17/02-2013 Formandens beretning


Formandens beretning for 2012Denne beretning bliver lidt anderledes, end de solstrålehistorier I har hørt på de senere år, men det kommer jeg tilbage til, når vi senere skal tale om medlemstal og økonomi.
Men lad os som sædvanlig starte med fiskeriet, som i 2012 har været ganske godt. Der blev fanget enkelte fisk tidligt på sæsonen, men som så ofte før var det nogle store regnvejr først i juli måned, der satte gang i sagerne, og fra det tidspunkt gik det rigtig stærkt både her og der.


2011 var domineret af en masse helt små fisk i åerne. Dem så vi ikke meget til i 2012, der derimod var karakteristisk ved nogle meget store fisk og tilsyneladende en rigtig god gennemsnitsstørrelse.
Simested å kørte rigtig godt, der blev fanget mange store fisk på 4-5 kg og opad, med Erik Mikkelsens havørred på 8,25 kg som den største kendte. Men også fisk på 7,5 og 7,8 kg er da værd at nævne.


Der blev fanget enkelte fine fisk fra midten af juni, og lige fra regnvejret i juli og til sæsonafslutningen var fiskeriet godt, men der var hårde vilkår for sommerfiskeriet, da vandet stod knæhøjt i engene hele sommeren.


Lige som sidste år melder Ålestrup om en ringe sæson og et dårligt elfiskeri, så måske er fiskene blevet nede hos os, fordi der var vand nok. Grødeskæringen var også gennemført på en måde, så der var skjulesteder hele sæsonen.
I Skals å var der i forsæsonen pænt mange grønlændere til langt ind i april måned, og der er fisket jævnt i hele sæsonen. Der er, bortset fra en enkelt på 8 kg, ikke rapporteret særlig store fisk i år, men der er hårdnakkede rygter om en havørred på 11,5 kg. Synd at fangeren ikke giver sig til kende. Det er årets største i Danmark, og hvorfor skal Karup-foreningerne med en ’pjalt’ på 10,8 kg løbe med al omtalen, æren, medlemstilgangen og dagkortsalget?


Elfiskeriet i Skals å gik fint, der var rigeligt med fisk.
Fiskbæk å blev årets sensation i klubben. Der blev ikke fanget særlig mange fisk i åen og de var ikke af bemærkelsesværdig størrelse bortset fra den, som Peter B. Sørensen fangede sidst i juli måned. Den vejende 10,6 kg, og var den største rapporterede ørred fra vore vande i mange år. Der var ikke mange, der havde ventet, at den største skulle komme fra Fiskbæk å.
Jordbro å lagde hårdt ud, da Vagn i slutningen af maj indrapporterede foreningens første store havørred. Den var på 6,8 kg. Sæsonen blev på det jævne, men der var også vanskelige forhold med de store vandmængder. Der var masser af fisk ved elfiskeriet.


Vi har i øvrigt fået nyt fiskevand ved Jordbro å, så vi nu kan fiske fra Viborg-Skivevejen og hele vejen til Stoholm på Skive-siden. Men først skal vi have ryddet op i krattet, og det skal vi bruge noget mandskab til.
Karup å gav pænt med fisk i år, ikke de største på vores stykke, men det er da værd at nævne, at Jørgen Knudsen sidst på sæsonen fangede 3 havørreder på lige omkring 60 cm på én tur.
På Hald sø fik vi som ønsket i år 7-8 nye brugere med i bådordningen, så ordningen økonomisk hviler i sig selv. Det var nu ikke fra deltagerne i ordningen, vi hørte om de største fangster, men en af vore juniorer snuppede på en juniortur en fin søørred på 3,5 kg.
Sidste år opgav vi fiskeriet i Vorgod å og det var der delte meninger om. Sæsonen viste, at der kun blev hjemtaget fem laks over 75 cm fra Vorgod å i 2012 , og de blev hjemtaget i perioden fra 16. april til 2. maj, så bestyrelsen mener fortsat, det er en god måde at spare 15.000 kr på.
Vandplejefolkene fik udlagt to eller tre store gydebanker i Jordbro å, og de er allerede taget i brug.


Der blev udlagt ca 40 tons grus, så det var en stor opgave i uvejsomt terræn, men det gik.


Vi har fået tilladelse til at udlægge gydegrus i Skravad bæk, og det kommer til at ske til sommer.


Elfiskeri, opdræt og udsætninger er kørt nogenlunde efter planen, men der er udsat lidt færre fisk end sædvanligt i Skals å, da vi havde et uheld med yngelproduktionen.
Inden sæsonen blev der under Steffens ledelse ved Simested å udlagt mange broer, så man nu kan færdes hele vejen fra Borup bro til Løgstørvej – på begge sider af åen. Der er opsat bambusstokke til markering af broerne, og disse stokke bliver til foråret forsynet med refleksfolie på toppen, så man med en lygte kan finde hjem i mørket.
Fra tipsmidlerne har vi modtaget 11.000 kr i tilskud til bygning af 50 broer, som nu ligger hos Horst og venter på at blive lagt ud, hvor der mangler broer. Broerne har ikke bygget sig selv, men takket være en fin opbakning fra mange forskellige medlemmer, lykkedes det for Horst og Søren Bak at få projektet gennemført hurtigt og med højt humør.
Vi har igen haft et omfattende aktivitetsprogram.


Generalforsamlingen 2012 samlede 57 medlemmer, flere end længe og det er meget glædeligt.


Vi holdt lodsejerfest i februar med 232 deltagere. Det er en dyr fornøjelse som koster ca. 1000 kr. pr par, men vi mener, det er alle pengene værd.


Sæsonpremieren den 1. marts samlede 40 forventningsfulde medlemmer til morgenkaffe, kanonafskydning og efterfølgende fisketur.


Et foredrag med Jakob Sørensen og Thomas Weiergang fra forbundet samlede ca.70 medlemmer, som hørte om laksefiskeri Skjern å og om tørfluefiskeri efter havørreder i de små jyske åer.


Erland og Eigil Sørensen fra Ikast Sportsfiskerforening holdt i november et spændende foredrag om deres laksetur til Canada.


Der deltog som sædvanligt ca 50 medlemmer i grejauktionen.


I forsommeren blev der igen afholdt Kend-din-Å ture ved vore 5 åer, og vi deltog som sædvanligt i fejringen af Lystfiskeriets dag.


Der har været afholdt et par kystture, men her er erfaringen, at det udelukkende er juniorer og pensionister, der møder op, og da begge disse grupper har gode, egne ture, vil fællesturene ikke blive gentaget foreløbig.


Det samme gælder gydeturen, som samlede eet medlem plus formanden. Det blev i øvrigt en fin tur.
Som nævnt kan juniorerne og pensionisterne selv.


Pensionisterne holdt et indledende møde i januar 2012, og der kom 33 medlemmer, som var interesseret i alle mulige former for fiskeri, men som først og fremmest var interesseret i et fællesskab.


I årets løb har der været masser af aktiviteter, bl.a. 7-8 kystture og lige så mange å-ture. Turene har udmærket sig ved, at der stort set ikke er blevet fanget noget, men det har ikke ødelagt det gode humør, og det er ikke gået ud over deltagelsen. En helt særlig tur gik til Vesterhavet efter pighvar, men der blæste det for meget, så vi vendte bilerne og kørte til Lillebælt for at fange nogle fede ørreder. Det lykkedes heller ikke, og så kørte vi hjem og delte benzinregningen for 375 km. kørsel.


I efteråret var 10 mand på en 4-dages tur til Sverige, hvor der blev fanget lidt ørreder i Hökensås og i øvrigt festet og fortalt røverhistorier. En fremragende tur, som bliver gentaget i år.


I vinter har pensionistgruppen ud over det faste, månedlige ’snakkemøde’ afholdt en lang stribe fluebindingsdage med ca. 20 deltagere hver gang. Poul fra PH-grej underviser, og det gør han godt.


Kurt Borup og Paul Hollesen leder løjerne, men der er mange andre, der hjælper godt til.
Juniorerne har også været meget aktive med masser af ture på Viborg søerne og Hald sø, et par kystture, karpeture med overnatning i telt, en enkelt krebsetur, en guldfisketur, fælles geddeture og ture til åen, hvor voksne medlemmer af juniorudvalget tager en eller to juniorer med på en regulær fisketur til åen. Og til forskel fra pensionisterne, så fanger juniorerne fisk på deres ture. En geddetur i november gav 50 gedder på land – alle genudsat. En af karpeturene gav en basse på 6,5 kg, og Christoffer har som nævnt snuppet en søørred på 3,5 kg i Hald sø.


Det ligger noget tungere med at få vinteraktiviteterne til at køre i juniorafdelingen. Vi kan ikke finde en dag, hvor mere end halvdelen har tid til at gå til møde, og almindelige møder, hvor man binder fluer, snakker og drikker en sodavand, fænger ikke rigtigt. Vi vælger nok den løsning at holde meget lav profil om vinteren og så satse på fisketurene i sæsonen.


11 juniorer deltog i DM i P&T-fiskeri for juniorer. De fik ikke den største fisk, men Daniel Vorre fangede den flotteste, en bækørred på 3,5 kg taget på flue.


Danmarks Sportsfiskerforbund har arrangeret, at juniorerne må fiske gratis i en hel del af de andre medlemsforeningers fiskevande, så vore juniorer må nu fiske hos bl.a. Bjerringbro og Langå-foreningerne. Til gengæld kan I ved vore vande møde juniorer fra andre foreninger – tag pænt imod dem og hjælp dem til rette.
Der har ikke været de store offentlige sager i år. Kommunen har efter pres fra os forbedret nogle drikkesteder ved Lund bæk. Det er blevet bedre, men problemerne er ikke løst.


Dalgas bro er faldet ned, og det har vi også haft vores drøftelser med kommunen om, men det ser ikke ud til, at den kommer op igen. Lodsejerne er helst fri, og der er ingen, der er vilde efter at føre en sag om det – for bagefter at skulle betale for bro og stisystem.
Et af de store problemer er det massive garnfiskeri, der foregår i Hjarbæk Fjord og ikke mindst i Lovns Bredning omkring Virksund, hvor vi har hørt troværdige beretninger om, at enkelte garnfiskere er kommet i land med 25 og 30 havørreder på én dag. Der er sikre rygter om en havørred på 15,2 kg fanget i net i Hjarbæk Fjord.


Disse fisk er ikke nødvendigvis fanget ulovligt, men det er urimeligt mange til en enkelt fisker, og det er ikke til at undgå, at man får en mistanke om, at disse fisk bliver solgt og ikke spist af fangerens husstand, som de skal ifølge loven.


Der skal mere kontrol til, men der er først og fremmest behov for en ændring af reglerne, hvilket vi har holdt møde med Ålestrup Lystfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund om. Forbundet arbejder overfor ministeriet med sagen.
En af årets store, glædelige nyheder i vores forening var, at den nye hjemmeside kom i luften den 15. oktober, og den største glæde var, at den blev i så god kvalitet, som I sikkert alle nu har set.


Fangstrapporten fungerer og alle nyheder kommer straks på hjemmesiden, så da vi i bestyrelsen står med den opgave et foretage store besparelser, har vi besluttet, at Krogen fremover kun udkommer én gang om året, men så i en flot magasinudgave med kort og rapporter over årets gang.
Medlemstallet er i dag 569, hvilket er 31 færre end på samme tid sidste år.
Spareøvelsen skyldes ikke mindst, at antallet af seniormedlemmer er faldet med ca. 50 over de seneste to år, så vi mangler 30-35.000 kr. årligt i kassen. Antallet af juniorer er konstant omkring 30, men de giver ikke overskud – tværtimod.


Pensionisttallet stiger stille og roligt, og er nu på 130 medlemmer. Lige som i mange andre fiskeforeninger og som andre steder i samfundet har vi set på, om det fortsat er rimeligt at køre med et nedsat kontingent for pensionister. I vore dage er pensionister ikke fattigere end andre, og de fleste er raske og rørige langt op i pensionistalderen, så bestyrelsen vil i dag foreslå generalforsamlingen at hæve pensionistalderen i foreningen til 75 år. De der allerede har fået pensionistkontingent beholder selvfølgelig denne ret, og de der ikke længere kan fiske ved åen, kan få et passivt medlemskab, men altså uden fiskeret. På den måde forbedres foreningens økonomi med ca. 3000 kr. i det første år stigende til ca. 20.000 kr. årligt om 10 år.
Disse to ændringer vil vi gerne have foretaget nu, så vi straks kan komme på ret kurs igen. Alternativet ville være en kontingentstigning på omkring 125 kr årligt, og det er efter bestyrelsens mening ikke hensigtsmæssigt at besvare alle udfordringer med kontingentstigninger. Det er vigtigt at holde økonomien sund, så vi også kan modstå fremtidige krav.
Men alt i alt så er vi kommet igennem 2012 på en pæn måde, og det skyldes ikke alene en god indsats fra bestyrelsens side.


Webmaster har gjort en kæmpe indsats for at få hjemmesiden på plads, og det skal han have tak for.


Walther har igen kørt medlemskartoteket venligt og præcist, så der nu er orden både i vores eget og i forbundets kartotek – det hjalp, da vi fik lov til selv at føre forbundets kartotek. Tak for det Walther.


Niels har produceret endnu en årgang af Krogen. Vi plejer at kalde det Danmarks flotteste foreningsblad, men nu håber vi, at Niels kan producere Danmarks flotteste årsskrift samt en masse andre tryksager, vi får brug for. Det vil vi gerne sige tak for.


Mange andre har ydet en stor indsats ved vandpleje og i andre sammenhænge og de skal naturligvis også have bestyrelsens tak.


Nu vi er ved bestyrelsen, så glæder det mig, at de tre medlemmer, der er på valg, har valgt at genopstille. Desværre har Søren Bak valgt at gå ud af bestyrelsen efter et enkelt år som suppleant. Søren kunne ikke få bestyrelsesarbejdet til at fungere sammen med arbejds- og familielivet, så vi må i dag sige farvel til et virkeligt værdsat medlem, der har løst store opgaver og i øvrigt har været et stort aktiv med sit gode humør. Da Søren inden han kom i bestyrelsen og garanteret også efter i dag vil gøre en stor indsats i klubben, får han trods den alt for korte karriere en lille gave, og vi håber at se ham tilbage, når der bliver bedre tid.
Jørgen Buch

Seneste Nyheder


18/03 Sådan genudsætter du en ørred........
11/03 Hvad laver fiskerikontrollen egentlig ?
25/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020.............
19/02 Naturmøde den 20. februar
17/02 Premiere 1.marts kl. 9.00
13/02 Referat fra generalforsamlingen 2020
29/01 Sælerne kommer ikke meget omkring.......
17/01 Generalforsamling, formandens beretning
11/01 Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......
07/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2020
19/12 Glædelig Jul...............
17/12 Julehygge...................
06/12 Generalforsamling den 16. januar 2020........
26/11 Juleafslutning den 17. december kl. 19.00
20/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november...................
15/11 Skal du med til Irland...................
13/11 Det blev et godt foredrag om sæler......................
09/11 Kæmpe havørred fra Karup å - på vores stykke!
04/11 Foredrag om sæler - det bliver godt, så mød op.
09/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober
26/09 Grusbanden knækker hårde nødder ...............
06/09 På udflugt med kommunen.................
05/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september........................
19/08 Støt foreningen - det koster ikke noget.......
19/07 Så sker der noget ved åerne................
17/07 25 heste og tre fisk...........................
27/06 Læg dine fangster anonymt på fangstrapporten..........
24/06 Grødeskæringen starter nu....
21/06 Vores elektroniske kort er fantastiske !!!!!!!!!!!!!
19/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019...............
06/06 En vanskelig fødsel endte lykkeligt.................
04/06 OBK-tur til Gjerrild i august
24/05 Aborrerne fra Skals å er vist fundet.......
13/05 Kend din å, programmet er lagt.
07/05 En kæmpe er faldet
03/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019
02/05 Laks, søørred, bækørreder og nye broer.......
11/04 Borgermøde om klimaet - dagen efter Påske....
11/04 Så er båden på Hald sø klar.............
06/04 Tag på guidet tur til Fur - det er gratis.
26/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
24/03 Laksefiskeri i Vorgod å.
18/03 Tag de lange støvler på
07/03 Invitation fra JAFI
04/03 Det blev en festlig premiere.
19/02 Kom til premiere den 1.marts............
13/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. febr. 2019
11/02 Reklame
25/01 Referat fra generalforsamlingen 2019
22/01 Kom til temaaften om Viborgs natur den 30. januar.
18/01 Årsberetning for 2018
08/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar
22/12 Møde om vandmiljø den 22. januar
15/12 Indkaldelse til Generalforsamling den 17. januar
14/12 Kender den ikke fredningstiden ?
05/12 Kom til juleafslutning den 13. december......
07/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. nov. 2018...............
25/10 Foredrag den 8. november..............
19/10 Deltag i fluebinding..........................
19/09 Tre mand lagde 20 tons grus ud i Tjele å...............................
19/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2018
10/09 Rygter om regnbuer i Simested å
01/09 Viborg Sportsfiskerforening klager over Skals renseanlæg.
24/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018
09/08 Nedsat pris resten af 2018..................
21/06 Shelteret er færdigt !!!!!!!!!
14/06 Grødeskæring, juni 2018
05/06 Indberet hvis du ser en sæl i åen eller i fjorden
23/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj .............................
17/05 Shelteret klar til rejsegilde..............
15/05 Shelterbyggeriet går fint fremad........................
06/05 Lagersalg ved PH-grej d. 11. maj
03/05 Tømmeret til shelteret kunne flyttes !
01/05 Kend din å, programmet er lagt.
18/04 Shelteret er ankommet......men, men, men.............
11/04 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april........................
08/04 Der er børsteorm i Limfjorden ........
14/03 Husk grejauktion onsdag den 21. marts.................
06/03 Bestyrelsesreferat, marts 2018................
01/03 Premiere med knald på!....................
26/02 Båden på Hald sø
11/02 Premiere og grejauktion
31/01 Referat fra generalforsamlingen 2018...............
27/01 Formandens beretning for 2017
19/01 Referat fra bestyrelsesmøde..............
03/01 Kontingent
28/12 5000 nye ørreder til Skals å startet......
20/12 Indkaldelse til generalforsamling den 18. januar.......
18/12 Glædelig Jul og Godt Nytår
11/12 42 cm havørred fanget den 11. december...
06/12 Julen starter den 14. december.
22/11 Foredrag, Amazonas og forbundet
14/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. nov. 2017
13/10 Bliv gratis medlem....................
13/10 Sportsfiskerforbundet eller Amazonas?
11/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober
03/10 Fluebinding
26/09 Kursus i spinnerbygning
19/09 50 broer fabrikeret
14/09 Referat af bestyrelsesmøde den 11. sept.
10/09 PH-Grej har 25 års jubilæum
06/09 JAFI har fødselsdag den 8 og 9. september
31/08 Så blev der fanget krebs................
26/08 Invitation til Mariager Fjord Cup
22/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen.
10/08 Fortsat grøde i Simested å i uge 33
09/08 Kaas konkurrence 2016
08/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. august
04/08 Grødeskæring i august........
21/07 Vigtigt måleudstyr forsvundet fra Simested å................
29/06 Så er der friske havørreder i alle åerne.....
20/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni...
15/06 Eleverne kastede med sten !
07/06 Følg vandstanden i åerne, det betaler sig...
31/05 Kend din å i sus og blæst...................
30/05 Lystfiskeriets dag blev en stor succes.....
17/05 Husk Lystfiskeriets dag på søndag den 21.maj
10/05 Tag med til DTU Aqua............
07/05 Nu kan du gå ud til øen i Skals Enge
05/05 Lagersalg ved PH-Outdoor
05/05 Vi mangler hjælp til Lystfiskeriets dag
02/05 Referat fra bestyrelsesmøde 1. maj
27/04 Nye broer, nye stenter og meget mere
23/04 Kend-din-å-ture er planlagt
20/04 Der er faktisk laks i Vorgod å........
10/04 Er du med i bådordningen på Hald Sø?
29/03 Fang en laks i Vorgod å
22/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts
12/03 VSF må jage skarver.....................
08/03 Ålestrup open den 18. marts 2017
21/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar
21/02 Grejauktion den 9. marts kl. 18.00
21/02 Premiere 1. marts
16/02 Et vellykket foredrag.............
27/01 Slut med udsætninger i Karup å...........
24/01 Havørrederne i Simested og Karup å .......
22/01 Foredrag om fiskeri på Island.............
22/01 Formandens beretning for 2016
10/01 9 forslag til generalforsamlingen den 19. jan
07/01 Opkrævning af kontingent for 2017
27/12 Husk generalforsamlingen den 19. januar.....
23/12 Spar gebyret - meld dig ind inden 15. januar..
21/12 Foredrag hos JAFI den 11. januar 2017
15/12 Vores-El
25/11 Julegaven til lystfiskeren.........................
18/11 En kæmpe succes - NU MED LINKS!
02/11 Sådan narrer du havørrederne............
25/10 Nye medlemmer kan komme gratis med......
14/09 Kursus i fluebinding for begyndere
13/09 Naturefterskolen i Ålestrup holder åbent hus.
08/09 Så tæller vi ørreder......
02/09 OBK'erne på succesfuld krebsetur
09/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen
09/08 Der er gang i grødeskæringen
08/07 Ekstra service fra Viborg kommune
01/07 Karup å konkurrencen 2016
13/06 Kend din Å
02/06 Karlos hytte er malet og åbredden ryddet for træer
02/06 Kvoten for store laks i Vorgod er lukket
27/05 Så er der stenter - men hvad er det?
19/05 Nu kører Kend-din-Å
12/05 Lystfiskeriets dag er Pinsesøndag
10/05 Flot fangst i Hald sø
08/05 Tag med på Kend-din-å turene.
25/04 Tag med på besøg hos forbundet.
14/04 Juniorerne gratis med i søfiskerforeningen.
03/04 Se odderfilmen !
30/03 2 x 44 lægger grus ud.
20/03 Nyt fra bestyrelsen
20/03 Nyt fra Vandplejeudvalget.
18/03 Grejauktionen blev en succes.
01/03 Introture til fiskevandet
29/02 Grejauktion den 17. marts
23/02 Kanonkongen melder klar til premieren.
20/02 Kom til premiere den 1. marts.
16/02 Aalestrup open
28/01 Blomstrende vandranunkler i januar !
19/01 Nyt fra generalforsamlingen
07/01 Husk generalforsamlingen
03/01 Læs VSF´s Årsskrift online på hjemmesiden
23/12 Glædelig Jul og godt Nytår
16/12 Plads i bestyrelsen
13/12 Indkaldelse til generalforsamling
13/12 De grønne organisationer i samlet front mod regeringen
22/11 Du kan nå det endnu !
15/11 Du kan blive gratis medlem af VSF
12/11 En meget mærkelig mail.
08/11 Elfiskeriet gik fint.
05/11 Forbundet viser tænder.
26/10 Foredrag med Jens Ole Frier
19/10 De "bindegale"
09/10 Bliv gratis medlem af Viborg Sportsfiskerforening
05/10 Fluebinding
04/10 11 OBK'ere på tur til Sverige
17/09 Skal du have røget en fisk ?
13/09 Jubilæet blev en fest
03/09 Tilmelding til jubilæumsfesten
13/08 Bliv medlem af VSF for under 1/3 af prisen.
06/08 VSF er blevet 75 år, og det skal fejres!
04/08 Fiskehus ved Vorgod å til salg.
04/08 Dræbertyren var en klappekalv.
29/07 Det er helt vildt !
26/05 Læg dine fangster på hjemmesiden
19/05 Vil du fiske i Lerkenfeld å?
13/05 Nu går VSF's kort i luften...............
10/05 Fødselsdagssalg ved PH Grej fredag d. 15 maj
10/05 Lystfiskeriets dag for børn og voksne.
09/05 Gider medlemmerne ikke lære noget om åerne ?
29/04 Mariager Fjord Konkurrence
22/04 Kend-din-Å
21/04 Så kom broerne ud ved Simested å
18/04 LÆR AT RØGE DINE FISK.
15/04 Vi blev halvt færdige med broer ved Simested.
11/04 Fluebinding hos JA-FI.
08/04 Nyt fra bestyrelsen
27/03 Forum virker igen
14/03 Lidt nyheder fra foreningen
04/03 Premieren er overstået.
28/02 Aalestrup Open
27/02 Stor aktivitet i foreningen i marts.
22/02 Problemer med debatforum!
17/02 Husk premieren 1. marts på Møllen.
31/01 Ny dato på foredraget med Jakob og Simon
21/01 Vildt fiskeri i de varme lande.
18/01 Video: Kenneth fanger store havørreder i Skals å
16/01 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015
16/01 Formandens beretning for 2014
11/01 Staten giver staten tilladelse til miljøforurening i Limfjorden
11/01 Video fra elfiskeri i Jordbro å
07/01 Nyt forslag til generalforsamlingen
04/01 Junioraftenerne starter igen.
27/12 Indkaldelse til generalforsamling
18/12 Forslag til generalforsamlingen
12/12 Vi afslører en hemmelighed !
05/12 Fine gydebilleder på pensionisternes side..
28/11 Juleafslutning den 10. december
18/11 Julegaveide til en, du kender................
17/11 Nyt fra bestyrelsen
22/10 Bliv gratis medlem af VSF.
06/10 Kursus i fluebinding
05/10 Nye stuer i børnehaven.
23/09 Stop for store laks i Vorgod å
01/09 Old Boys Kammeraterne på udstilling
22/08 Fiskefesten er aflyst
19/08 Bliv medlem for ½ pris
04/08 Regler for fiskefesten
30/07 Ny parkeringsplads ved Fiskbæk å
22/07 Husk tilmelding til fiskefestensenest senest d. 20 AUG !!
17/07 Med tørflue efter havørred
06/07 Fiskefest for medlemmer af VSF
30/06 Roser fra Sydtyskland.
18/06 Kan man fiske med et æsel ???????
13/06 Store fiskedag hos PH-Grej
12/06 Nyt fra bestyrelsen, juni 2014
04/06 Kend-din-Å ved Simested er flyttet
27/05 Stort fødselsdagssalg hos PH-grej
26/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
23/05 20 mand - og en dame - ved Karup å.
16/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
12/05 Deltag i Kend-din-å turene
02/05 Martins bro ved Stoholm er færdig.
27/04 Fluebinderholdet ved Mariager Fjord
22/04 Store præmier på Fangstrapporten
14/04 Nyt fra bestyrelsen
03/04 Nyt om Vorgod å
26/03 Skjern Å Lystfiskerfestival
21/03 Grejauktion
10/03 Vorgod å
04/03 Vildt foredrag om fiskeri på New Zealand
04/03 Udlægning af gydegrus i Skravadmøllebæk 2010
27/02 Mindeord - Bent Vistisen
07/02 VSF har fået 16 km laksevand
05/02 Referat af generalforsamling 2013
03/02 Invitation til foredrag med Bo Frier
03/02 Aalestrup open
20/01 Formandens beretning fra generalforsamlingen
08/01 Juniorerne binder fluer.
27/12 Generalforsamling 2013
21/12 Nyt fra bestyrelsen, december 2013.
21/12 Fluebinderkonkurrence for alle
11/12 Vi mangler lagerplads.........
06/12 Juleafslutning torsdag den 12. december
04/12 Mønsted å frigivet - delvis.....
30/11 Så gyder ørrederne........
22/11 70 mand - og 2 damer - til foredrag
12/11 Foredrag den 21. november
06/11 Nyt fra bestyrelsen
27/10 For få fisk i Skals å
23/10 Vi fisker med strøm i Skals
20/10 Bliv gratis medlem
15/10 Meld dig til fluekursus
15/10 Opgravning af Simested å
30/09 Ny bro over Jordbro å
30/09 Så er vinterens program på hjemmesiden
26/09 Så graver de i Simested
01/09 Nyt fra bestyrelsen
15/08 ½ pris på medlemskab
31/07 Opgravning af Simested å
03/07 67 mand på informationstur til åen
29/05 Nyt fra bestyrelsen
12/05 Guidede ture til åen
12/05 Frit fiskeri i områdets åer
24/04 Mindeord - Børge Jensen
15/04 Hjarbæk Fjord, - algesuppe eller ”en undtagelse i stærkt modificeret tilstand ….”?
15/04 Nye broer ved Fiskbæk å
05/04 Nyt fra bestyrelsen
25/03 Forår ved Fiskbæk å – eller er det vinter ?
10/03 GREJAUKTION DEN 14. MARTS
24/02 Så er Fiskekort.dk online..
18/02 Fluebinding
17/02 Referat fra generalforsamling
17/02 Formandens beretning
06/02 Aalestrup open
06/02 Nyt fra bestyrelsen
03/02 Nye krogregler
29/01 Foredrag med Bo Frier
21/01 Vigtige beslutninger på generalforsamlingen.
21/01 Pressemeddelelse fra miljøministeriet
14/01 VSF på Facebook
10/01 Spændende generalforsamling i vente
07/01 Fluebindingskonkurrence for alle
30/12 Godt nytår!!
22/12 Fiskepleje.dk
17/12 Decembernummeret af "Krogen" online
17/12 Strygning af havørreder
09/12 Generalforsamling
01/12 Oxriver - Juniorfiskekonkurrence
18/11 Undervandsoptagelse af havørredleg ved Nybro
14/11 Video af havørreder på leg i Fiskbæk å
11/11 Elfiskeri i Jordbro å - Se videoen!!
31/10 Elfiskeri i Skals å
31/10 Når drøm bliver til virkelighed
25/10 Nyt fra bestyrelsen
23/10 En usædvanlig tur til åen
20/10 Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
15/10 Bliv medlem af VSF gratis
05/10 Ny forbedret hjemmeside
12/09 Nyt fra bestyrelsen