt ud, men er, så vidt vi kan se, foregået i overensstemmelse med regulativet, og så er der ikke så meget at gøre ved det. Efter vores mening er det helt håbløst at foretage disse oprensninger, som kun skader naturen og ikke gavner afstrømningen fra markerne, så vi vil arbejde for ændringer i regulativet og for at få lavet et sandfang ved Borup bro.


Vi har sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund klaget over de tilladelser, som Ikast-Brande kommune har givet Agerskov dambrug, de er for lempelige både hvad angår passagemuligheder  og rensning af vand inden udledningen i Karup å. Vi håber, at denne prop i en af Damarks vigtigste åer endelig kan blive fjernet.


Viborg Kommune har i år gjort en god indsats med at fjerne spærringer. Spærringen ved Bryrup dambrug på Mønsted å er nu væk og erstattet af friske sving, hvor vandstæren smuttede rundt, da jeg forleden var forbi, og kommunen har frilagt Kølsen bæk, så den ikke længere løber i rør på en lang strækning under Kølsen mølle. Det er et rigtig fint lille vandløb, hvor der kan blive en god produktion af fisk.


Vi har været til et enkelt møde i Havørred Limfjorden, en organisation med tilknytning til Limfjordsrådet, som arbejder på at lave et projekt, der kunne ligne Havørred Fyn eller Fishing Zealand, hvor de offentlige myndigheder skal være mere aktive i forbedring af forholdene for først og fremmest havørreder. Sigtet med de offentlige myndigheders deltagelse er at fremme turismen i regionen. Som et resultat af mødet i Havørred Limfjorden ender det måske med, at alle lystfiskerforeningerne rundt om Limfjorden finder sammen i et samarbejde for at styrke vores indflydelse. En styrkelse kan også bruges i planlægningen af fremtidens vandplaner, hvor Ida Auken siger, brugerne skal inddrages mere end sidste gang.


Salget af dagkort på internettet er med hjælp fra Michael Højriis startet op igen, efter vi måtte sige farvel til dagkort.dk.


Vi har fået lavet nye brochurer i en meget fin kvalitet. Det havde ikke kunnet lade sig gøre uden en stor indsats fra Niels Roesgaard og et kontant tilskud på 10.500 kr. fra tipsmidlerne.  


Niels har også fået stablet et årsskrift på benene til afløsning af Krogen, som var blevet rigtig kostbar at udsende, og som i vid udstrækning var blevet overhalet af hjemmesiden. Vi er selv tilfreds med resultatet, og mener det var rigtigt at spare ca. 30.000 kr. på den konto.


Vi har også sparet på udgifterne ved Karup å, som var vores dyreste fiskevand, men langt fra det vand, der blev brugt mest. På fem ud af de seks lejemål vi har ved Karup å, har vi med lodsejernes venlige hjælp delt fiskeretten med Silkeborg Fiskeriforening, så hver forening nu betaler 50% f lejen.


Denne ordning kunne ikke gennemføres på det stykke, vi havde sammen med Ikast Lystfiskerforening, og derfor valgte vi at opsige dette.


I alt sparer vi på den måde fremover ca. 25.000 kr. til fiskeleje ved Karup å.


Over de seneste år har vi sparet ca. 70.000 kr. på udgifterne og samtidig har pensionisterne bidraget med ca. 30.000 mere til foreningens drift, så vi nu har en sund økonomi og et i forhold til mange andre foreninger lavt kontingent. Vi har økonomi til at slå til, hvis der viser sig spændende muligheder for at få nyt fiskevand.


Alt dette har ikke kunnet lade sig gøre uden en stor indsats fra mange sider.


Jeg har nævnt Niels, jeg vil nævne Walther, som med sædvanlig akkuratesse har holdt styr på medlemmerne og Peter Bilgrav, som har fået den nye hjemmeside til at køre fint sæsonen igennem.


Derud over har mange gjort en god indsats i vandplejeudvalget, som pensionistledere, som instruktører og flere andre steder. Det vil bestyrelsen gerne sige tak for.


Jeg vil til sidst takke bestyrelsen for et år med god ro og orden – måske næsten for meget ro, men da alle bestyrelsesmedlemmer til min store glæde genopstiller, har vi chancen for at gøre det lidt bedre næste år.


Allan TC har valgt at gå af som suppleant, da han ikke kan få arbejde, familie og studier til at gå op med bestyrelsesarbejdet. Det er forståeligt men alligevel en skam, da Allan virkelig kan bidrage med gode ideer og erfaring fra andre steder. Allan er i Norge og stå på ski i dag, men vi har en lille gave til ham, når han dukker op.


Jørgen Buch

Seneste Nyheder


01/04 Kvoten for laks i Vorgod å er fastlagt
18/03 Sådan genudsætter du en ørred........
11/03 Hvad laver fiskerikontrollen egentlig ?
25/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020.............
19/02 Naturmøde den 20. februar
17/02 Premiere 1.marts kl. 9.00
13/02 Referat fra generalforsamlingen 2020
29/01 Sælerne kommer ikke meget omkring.......
17/01 Generalforsamling, formandens beretning
11/01 Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......
07/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2020
19/12 Glædelig Jul...............
17/12 Julehygge...................
06/12 Generalforsamling den 16. januar 2020........
26/11 Juleafslutning den 17. december kl. 19.00
20/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november...................
15/11 Skal du med til Irland...................
13/11 Det blev et godt foredrag om sæler......................
09/11 Kæmpe havørred fra Karup å - på vores stykke!
04/11 Foredrag om sæler - det bliver godt, så mød op.
09/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober
26/09 Grusbanden knækker hårde nødder ...............
06/09 På udflugt med kommunen.................
05/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september........................
19/08 Støt foreningen - det koster ikke noget.......
19/07 Så sker der noget ved åerne................
17/07 25 heste og tre fisk...........................
27/06 Læg dine fangster anonymt på fangstrapporten..........
24/06 Grødeskæringen starter nu....
21/06 Vores elektroniske kort er fantastiske !!!!!!!!!!!!!
19/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019...............
06/06 En vanskelig fødsel endte lykkeligt.................
04/06 OBK-tur til Gjerrild i august
24/05 Aborrerne fra Skals å er vist fundet.......
13/05 Kend din å, programmet er lagt.
07/05 En kæmpe er faldet
03/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019
02/05 Laks, søørred, bækørreder og nye broer.......
11/04 Borgermøde om klimaet - dagen efter Påske....
11/04 Så er båden på Hald sø klar.............
06/04 Tag på guidet tur til Fur - det er gratis.
26/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
24/03 Laksefiskeri i Vorgod å.
18/03 Tag de lange støvler på
07/03 Invitation fra JAFI
04/03 Det blev en festlig premiere.
19/02 Kom til premiere den 1.marts............
13/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. febr. 2019
11/02 Reklame
25/01 Referat fra generalforsamlingen 2019
22/01 Kom til temaaften om Viborgs natur den 30. januar.
18/01 Årsberetning for 2018
08/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar
22/12 Møde om vandmiljø den 22. januar
15/12 Indkaldelse til Generalforsamling den 17. januar
14/12 Kender den ikke fredningstiden ?
05/12 Kom til juleafslutning den 13. december......
07/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. nov. 2018...............
25/10 Foredrag den 8. november..............
19/10 Deltag i fluebinding..........................
19/09 Tre mand lagde 20 tons grus ud i Tjele å...............................
19/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2018
10/09 Rygter om regnbuer i Simested å
01/09 Viborg Sportsfiskerforening klager over Skals renseanlæg.
24/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018
09/08 Nedsat pris resten af 2018..................
21/06 Shelteret er færdigt !!!!!!!!!
14/06 Grødeskæring, juni 2018
05/06 Indberet hvis du ser en sæl i åen eller i fjorden
23/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj .............................
17/05 Shelteret klar til rejsegilde..............
15/05 Shelterbyggeriet går fint fremad........................
06/05 Lagersalg ved PH-grej d. 11. maj
03/05 Tømmeret til shelteret kunne flyttes !
01/05 Kend din å, programmet er lagt.
18/04 Shelteret er ankommet......men, men, men.............
11/04 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april........................
08/04 Der er børsteorm i Limfjorden ........
14/03 Husk grejauktion onsdag den 21. marts.................
06/03 Bestyrelsesreferat, marts 2018................
01/03 Premiere med knald på!....................
26/02 Båden på Hald sø
11/02 Premiere og grejauktion
31/01 Referat fra generalforsamlingen 2018...............
27/01 Formandens beretning for 2017
19/01 Referat fra bestyrelsesmøde..............
03/01 Kontingent
28/12 5000 nye ørreder til Skals å startet......
20/12 Indkaldelse til generalforsamling den 18. januar.......
18/12 Glædelig Jul og Godt Nytår
11/12 42 cm havørred fanget den 11. december...
06/12 Julen starter den 14. december.
22/11 Foredrag, Amazonas og forbundet
14/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. nov. 2017
13/10 Bliv gratis medlem....................
13/10 Sportsfiskerforbundet eller Amazonas?
11/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober
03/10 Fluebinding
26/09 Kursus i spinnerbygning
19/09 50 broer fabrikeret
14/09 Referat af bestyrelsesmøde den 11. sept.
10/09 PH-Grej har 25 års jubilæum
06/09 JAFI har fødselsdag den 8 og 9. september
31/08 Så blev der fanget krebs................
26/08 Invitation til Mariager Fjord Cup
22/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen.
10/08 Fortsat grøde i Simested å i uge 33
09/08 Kaas konkurrence 2016
08/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. august
04/08 Grødeskæring i august........
21/07 Vigtigt måleudstyr forsvundet fra Simested å................
29/06 Så er der friske havørreder i alle åerne.....
20/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni...
15/06 Eleverne kastede med sten !
07/06 Følg vandstanden i åerne, det betaler sig...
31/05 Kend din å i sus og blæst...................
30/05 Lystfiskeriets dag blev en stor succes.....
17/05 Husk Lystfiskeriets dag på søndag den 21.maj
10/05 Tag med til DTU Aqua............
07/05 Nu kan du gå ud til øen i Skals Enge
05/05 Lagersalg ved PH-Outdoor
05/05 Vi mangler hjælp til Lystfiskeriets dag
02/05 Referat fra bestyrelsesmøde 1. maj
27/04 Nye broer, nye stenter og meget mere
23/04 Kend-din-å-ture er planlagt
20/04 Der er faktisk laks i Vorgod å........
10/04 Er du med i bådordningen på Hald Sø?
29/03 Fang en laks i Vorgod å
22/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts
12/03 VSF må jage skarver.....................
08/03 Ålestrup open den 18. marts 2017
21/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar
21/02 Grejauktion den 9. marts kl. 18.00
21/02 Premiere 1. marts
16/02 Et vellykket foredrag.............
27/01 Slut med udsætninger i Karup å...........
24/01 Havørrederne i Simested og Karup å .......
22/01 Foredrag om fiskeri på Island.............
22/01 Formandens beretning for 2016
10/01 9 forslag til generalforsamlingen den 19. jan
07/01 Opkrævning af kontingent for 2017
27/12 Husk generalforsamlingen den 19. januar.....
23/12 Spar gebyret - meld dig ind inden 15. januar..
21/12 Foredrag hos JAFI den 11. januar 2017
15/12 Vores-El
25/11 Julegaven til lystfiskeren.........................
18/11 En kæmpe succes - NU MED LINKS!
02/11 Sådan narrer du havørrederne............
25/10 Nye medlemmer kan komme gratis med......
14/09 Kursus i fluebinding for begyndere
13/09 Naturefterskolen i Ålestrup holder åbent hus.
08/09 Så tæller vi ørreder......
02/09 OBK'erne på succesfuld krebsetur
09/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen
09/08 Der er gang i grødeskæringen
08/07 Ekstra service fra Viborg kommune
01/07 Karup å konkurrencen 2016
13/06 Kend din Å
02/06 Karlos hytte er malet og åbredden ryddet for træer
02/06 Kvoten for store laks i Vorgod er lukket
27/05 Så er der stenter - men hvad er det?
19/05 Nu kører Kend-din-Å
12/05 Lystfiskeriets dag er Pinsesøndag
10/05 Flot fangst i Hald sø
08/05 Tag med på Kend-din-å turene.
25/04 Tag med på besøg hos forbundet.
14/04 Juniorerne gratis med i søfiskerforeningen.
03/04 Se odderfilmen !
30/03 2 x 44 lægger grus ud.
20/03 Nyt fra bestyrelsen
20/03 Nyt fra Vandplejeudvalget.
18/03 Grejauktionen blev en succes.
01/03 Introture til fiskevandet
29/02 Grejauktion den 17. marts
23/02 Kanonkongen melder klar til premieren.
20/02 Kom til premiere den 1. marts.
16/02 Aalestrup open
28/01 Blomstrende vandranunkler i januar !
19/01 Nyt fra generalforsamlingen
07/01 Husk generalforsamlingen
03/01 Læs VSF´s Årsskrift online på hjemmesiden
23/12 Glædelig Jul og godt Nytår
16/12 Plads i bestyrelsen
13/12 Indkaldelse til generalforsamling
13/12 De grønne organisationer i samlet front mod regeringen
22/11 Du kan nå det endnu !
15/11 Du kan blive gratis medlem af VSF
12/11 En meget mærkelig mail.
08/11 Elfiskeriet gik fint.
05/11 Forbundet viser tænder.
26/10 Foredrag med Jens Ole Frier
19/10 De "bindegale"
09/10 Bliv gratis medlem af Viborg Sportsfiskerforening
05/10 Fluebinding
04/10 11 OBK'ere på tur til Sverige
17/09 Skal du have røget en fisk ?
13/09 Jubilæet blev en fest
03/09 Tilmelding til jubilæumsfesten
13/08 Bliv medlem af VSF for under 1/3 af prisen.
06/08 VSF er blevet 75 år, og det skal fejres!
04/08 Fiskehus ved Vorgod å til salg.
04/08 Dræbertyren var en klappekalv.
29/07 Det er helt vildt !
26/05 Læg dine fangster på hjemmesiden
19/05 Vil du fiske i Lerkenfeld å?
13/05 Nu går VSF's kort i luften...............
10/05 Fødselsdagssalg ved PH Grej fredag d. 15 maj
10/05 Lystfiskeriets dag for børn og voksne.
09/05 Gider medlemmerne ikke lære noget om åerne ?
29/04 Mariager Fjord Konkurrence
22/04 Kend-din-Å
21/04 Så kom broerne ud ved Simested å
18/04 LÆR AT RØGE DINE FISK.
15/04 Vi blev halvt færdige med broer ved Simested.
11/04 Fluebinding hos JA-FI.
08/04 Nyt fra bestyrelsen
27/03 Forum virker igen
14/03 Lidt nyheder fra foreningen
04/03 Premieren er overstået.
28/02 Aalestrup Open
27/02 Stor aktivitet i foreningen i marts.
22/02 Problemer med debatforum!
17/02 Husk premieren 1. marts på Møllen.
31/01 Ny dato på foredraget med Jakob og Simon
21/01 Vildt fiskeri i de varme lande.
18/01 Video: Kenneth fanger store havørreder i Skals å
16/01 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015
16/01 Formandens beretning for 2014
11/01 Staten giver staten tilladelse til miljøforurening i Limfjorden
11/01 Video fra elfiskeri i Jordbro å
07/01 Nyt forslag til generalforsamlingen
04/01 Junioraftenerne starter igen.
27/12 Indkaldelse til generalforsamling
18/12 Forslag til generalforsamlingen
12/12 Vi afslører en hemmelighed !
05/12 Fine gydebilleder på pensionisternes side..
28/11 Juleafslutning den 10. december
18/11 Julegaveide til en, du kender................
17/11 Nyt fra bestyrelsen
22/10 Bliv gratis medlem af VSF.
06/10 Kursus i fluebinding
05/10 Nye stuer i børnehaven.
23/09 Stop for store laks i Vorgod å
01/09 Old Boys Kammeraterne på udstilling
22/08 Fiskefesten er aflyst
19/08 Bliv medlem for ½ pris
04/08 Regler for fiskefesten
30/07 Ny parkeringsplads ved Fiskbæk å
22/07 Husk tilmelding til fiskefestensenest senest d. 20 AUG !!
17/07 Med tørflue efter havørred
06/07 Fiskefest for medlemmer af VSF
30/06 Roser fra Sydtyskland.
18/06 Kan man fiske med et æsel ???????
13/06 Store fiskedag hos PH-Grej
12/06 Nyt fra bestyrelsen, juni 2014
04/06 Kend-din-Å ved Simested er flyttet
27/05 Stort fødselsdagssalg hos PH-grej
26/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
23/05 20 mand - og en dame - ved Karup å.
16/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
12/05 Deltag i Kend-din-å turene
02/05 Martins bro ved Stoholm er færdig.
27/04 Fluebinderholdet ved Mariager Fjord
22/04 Store præmier på Fangstrapporten
14/04 Nyt fra bestyrelsen
03/04 Nyt om Vorgod å
26/03 Skjern Å Lystfiskerfestival
21/03 Grejauktion
10/03 Vorgod å
04/03 Vildt foredrag om fiskeri på New Zealand
04/03 Udlægning af gydegrus i Skravadmøllebæk 2010
27/02 Mindeord - Bent Vistisen
07/02 VSF har fået 16 km laksevand
05/02 Referat af generalforsamling 2013
03/02 Invitation til foredrag med Bo Frier
03/02 Aalestrup open
20/01 Formandens beretning fra generalforsamlingen
08/01 Juniorerne binder fluer.
27/12 Generalforsamling 2013
21/12 Nyt fra bestyrelsen, december 2013.
21/12 Fluebinderkonkurrence for alle
11/12 Vi mangler lagerplads.........
06/12 Juleafslutning torsdag den 12. december
04/12 Mønsted å frigivet - delvis.....
30/11 Så gyder ørrederne........
22/11 70 mand - og 2 damer - til foredrag
12/11 Foredrag den 21. november
06/11 Nyt fra bestyrelsen
27/10 For få fisk i Skals å
23/10 Vi fisker med strøm i Skals
20/10 Bliv gratis medlem
15/10 Meld dig til fluekursus
15/10 Opgravning af Simested å
30/09 Ny bro over Jordbro å
30/09 Så er vinterens program på hjemmesiden
26/09 Så graver de i Simested
01/09 Nyt fra bestyrelsen
15/08 ½ pris på medlemskab
31/07 Opgravning af Simested å
03/07 67 mand på informationstur til åen
29/05 Nyt fra bestyrelsen
12/05 Guidede ture til åen
12/05 Frit fiskeri i områdets åer
24/04 Mindeord - Børge Jensen
15/04 Hjarbæk Fjord, - algesuppe eller ”en undtagelse i stærkt modificeret tilstand ….”?
15/04 Nye broer ved Fiskbæk å
05/04 Nyt fra bestyrelsen
25/03 Forår ved Fiskbæk å – eller er det vinter ?
10/03 GREJAUKTION DEN 14. MARTS
24/02 Så er Fiskekort.dk online..
18/02 Fluebinding
17/02 Referat fra generalforsamling
17/02 Formandens beretning
06/02 Aalestrup open
06/02 Nyt fra bestyrelsen
03/02 Nye krogregler
29/01 Foredrag med Bo Frier
21/01 Vigtige beslutninger på generalforsamlingen.
21/01 Pressemeddelelse fra miljøministeriet
14/01 VSF på Facebook
10/01 Spændende generalforsamling i vente
07/01 Fluebindingskonkurrence for alle
30/12 Godt nytår!!
22/12 Fiskepleje.dk
17/12 Decembernummeret af "Krogen" online
17/12 Strygning af havørreder
09/12 Generalforsamling
01/12 Oxriver - Juniorfiskekonkurrence
18/11 Undervandsoptagelse af havørredleg ved Nybro
14/11 Video af havørreder på leg i Fiskbæk å
11/11 Elfiskeri i Jordbro å - Se videoen!!
31/10 Elfiskeri i Skals å
31/10 Når drøm bliver til virkelighed
25/10 Nyt fra bestyrelsen
23/10 En usædvanlig tur til åen
20/10 Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
15/10 Bliv medlem af VSF gratis
05/10 Ny forbedret hjemmeside
12/09 Nyt fra bestyrelsen