19/01-2016 Nyt fra generalforsamlingen


Generalforsamlingen den 18. januar var trods håndbold og truende snevejr velbesøgt med lige omkring 50 deltagere.

Som nævnt i den udsendte mail blev det besluttet at frede åerne indtil den 1. marts. Det gælder alle åer, og det gælder også i år.
Henrik Ravn og Lars Olesen blev nyvalgt til bestyrelsen.
I lodtrækningen blandt indsenderne til fangstrapporten vandt Henrik Ravn  et gavekort på 1000 kr til JAFI og Rune Hovaldt Christensen vandt et års gratis medlemskab. Det var andet år i træk, at familien Hovaldt vandt, men de er også gode bidragsydere til fangstrapporten.

Referat fra generalforsamlingen: 

Generalforsamling Viborg Sportsfisker Forening mandag den 18. jan. 2016


Formanden bød velkommen til fremmødte 49 mand og 1 kvinde. Henning Markussen blev valgt som dirigent. Han kunne erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Herefter blev Finn Karlsson valgt til protokolfører.


Formandens beretning:


Jørgen Buch gennemgik årets forløb, og det havde været godt med medlemsfremgang, god økonomi. forbedringer af vandløbskvalitet og ikke mindst mange havørreder i vores fiskevand. Formandens beretning i skriftlig form er vedlagt protokollen.


Beretningen blev givet fri til debat af dirigenten, der opsummerede nogle hovedpunkter. Der blev spurgt til nogle fangstrapporters besynderlige stedangivelse: ”Fanget i åen”? Det er vist kun 3 medlemmer det drejer sig om, og dem ved vi alle hvor fisker, så vi vil ikke tage stilling til det mere eller mindre rigtige i fremgangsmåden.


Tvungen fangstrapport – Hvordan det skal organiseres og kontrolleres vil blive taget op til næste år, da det kun er et tiltag, der overvejes til næste år.


Der blev vendt lidt om hærværket på Margrethes hytte. Vi tager den med ro – det er første gang i mere end 10 år, der er sket noget.


Krebsefiskerarrangementet blev anmeldt og rost af Paul Hollesen.


Fangstrapporten har lidt under tekniske problemer: Hvis vores niveau for fangstmeldinger dækker måske bare 20 %, Hvad vil en mere præcis fangstrapportering så ikke betyde for medlemstallet i fremtiden, blev der udtrykt bekymring for. Da vi engang har været oppe på 1200 medlemmer, vil bestyrelsen vente med at tage det problem op, når vi nærmer os det antal.


Herefter blev beretningen godkendt med applaus.


Kassererens beretning.


Johnny Auchenberg gennemgik regnskabet punkt for punkt. Regnskabet viser et mindre overskud. Budgettet for næste år skulle også kunne holde med de nuværende indtægter. Regnskabet blev godkendt med applaus.


Indkomne forslag.


Kontingentet for 2016 forbliver uændret! Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.


Bestyrelsen stillede forslag om at afskaffe fiskeri i vores vande fra den 15 januar til den 28/29 februar, og, hvis forslaget vedtages, følger deraf to vedtægtsændringer. Formanden begrundede forslaget, her kort gengivet: Fiskeriet er hårdt ved ørrederne, da 90 % af fangsten er undermålere eller nedgængere alle til genudsætning. Fiskeriet bedrives af uhyre få medlemmer. Viborg Kommune har accepteret først at åbne for fiskeri på det ”nye ” frie vand ved Skals Å den 1. marts.


Paul Hollesen støttede forslaget og var endda indstillet på en endnu senere premierestart. Verner Larsen var imod forslaget, dels af idealistiske årsager: Vi skal passe på med at blive for puristiske i vores tilgang til fiskeriet, dels fordi der indimellem er masser af overmåls ”grønlændere” f. eks for 3 år siden. Benny Kjærgaard synes vi skulle overveje at have et tilbud til medlemmerne som er anderledes end de fleste andre foreningers – altså imod forslaget. Henrik Ravn var betænkelig ved en tendens til, at der bliver lagt lag på lag af restriktioner på vores fiskeri. Vi fisker jo rigtig bæredygtig som vi gør nu. Kurt Borup undrede sig over at vores bestande har kunnet klare sig med de regler vi har nu, men var i øvrigt for forslaget. Egon Langgaard syntes vi måske skulle lade det være op til den enkeltes samvittighed om man ville fiske fra den 15. januar.


Håndsoprækning i forsamlingen viste et overvældende flertal for forslaget. Afskaffelsen af ”vinterfiskeriet” blev vedtaget.


De to vedtægtsændringer blev følgelig vedtaget. Vedtægtsændringerne i præcis ordlyd gengives følgende:


§ 3 Sætningen ”havørred over 55 cm. er fredet til og med 28/29 februar” udgår.


…”fiskeri med kroge med modhager er forbudt fra 1. marts til 1. maj”


Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændring i forbindelse med besættelse af udvalgsposter:


§ 5 ”Udvalgsformændene er bestyrelsesmedlemmer udpeget af bestyrelsen” udgår


”Mindst 1 af udvalgsmedlemmerne udpeges af bestyrelsen” indgår. Forslaget blev vedtaget.


Valg.


6 a Formand Jørgen Buch genvalgt


6 b 3 bestyrelsesmedlemmer: Johnny Auchenberg, Jens Drengsgaard og FinnKarlsson blev genvalgt.


6 c Uden for tur havde jan Nielsen ønsket at udgå af bestyrelsen pga. aften/natarbejde. John Møller blev valgt til bestyrelsen, hvorefter hans suppleantplads blev ledig.


6d Henrik Ravn og Lars Olsen blev foreslået af bestyrelsen til suppleanter. De blev begge valgt.


6 e Henning Markussen blev genvalgt til revisor.


6 f Thorkild Holm Jensen blev genvalgt til revisorsuppleant


Eventuelt


Lodtrækning fra fangstrapporterne: Henrik Ravn – 1000 kr. til køb af fiskehjul i JAFI. Rune Hovaldt Kristensen – gratis medlemskab af VSF.


Dirigent og protokolfører fik 2 flasker rødvin for deres anstrengelser. Formanden takkede for god ro og orden.


Finn Karlsson


Hele formandens årsberetning følger her:

Beretning for 2015
Helt som sædvanligt vil vi starte med fiskeriet, og her bliver det vanskeligt at bevare pessimismen.
Det blev en rigtig god sæson, vist nok den bedste i 15-20 år. Vejret var præcis, som vi kunne ønske det. Efter en mild vinter hvor det egentlig kun var vinter i juledagene, fulgte en våd og blæsende sommer. Det betød, at årets fisk var vokset godt i havet, så vi ikke så ret meget til undermålere og fisk først i 40’erne.
Den megen blæst i sommer betød, at vi undgik iltsvind i fjorden, og måske gjorde blæsten også livet surt for garnfiskerne, så flere ørreder end sædvanligt slap forbi Virksund.
Vi havde gjort klar til at bekæmpe skarver, hvis de invaderede vores vandløb, men det skete heldigvis ikke.
Det tidlige forårsfiskeri gav heller ikke i år de håbede små, fede ”grønlændere” (undskyld Grønland), men blot magre undermålere og slatne nedgængere, så bestyrelsen regner med at lukke for vinterfiskeriet fra i dag, men det kommer vi til at debattere senere.


Vorgod å hørte vi ikke meget til. Steffen fangede ganske vist en på 93 cm, men det var en gedde, og så er der rapporteret en enkelt havørred, men så vidt vi ved, blev der ikke laks til Viborg-fiskerne i år.
Måske er der nye krogregler på vej for fiskeriet i Vorgod å og resten af Skjern-å-systemet. Det er vist ikke helt afklaret endnu.


Karup å gav en masse fine fisk. Vi hørte ikke om så mange fra Viborgs stykker, men mon ikke der er listet nogle hjem alligevel. Sidst på sæsonen fangede Jim Nielsen en pæn fisk på 4 kg.
Vi fik en ny parkeringsplads ved Karlos eng, så vi nu kan parkere uden for hegnet nede ved hytten. Der er mange, der er glade for, at deres nypudsede biler ikke behøver at stå inde ved køerne længere.
Hytten havde i øvrigt ubudne gæster en gang i sommer. De efterlod nogle ikke for kønne tegninger på væggene, og de huggede vores gæstebog. Nu reparerer Erik Mikkelsen og et par af hans hjælpere hyttens træværk, og så regner vi med at finde nogle andre frivillige, som kan male ud- og indvendigt, så det hele bliver bedre end før hærværket.


Jordbro å fiskede jævnt godt hele sæsonen. Vagn Rasmussen fik vel nok de to bedste på hhv. 5,9 og 6 kg., men det var ikke årets største i åen. Under elfiskeriet havde vi en 92 cm lang hanfisk oppe at vende. Den så ud til at veje omkring 8 kilo.
Den blev straks sat ud igen, så når den kommer tilbage til sommer, vejer den nok 9 eller 10. Der var som sædvanlig masser er fisk i alle størrelser.
Vi har i øvrigt fået nyt fiskevand ved Jordbro å. Dels kan vi nu fra det kommunale stykke, som nogle kender som ”grusgraven”, fiske helt op til resterne af Dalgas bro. (Lad være med at køre ned i skoven for at parkere. Så mister vi stykket igen). Dels har vi fået fiskeret på Skive-siden nedstrøms Jordbro Møllegård. De fleste vil sikkert stadig færdes på Viborg-siden, men nu har vi sikret os, at ikke andre kommer til fadet.


Fiskbæk å gav ingen helt store i år, men 5,0 til Rune Hovaldt er da bestemt godkendt. Derud over blev der fanget masser af andre fisk i pæne størrelser. Som I sikkert har set i Årsskriftet, blev nogle af dem taget på tørflue, så dem der altid mukker over, at bækørredfiskeriet ikke er, hvad det har været, skulle måske forsøge sig med havørrederne.


Skals å kom sent i gang, og der blev ikke taget rekordfisk i år. Jim var tæt på med en på 90 cm, men det var en gedde. Efter fangsten måtte Jim ringe til mig ude fra terrænet for at få lidt trøst, inden han kunne fiske videre.
Største rapporterede havørreder var en på 4,6 kg til Heine Sørensen og en på 4,7 til Benny Kjærgaard.
Ved elfiskeriet sidst i oktober viste det sig også, at der var fint med fisk i Skals å. Vi fangede fisk nok på den første tur, hvilket ikke er sket de senere år.


Simested å var helt fantastisk i 2015. Der var friske fisk i åen fra første dag, og allerede omkring den 1. Maj kom det første egentlige træk. Der blev fanget mange fine fisk i løbet af maj og første halvdel af juni måned. Tommy Sick og Ivan fra Års fik hver en på 6,5 kg, men der var mange andre på 4-5 kg.
Senere på sommeren var der stadig masser af fisk, men de var gennemgående noget mindre. Der blev dog i oktober sluttet af med en på 82 cm, som blev genudsat.


DTU Aqua gennemførte i efteråret 2014 en bestandsanalyse i Simested å med tilløb, og den undersøgelse førte til, at Simested blev erklæret selvreproducerende. Det betyder, at det efter over 50 år er helt slut med udsætninger i å-systemet. Nu gælder det for alvor om at sørge for en god adgang til tilløbene og om at holde disse forsynet med gydegrus, så der er sikret en god, naturlig tilgang.


I år skal vi lave bestandsanalyse i Jordbro- og Fiskbæk å med tilløb, og det skulle ikke undre mig, om også Jordbro bliver erklæret selvreproducerende. Hvis det sker, kan det nok ikke betale sig at skaffe udsætningsmateriale til Fiskbæk å, og så må vi også der lægge os i selen for at øge den naturlige smoltproduktion.


Men det med smoltproduktionen er der nu mange gode kræfter, der arbejder med.
Viborg kommune har , delvis financeret over vandplanerne, fjernet dambrug ved Skinderup bæk og ved Gårsdal bæk, og kommunen har udlagt en masse gydegrus i Jegstrup bæk. De to sidste steder er der allerede i første sæson massive gydninger.


Vores eget vandplejeudvalg har lagt gydegrus ud i Hørup bæk og Løvel bæk, og de har arbejdet med at forbedre forholdene i Borup bæk, så gruset er kommet frem fra bunden. Også disse steder har ørrederne kvitteret for de forbedrede forhold med mange gydninger.
I efteråret havde vi en meget spændende vandplejedag, hvor to fra forbundet underviste os i vandløbsrestaurering og i spuling af gydebanker. Vi håber i løbet af foråret at få generel tilladelse til at spule gydebanker, da det er noget lettere end at skulle grave dem igennem med en greb.
Vi spulede som forsøg 4 små huller i Skravad bæk, og det ene sted er her i vinter brugt til en fin gydebanke. Kommunen følger forsøget og vil i foråret optælle vandinsekter for at se, om spulingen skader insektfaunaen, hvilket vi dog ikke kan forestille os, den gør. Den gavner nærmere.


Sidst på året var vi dog lige ved at få et chok, da regeringen meddelte, at de små vandløb skulle tages ud af vandplanerne og dermed ud af al målsætning og kontrol.
Det fik alle de grønne organisationer til at arbejde sammen, og i fællesskab fik Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, DTU Aqua, Dansk Ornitologisk forening og flere andre forslaget sparket til hjørne. Hvordan det ender, kan ingen vide, men det oprindelige forslag kan være ødelæggende for al vandpleje, og det vil i øvrigt ikke gavne nogen som helst – heller ikke landbruget.


Ole Boys Kammeraterne har som sædvanligt været meget aktive. De har beskåret træer og udlagt broer ved Simested å, den ene gang i skrækkeligt vejr, de har deltaget i messer hos grejforhandlerne, de har stillet op på Borgvold ved Lystfiskeriets dag, de har holdt en masse hyggelige møder og været på en masse fisketure, og de har ikke mindst holdt en fantastisk julefrokost.
Et af medlemmerne har arrangeret en byttedag, hvor vi alle kunne fiske gratis i Lerkenfeld å, mens medlemmer af Pirken, Ålborg kunne fiske gratis i vore åer.


Også bestyrelsen har haft travlt i år.
Meget tid er gået med at følge med i de mange vådområdeprojekter ved vores åer. Indsatsen ved Skals, Jordbro og måske i fremtiden også Fiskbæk å ser ud til at kunne ske uden at medføre særlige problemer for ørrederne, men projektet ved Simested å er mere kritisk. Det lignede oprindeligt fuldstændig den model, der har givet massiv fiskedød i Lindenborg og Alling å’er, men mon vi ikke med god støtte af Jens Ole Frier, DTU Aqua og Ålestrup Lystfiskerforening har fået gjort det lidt mindre farligt. Vi håber men er ikke sikre på det.


Samme Jens Ole Frier holdt i efteråret et glimrende foredrag om havørrederne i Simested å, peppet op med en frisk beretning fra en tur til Mexico, hvor man fangede sejlfisk på samlebånd.


Vi har fået afholdt et festligt jubilæum, vi har – ikke mindst takket være Niels’ indsats – fået lavet endnu et flot årsskrift, som er sendt ud til 610 medlemmer og 310 lodsejere. Det koster den nette sum af 17.000 kr i porto og noget lignende i trykning, men vi mener, det er pengene værd.


Vi har været med til at stifte Limfjordssammenslutningen, som skal forbedre fiskemulighederne omkring Limfjorden, og vi deltager et par gange om året i møder med fiskerikontrollen.


Vi har gjort meget ved markedsføring af foreningen i 2015. Vi er blevet meget bedre til at bruge facebook, hvor vi med enkelte artikler er nået ud til 5000 læsere, vi har været flittige til at skrive nyheder på hjemmesiden og nu da der er åbnet for, at alle kan skrive på hjemmesidens Forum uden password, håber vi, at hjemmesiden bliver endnu mere interessant.
Intens markedsføring har sammen med et rigtig godt fiskeår givet en flot medlemstilgang, så vi lige nu er 610 medlemmer, det er 60 mere end på samme tid sidste år, så det kan vi godt være stolte over.
Det gode medlemstal har naturligvis også betydet, at årets regnskab er godt.


Der er faktisk kun to punkter, vi ikke er tilfredse med.


Det ene er juniorarbejdet, der igen i år har ligget næsten stille. Jeg kan dog oplyse, at der nu sker lidt. Der starter fluebindingskursus den 25.januar, og de nye kandidater til bestyrelsen har stillet i udsigt, at de vil deltage i juniorarbejdet uden dog at ville love at bære det hele på deres skuldre.


Det andet er fangstrapporten på hjemmesiden. Det er gået en lille smule bedre med rapportering end sidste år, men det er efter bestyrelsens opfattelse stadig under 20% af fangsterne, der kommer på fangstrapporten.
Det er virkelig en skam og heller ikke acceptabelt. Bestyrelsen knokler for at holde medlemstallet oppe og kontingentet nede, og så virker vores bedste salgsredskab kun på kvart kraft. Der er ingen, der i dag melder sig ind i en fiskeforening eller køber et dagkort uden først at have studeret fangstrapporterne, og der udnytter vi slet ikke mulighederne.
Skive Lystfiskerforening indførte tvungen rapportering for et par år siden, og i år indfører Bjerringbro tvungen rapportering. Vi skal samme vej, og jeg håber, det kan vedtages på næste generalforsamling.


Oven på disse sure opstød er det tiden at være lidt venlig, og her vil jeg gerne sige tak til Walther for et have passet vores medlemskartotek perfekt, til Niels for endnu et smukt Årssksrift, til webmaster for at have holdt vores side kørende og til bestyrelsen for et behageligt og seriøst samarbejde i årets løb.
Jan Nielsen må desværre udtræde af bestyrelsen på grund af arbejde, og Kasper Bach har fundet ud af, at bestyrelsesarbejde ikke så let forenes med gymnasium, fester og hvad deraf følger, men Kasper vil fortsat gøre en indsats i juniorarbejdet og Jan vil fortsat passe vores båd på Hald sø samt tage del i arbejdet ved hans gamle å, Fiskbæk, så de to går ud af bestyrelsen men er bestemt ikke tabt i foreningsarbejdet. Tak til dem begge to.


Det var vist det væsentlige for 2015, der som nævnt i indledningen vil stå som det bedste år længe, både med hensyn til fangsterne og medlemstallet.
Seneste Nyheder


18/03 Sådan genudsætter du en ørred........
11/03 Hvad laver fiskerikontrollen egentlig ?
25/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020.............
19/02 Naturmøde den 20. februar
17/02 Premiere 1.marts kl. 9.00
13/02 Referat fra generalforsamlingen 2020
29/01 Sælerne kommer ikke meget omkring.......
17/01 Generalforsamling, formandens beretning
11/01 Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......
07/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2020
19/12 Glædelig Jul...............
17/12 Julehygge...................
06/12 Generalforsamling den 16. januar 2020........
26/11 Juleafslutning den 17. december kl. 19.00
20/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november...................
15/11 Skal du med til Irland...................
13/11 Det blev et godt foredrag om sæler......................
09/11 Kæmpe havørred fra Karup å - på vores stykke!
04/11 Foredrag om sæler - det bliver godt, så mød op.
09/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober
26/09 Grusbanden knækker hårde nødder ...............
06/09 På udflugt med kommunen.................
05/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september........................
19/08 Støt foreningen - det koster ikke noget.......
19/07 Så sker der noget ved åerne................
17/07 25 heste og tre fisk...........................
27/06 Læg dine fangster anonymt på fangstrapporten..........
24/06 Grødeskæringen starter nu....
21/06 Vores elektroniske kort er fantastiske !!!!!!!!!!!!!
19/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019...............
06/06 En vanskelig fødsel endte lykkeligt.................
04/06 OBK-tur til Gjerrild i august
24/05 Aborrerne fra Skals å er vist fundet.......
13/05 Kend din å, programmet er lagt.
07/05 En kæmpe er faldet
03/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019
02/05 Laks, søørred, bækørreder og nye broer.......
11/04 Borgermøde om klimaet - dagen efter Påske....
11/04 Så er båden på Hald sø klar.............
06/04 Tag på guidet tur til Fur - det er gratis.
26/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
24/03 Laksefiskeri i Vorgod å.
18/03 Tag de lange støvler på
07/03 Invitation fra JAFI
04/03 Det blev en festlig premiere.
19/02 Kom til premiere den 1.marts............
13/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. febr. 2019
11/02 Reklame
25/01 Referat fra generalforsamlingen 2019
22/01 Kom til temaaften om Viborgs natur den 30. januar.
18/01 Årsberetning for 2018
08/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar
22/12 Møde om vandmiljø den 22. januar
15/12 Indkaldelse til Generalforsamling den 17. januar
14/12 Kender den ikke fredningstiden ?
05/12 Kom til juleafslutning den 13. december......
07/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. nov. 2018...............
25/10 Foredrag den 8. november..............
19/10 Deltag i fluebinding..........................
19/09 Tre mand lagde 20 tons grus ud i Tjele å...............................
19/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2018
10/09 Rygter om regnbuer i Simested å
01/09 Viborg Sportsfiskerforening klager over Skals renseanlæg.
24/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018
09/08 Nedsat pris resten af 2018..................
21/06 Shelteret er færdigt !!!!!!!!!
14/06 Grødeskæring, juni 2018
05/06 Indberet hvis du ser en sæl i åen eller i fjorden
23/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj .............................
17/05 Shelteret klar til rejsegilde..............
15/05 Shelterbyggeriet går fint fremad........................
06/05 Lagersalg ved PH-grej d. 11. maj
03/05 Tømmeret til shelteret kunne flyttes !
01/05 Kend din å, programmet er lagt.
18/04 Shelteret er ankommet......men, men, men.............
11/04 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april........................
08/04 Der er børsteorm i Limfjorden ........
14/03 Husk grejauktion onsdag den 21. marts.................
06/03 Bestyrelsesreferat, marts 2018................
01/03 Premiere med knald på!....................
26/02 Båden på Hald sø
11/02 Premiere og grejauktion
31/01 Referat fra generalforsamlingen 2018...............
27/01 Formandens beretning for 2017
19/01 Referat fra bestyrelsesmøde..............
03/01 Kontingent
28/12 5000 nye ørreder til Skals å startet......
20/12 Indkaldelse til generalforsamling den 18. januar.......
18/12 Glædelig Jul og Godt Nytår
11/12 42 cm havørred fanget den 11. december...
06/12 Julen starter den 14. december.
22/11 Foredrag, Amazonas og forbundet
14/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. nov. 2017
13/10 Bliv gratis medlem....................
13/10 Sportsfiskerforbundet eller Amazonas?
11/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober
03/10 Fluebinding
26/09 Kursus i spinnerbygning
19/09 50 broer fabrikeret
14/09 Referat af bestyrelsesmøde den 11. sept.
10/09 PH-Grej har 25 års jubilæum
06/09 JAFI har fødselsdag den 8 og 9. september
31/08 Så blev der fanget krebs................
26/08 Invitation til Mariager Fjord Cup
22/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen.
10/08 Fortsat grøde i Simested å i uge 33
09/08 Kaas konkurrence 2016
08/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. august
04/08 Grødeskæring i august........
21/07 Vigtigt måleudstyr forsvundet fra Simested å................
29/06 Så er der friske havørreder i alle åerne.....
20/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni...
15/06 Eleverne kastede med sten !
07/06 Følg vandstanden i åerne, det betaler sig...
31/05 Kend din å i sus og blæst...................
30/05 Lystfiskeriets dag blev en stor succes.....
17/05 Husk Lystfiskeriets dag på søndag den 21.maj
10/05 Tag med til DTU Aqua............
07/05 Nu kan du gå ud til øen i Skals Enge
05/05 Lagersalg ved PH-Outdoor
05/05 Vi mangler hjælp til Lystfiskeriets dag
02/05 Referat fra bestyrelsesmøde 1. maj
27/04 Nye broer, nye stenter og meget mere
23/04 Kend-din-å-ture er planlagt
20/04 Der er faktisk laks i Vorgod å........
10/04 Er du med i bådordningen på Hald Sø?
29/03 Fang en laks i Vorgod å
22/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts
12/03 VSF må jage skarver.....................
08/03 Ålestrup open den 18. marts 2017
21/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar
21/02 Grejauktion den 9. marts kl. 18.00
21/02 Premiere 1. marts
16/02 Et vellykket foredrag.............
27/01 Slut med udsætninger i Karup å...........
24/01 Havørrederne i Simested og Karup å .......
22/01 Foredrag om fiskeri på Island.............
22/01 Formandens beretning for 2016
10/01 9 forslag til generalforsamlingen den 19. jan
07/01 Opkrævning af kontingent for 2017
27/12 Husk generalforsamlingen den 19. januar.....
23/12 Spar gebyret - meld dig ind inden 15. januar..
21/12 Foredrag hos JAFI den 11. januar 2017
15/12 Vores-El
25/11 Julegaven til lystfiskeren.........................
18/11 En kæmpe succes - NU MED LINKS!
02/11 Sådan narrer du havørrederne............
25/10 Nye medlemmer kan komme gratis med......
14/09 Kursus i fluebinding for begyndere
13/09 Naturefterskolen i Ålestrup holder åbent hus.
08/09 Så tæller vi ørreder......
02/09 OBK'erne på succesfuld krebsetur
09/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen
09/08 Der er gang i grødeskæringen
08/07 Ekstra service fra Viborg kommune
01/07 Karup å konkurrencen 2016
13/06 Kend din Å
02/06 Karlos hytte er malet og åbredden ryddet for træer
02/06 Kvoten for store laks i Vorgod er lukket
27/05 Så er der stenter - men hvad er det?
19/05 Nu kører Kend-din-Å
12/05 Lystfiskeriets dag er Pinsesøndag
10/05 Flot fangst i Hald sø
08/05 Tag med på Kend-din-å turene.
25/04 Tag med på besøg hos forbundet.
14/04 Juniorerne gratis med i søfiskerforeningen.
03/04 Se odderfilmen !
30/03 2 x 44 lægger grus ud.
20/03 Nyt fra bestyrelsen
20/03 Nyt fra Vandplejeudvalget.
18/03 Grejauktionen blev en succes.
01/03 Introture til fiskevandet
29/02 Grejauktion den 17. marts
23/02 Kanonkongen melder klar til premieren.
20/02 Kom til premiere den 1. marts.
16/02 Aalestrup open
28/01 Blomstrende vandranunkler i januar !
19/01 Nyt fra generalforsamlingen
07/01 Husk generalforsamlingen
03/01 Læs VSF´s Årsskrift online på hjemmesiden
23/12 Glædelig Jul og godt Nytår
16/12 Plads i bestyrelsen
13/12 Indkaldelse til generalforsamling
13/12 De grønne organisationer i samlet front mod regeringen
22/11 Du kan nå det endnu !
15/11 Du kan blive gratis medlem af VSF
12/11 En meget mærkelig mail.
08/11 Elfiskeriet gik fint.
05/11 Forbundet viser tænder.
26/10 Foredrag med Jens Ole Frier
19/10 De "bindegale"
09/10 Bliv gratis medlem af Viborg Sportsfiskerforening
05/10 Fluebinding
04/10 11 OBK'ere på tur til Sverige
17/09 Skal du have røget en fisk ?
13/09 Jubilæet blev en fest
03/09 Tilmelding til jubilæumsfesten
13/08 Bliv medlem af VSF for under 1/3 af prisen.
06/08 VSF er blevet 75 år, og det skal fejres!
04/08 Fiskehus ved Vorgod å til salg.
04/08 Dræbertyren var en klappekalv.
29/07 Det er helt vildt !
26/05 Læg dine fangster på hjemmesiden
19/05 Vil du fiske i Lerkenfeld å?
13/05 Nu går VSF's kort i luften...............
10/05 Fødselsdagssalg ved PH Grej fredag d. 15 maj
10/05 Lystfiskeriets dag for børn og voksne.
09/05 Gider medlemmerne ikke lære noget om åerne ?
29/04 Mariager Fjord Konkurrence
22/04 Kend-din-Å
21/04 Så kom broerne ud ved Simested å
18/04 LÆR AT RØGE DINE FISK.
15/04 Vi blev halvt færdige med broer ved Simested.
11/04 Fluebinding hos JA-FI.
08/04 Nyt fra bestyrelsen
27/03 Forum virker igen
14/03 Lidt nyheder fra foreningen
04/03 Premieren er overstået.
28/02 Aalestrup Open
27/02 Stor aktivitet i foreningen i marts.
22/02 Problemer med debatforum!
17/02 Husk premieren 1. marts på Møllen.
31/01 Ny dato på foredraget med Jakob og Simon
21/01 Vildt fiskeri i de varme lande.
18/01 Video: Kenneth fanger store havørreder i Skals å
16/01 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015
16/01 Formandens beretning for 2014
11/01 Staten giver staten tilladelse til miljøforurening i Limfjorden
11/01 Video fra elfiskeri i Jordbro å
07/01 Nyt forslag til generalforsamlingen
04/01 Junioraftenerne starter igen.
27/12 Indkaldelse til generalforsamling
18/12 Forslag til generalforsamlingen
12/12 Vi afslører en hemmelighed !
05/12 Fine gydebilleder på pensionisternes side..
28/11 Juleafslutning den 10. december
18/11 Julegaveide til en, du kender................
17/11 Nyt fra bestyrelsen
22/10 Bliv gratis medlem af VSF.
06/10 Kursus i fluebinding
05/10 Nye stuer i børnehaven.
23/09 Stop for store laks i Vorgod å
01/09 Old Boys Kammeraterne på udstilling
22/08 Fiskefesten er aflyst
19/08 Bliv medlem for ½ pris
04/08 Regler for fiskefesten
30/07 Ny parkeringsplads ved Fiskbæk å
22/07 Husk tilmelding til fiskefestensenest senest d. 20 AUG !!
17/07 Med tørflue efter havørred
06/07 Fiskefest for medlemmer af VSF
30/06 Roser fra Sydtyskland.
18/06 Kan man fiske med et æsel ???????
13/06 Store fiskedag hos PH-Grej
12/06 Nyt fra bestyrelsen, juni 2014
04/06 Kend-din-Å ved Simested er flyttet
27/05 Stort fødselsdagssalg hos PH-grej
26/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
23/05 20 mand - og en dame - ved Karup å.
16/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
12/05 Deltag i Kend-din-å turene
02/05 Martins bro ved Stoholm er færdig.
27/04 Fluebinderholdet ved Mariager Fjord
22/04 Store præmier på Fangstrapporten
14/04 Nyt fra bestyrelsen
03/04 Nyt om Vorgod å
26/03 Skjern Å Lystfiskerfestival
21/03 Grejauktion
10/03 Vorgod å
04/03 Vildt foredrag om fiskeri på New Zealand
04/03 Udlægning af gydegrus i Skravadmøllebæk 2010
27/02 Mindeord - Bent Vistisen
07/02 VSF har fået 16 km laksevand
05/02 Referat af generalforsamling 2013
03/02 Invitation til foredrag med Bo Frier
03/02 Aalestrup open
20/01 Formandens beretning fra generalforsamlingen
08/01 Juniorerne binder fluer.
27/12 Generalforsamling 2013
21/12 Nyt fra bestyrelsen, december 2013.
21/12 Fluebinderkonkurrence for alle
11/12 Vi mangler lagerplads.........
06/12 Juleafslutning torsdag den 12. december
04/12 Mønsted å frigivet - delvis.....
30/11 Så gyder ørrederne........
22/11 70 mand - og 2 damer - til foredrag
12/11 Foredrag den 21. november
06/11 Nyt fra bestyrelsen
27/10 For få fisk i Skals å
23/10 Vi fisker med strøm i Skals
20/10 Bliv gratis medlem
15/10 Meld dig til fluekursus
15/10 Opgravning af Simested å
30/09 Ny bro over Jordbro å
30/09 Så er vinterens program på hjemmesiden
26/09 Så graver de i Simested
01/09 Nyt fra bestyrelsen
15/08 ½ pris på medlemskab
31/07 Opgravning af Simested å
03/07 67 mand på informationstur til åen
29/05 Nyt fra bestyrelsen
12/05 Guidede ture til åen
12/05 Frit fiskeri i områdets åer
24/04 Mindeord - Børge Jensen
15/04 Hjarbæk Fjord, - algesuppe eller ”en undtagelse i stærkt modificeret tilstand ….”?
15/04 Nye broer ved Fiskbæk å
05/04 Nyt fra bestyrelsen
25/03 Forår ved Fiskbæk å – eller er det vinter ?
10/03 GREJAUKTION DEN 14. MARTS
24/02 Så er Fiskekort.dk online..
18/02 Fluebinding
17/02 Referat fra generalforsamling
17/02 Formandens beretning
06/02 Aalestrup open
06/02 Nyt fra bestyrelsen
03/02 Nye krogregler
29/01 Foredrag med Bo Frier
21/01 Vigtige beslutninger på generalforsamlingen.
21/01 Pressemeddelelse fra miljøministeriet
14/01 VSF på Facebook
10/01 Spændende generalforsamling i vente
07/01 Fluebindingskonkurrence for alle
30/12 Godt nytår!!
22/12 Fiskepleje.dk
17/12 Decembernummeret af "Krogen" online
17/12 Strygning af havørreder
09/12 Generalforsamling
01/12 Oxriver - Juniorfiskekonkurrence
18/11 Undervandsoptagelse af havørredleg ved Nybro
14/11 Video af havørreder på leg i Fiskbæk å
11/11 Elfiskeri i Jordbro å - Se videoen!!
31/10 Elfiskeri i Skals å
31/10 Når drøm bliver til virkelighed
25/10 Nyt fra bestyrelsen
23/10 En usædvanlig tur til åen
20/10 Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
15/10 Bliv medlem af VSF gratis
05/10 Ny forbedret hjemmeside
12/09 Nyt fra bestyrelsen