16/01-2015 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Valg af protokolfører


3. Formandens beretning


4. Regnskabsaflæggelse


5. Indkomne forslag*, derunder kontingentfastsættelse


6. Valg:


6a. Der vælges en formand for 1 år. På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg.


6b. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg er Steffen Bruhn, Flemming Hansen og Kenneth Elkjær. Steffen Bruhn og Flemming Hansen er villige til genvalg.


6c. Der vælges 2 suppleanter for 1 år. På valg er John Glerup Møller og Jan Nielsen. Begge er villige til genvalg.


6d. Der vælges en revisor for 2 år. På valg er Michael Højris, som er villig til genvalg.


6e. Der vælges en revisorsuppleant for 1 år. På valg er Thorkild Holm Jensen, som er villig til genvalg.


Eventuelt


 


Ad. Pkt. 1


Formanden foreslår Michael Højris, og han vælges.


Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.


Ad. Pkt. 2


Formanden foreslår Henning Markussen som protokolfører, han vælges.


Ad. Pkt. 3


Formandens starter sin beretning, med at nævne nogle af de medlemmer vi har mistet i årets løb, generalforsamlingen rejste sig og Bent Vistisen blev mindet.


Fiskeriet i Simested å var præget at varme og iltsvind gennem sommeren. Der blev fanget en del fisk i forsommeren, og den 15. juni gik fiskeriet stort set i stå. Og kom aldrig rigtig i gang igen, men el-fiskeriet gik til gengæld rigtig godt.


Skals å, ikke mange ørreder i sæsonen, til gengæld mange aborrer, dog blev der af et enkelt medlem taget et par fine fisk. Gydebankerne i tilløbene ser fine ud, Skravad holder ca. 38 stk. af dem.


Fiskbæk å, ikke mange meldinger fra åen, det vildeste har nok været tyren.


Jordbro, fine fisk i for-sommeren, men her gik det også i stå i løbet af sommeren, men mange fisk er der, hvilket el-fiskeriet beviste.


Vorgod har vi ikke hørt meget fra, en enkelt laks er det vist blevet til.


Karup å, nye gydebanker på både Margrethes eng og Carlos eng.


Årets aktiviteter, premiere som vanligt, med 32 deltagere.


Foredrag fra New Zealand, med god tilslutning, der bliver lavet noget lignende igen i 2015


Grejauktion, den 5. marts


Fiskefest/konkurrence, 6 tilmeldte ud over bestyrelsen, hvilket resulterede i en aflysning, men det vil nok blive forsøgt igen på et senere tidspunkt.


Fluebinderhold gennem vinteren, med efterfølgende testfiskeri i Mariager fjord, også med fangster.


Juniorerne blev forsømt i foråret, nu gøres forsøget igen, med ny igangsætter, Kasper Bach, vi håber det bliver en succes.


Pensionisterne kører fint, med stor tilslutning, og gode aktiviteter med knivbygning og fisketure. Old Boys Kammeraterne (OBK´erne) mødes i åbent forum, hvor alle er velkommen. Nogle af dem gør en stor indsats for at hverve nye medlemmer ved forskellige arrangementer, hvilket bestyrelsen har stor respekt for.


Også ved åerne arbejder OBK´erne, med oprydning og træfældning, broudlægninger mv.


Vandplejeudvalget har arbejdet godt i året, udlægning af gydegrus i flere af tilløbene, ligesom der er udplantet vandplanter. Dette fortsættes også i indeværende år. De har lavet nye damme ude ved dambruget ved Eskerod, og der er blevet lavet udsætninger og elfiskeri. Der skal i året optælles gydebanker ved vore vandløb.


Af større opgaver har også det fine årsskrift fyldt en del. Ellers er vådområderne ved skals Å og Jordbro å noget som bestyrelsen har været til møder om i løbet af året, også dette kommer til at fylde en del i 2015.


Der er et lignende projekt på bedding opstrøms Ålestrup i Simested å, dette er bestyrelsen meget betænkelig ved. Et projekt der skal følges meget nøje.


Har hjulpet Ålestrup foreningen med bestandsanalyse i Simested å, meget fint resultat, som nok kan resultere i et stop for udsætninger.


Viborg kommune har arbejdet med frilægning af Kølsen Møllebæk, fint projekt med gydebanker, så lille flot bæk med fint potentiale. Kommunen færdiggjort sine vandplaner, gode ting er nedlæggelse af dambrug og genslyngning af flere små vandløb. Også genslyngning af Fiskbæk å har kommunen på listen for 2015, formålet er lidt uklart og der kan være tvivl om det overhovedet bliver til noget.


Agerskov dambrug sagen tabte vi, men der bliver arbejdet videre med det.


Jordbro å, her er flere pæle og broer blevet ødelagt af unge vandaler, dette blev nævnt i Fjends Ugeavis, hvilket har hjulpet ingen problemer siden.


Simested å blev på en strækning ødelagt af kommunen, dette rettede de op på. Tanker omkring et sandfang på nævnte strækning.


Medlemstallet og økonomi, mangler ca. 15 medlemmer i forhold til sidste år. Regnskabet ser fint ud, det kommer kasseren ind på senere.


Mange har ydet en stor indsats, Niels, Valter, OBK, erne med flere.


Vil gerne takke bestyrelsen for et godt år, flere gode ting er blevet etableret og igangsat i løbet af året.


Kenneth stopper nu, og vil fremover hellige sig arbejdet i vandplejeudvalget, Kenneth fik den obligatoriske Priest. Allan som fratrådte sidste år, fik også en forsinket Priest. Stor tak til begge for en stor indsats.


Til formandens beretning var der et enkelt spørgsmål fra Kurt Borup omkring bestyrelsen ved hvor mange der har forladt foreningen i løbet af året. Formanden kunne ikke tallet for det forgangne år, men tidligere har det været således at der skal skaffes ca. 70 nye medlemmer årligt for holde status quo.


.


Ad. Pkt. 4


Regnskabsaflæggelse:
Johnny gennemgik årsregnskabet, som for 2014 udviser et overskud på kr. 47.057,17


Det bedre resultat skyldes blandt andet, et bedre dagkort salg, en billigere lodsejerfest, mindre kontingent til forbundet, qua de lidt færre medlemmer. Udgifter til pleje og udsætninger har også været lidt mindre, Krogen har også været lidt billigere end forventet. For juniorernes vedkommende var der budgetteret med kr. 5000,- med der er kun anvendt kr. 50,-. De resterende poster var stort set som budgetteret.


Et spørgsmål fra tilhører omkring hvorledes vildfiske-midlerne fordeles, kasseren forklarede at halvdelen til os og halvdelen til dambruget, og så får dambruget derudover tilskud direkte fra DTU.


Spørgsmål fra tilhører omkring forrentningen af foreningens formue, om ikke det kunne gøres bedre? Kasseren mener ikke dette er muligt uden at vi påtager os større risiko, hvilket foreningen naturligvis ikke er interesseret i.


Johnny gennemgik budgettet for 2015, som udviser et lille underskud på kr. 2.315,-


Kasseren opfordrede til at flere benytter sig af fangstrapporten, da det er det der giver medlemmer. Der er kun indberettet 80 stk. i året, det må kunne gøres bedre.


En kommentar fra et medlem til ovennævnte, var at han blev medlem ud fra en beskrivelse i Sportsfiskeren for nogle år siden, fiskere vil gerne nyde fiskeriet uden at stå skulder ved skulder, så måske det var en ide at få denne artikel genoptrykt. Fiskere er naturfolk, så det er ikke kun store fisk der tæller, de mange kilometer fiskevand, hvor man altid kan finde fred og ro er også i høj kurs.


Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.


Ad. Pkt. 5


Kontingentfastsættelse: Uændret, dette vedtages


Forslag fra Kurt Borup, om at ændre vedtægterne, således at mulighed for at opnå passiv medlemskab af foreningen ændres således det bliver en medlemsret og ikke en vurdering af bestyrelsen efter ansøgning fra medlemmet..


Efter en god debat blev forslaget ved afstemning forkastet


Forslag fra Steen Christensen, om at udskyde sæsonpremieren til den 1. april, af hensyn til nedgængerne.


Der foregik en lystig debat, omkring punktet, heri blev diskuteret om ikke også sæsonen skulle forkortes i efteråret så, eller at der skulle fiskes med enkeltkroge uden modhagere frem til 1. maj.


Forslaget blev ved afstemning forkastet.


Forslag fra bestyrelsen: Når unge medlemmer går fra junior eller familiekontingent til senior, så melder de fleste sig ud. Andre foreninger har et ungdomskontingent.


Forslaget går ud på at lave et ungdomsmedlemskab for de 18 til 24 årige, for at sluse de unge mennesker langsomt ind på et seniorkontingent.


                      Efter god debat blev forslaget vedtaget


.


Ad. Pkt. 6a


På valg er Jørgen Buch, som er villig til genvalg, Formanden genvælges med applaus.


Ad. Pkt. 6b


Steffen Bruhn genvælges


Flemming Hansen genvælges


Da Kenneth Elkjær ikke ønsker genvalg, grundet han vil prioritere arbejdet i vandplejeudvalget genopstiller han ikke. Bestyrelsen foreslår suppleant, Jan Nielsen, han vælges med applaus.


Ad.  Pkt. 6c


John Glerup Møller genopstiller, han genvælges med applaus


Da Jan Nielsen er valgt til den ledige post efter Kenneth Elkjær, foreslår bestyrelsen i stedet Kasper Bach, han vælges med applaus.


Ad. Pkt. 6d


På valg som revisor er Michael Højris, han genvælges med applaus.


Ad. Pkt. 6e


Som revisor suppleant er Thorkild Holm Jensen på valg, han genvælges med applaus.


Ad. Pkt. evt.


Spørgsmål fra medlem fra Holstebro omkring, at flere af vore vandløbsstrækninger ikke er særlig interessante for hverken fisk eller fiskere. Jeg anerkender at gøres meget men kan der gøres endnu mere? Gav eksempler for hvad der gøres i Holstebro kommune af kommunen og foreningsfolk i byens fiskeriforeninger.


Formanden gav medlemmet ret i, at der sagtens kunne gøres mere, der bliver ofte taget kontakt til kommunen, når der er emner der skal diskuteres. Men kommunen er lidt ”slap” på områder omkring vandplaner, men de skal og bliver holdt til ilden. 


Bestyrelsen har møde med kommunen den 4. februar, hvor der er skal diskuteres mange emner omkring vandplejen.


Poul Hollesen roste foreningens hjemmeside, og henviste til at den største aktivitet sker på pensionisternes del af hjemmesiden. Et godt rekrutterings element kunne være at der blev lidt mere aktivitet på siden, så han opfordrede til mere aktivitet der.


Jakob Madsen roste vandplejeudvalget for deres arbejde i året, han forventer at de fremtidige vandplaner vil tvinge kommunen til at gøre en større indsats.


Jan Nielsen, for nogen tid siden blev der forsøgt med halmballer i åen men de blev fjernet igen Peter Bilgrav supplerede med at der også blev forsøgt med pæle så å-manden kunne se hvor der skulle slås grøde, men de blev hevet op så han kunne se hvor kan skulle slå!


Formanden afsluttede med en opfordring til at deltage i foreningens kommen arrangementer. Den 5. februar, er der tur til Andamanerne, hvor Jakob og Simon kommer og holder foredrag om deres tur dertil. Traditionen tro er der premiere den 1. marts på Møllen, det er i år en søndag, så der er ingen undskyldning for ikke at deltage Der er Grejauktion den 5. marts.


Formanden afholdt afslutningsvis lodtrækning om præmierne for indlevering af fangstrapporterne. Der er indleveret ca. 80 stk. Generalforsamlingens eneste deltagene kvinde agerede lykkens gudinde.


Erik Mikkelsen blev første vinder, han valgte JAFI´s bidrag som var en rabat på kr. 1.000,- ved køb af et fiskehjul


Christoffer Hovalt Christensen, vandt bestyrelsens bidrag, som var et års gratis medlemskab


Dirigenten tog derefter ordet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.


 Henning Markussen

Seneste Nyheder


01/04 Kvoten for laks i Vorgod å er fastlagt
18/03 Sådan genudsætter du en ørred........
11/03 Hvad laver fiskerikontrollen egentlig ?
25/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020.............
19/02 Naturmøde den 20. februar
17/02 Premiere 1.marts kl. 9.00
13/02 Referat fra generalforsamlingen 2020
29/01 Sælerne kommer ikke meget omkring.......
17/01 Generalforsamling, formandens beretning
11/01 Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......
07/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2020
19/12 Glædelig Jul...............
17/12 Julehygge...................
06/12 Generalforsamling den 16. januar 2020........
26/11 Juleafslutning den 17. december kl. 19.00
20/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november...................
15/11 Skal du med til Irland...................
13/11 Det blev et godt foredrag om sæler......................
09/11 Kæmpe havørred fra Karup å - på vores stykke!
04/11 Foredrag om sæler - det bliver godt, så mød op.
09/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober
26/09 Grusbanden knækker hårde nødder ...............
06/09 På udflugt med kommunen.................
05/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september........................
19/08 Støt foreningen - det koster ikke noget.......
19/07 Så sker der noget ved åerne................
17/07 25 heste og tre fisk...........................
27/06 Læg dine fangster anonymt på fangstrapporten..........
24/06 Grødeskæringen starter nu....
21/06 Vores elektroniske kort er fantastiske !!!!!!!!!!!!!
19/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019...............
06/06 En vanskelig fødsel endte lykkeligt.................
04/06 OBK-tur til Gjerrild i august
24/05 Aborrerne fra Skals å er vist fundet.......
13/05 Kend din å, programmet er lagt.
07/05 En kæmpe er faldet
03/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019
02/05 Laks, søørred, bækørreder og nye broer.......
11/04 Borgermøde om klimaet - dagen efter Påske....
11/04 Så er båden på Hald sø klar.............
06/04 Tag på guidet tur til Fur - det er gratis.
26/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
24/03 Laksefiskeri i Vorgod å.
18/03 Tag de lange støvler på
07/03 Invitation fra JAFI
04/03 Det blev en festlig premiere.
19/02 Kom til premiere den 1.marts............
13/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. febr. 2019
11/02 Reklame
25/01 Referat fra generalforsamlingen 2019
22/01 Kom til temaaften om Viborgs natur den 30. januar.
18/01 Årsberetning for 2018
08/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar
22/12 Møde om vandmiljø den 22. januar
15/12 Indkaldelse til Generalforsamling den 17. januar
14/12 Kender den ikke fredningstiden ?
05/12 Kom til juleafslutning den 13. december......
07/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. nov. 2018...............
25/10 Foredrag den 8. november..............
19/10 Deltag i fluebinding..........................
19/09 Tre mand lagde 20 tons grus ud i Tjele å...............................
19/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2018
10/09 Rygter om regnbuer i Simested å
01/09 Viborg Sportsfiskerforening klager over Skals renseanlæg.
24/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018
09/08 Nedsat pris resten af 2018..................
21/06 Shelteret er færdigt !!!!!!!!!
14/06 Grødeskæring, juni 2018
05/06 Indberet hvis du ser en sæl i åen eller i fjorden
23/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj .............................
17/05 Shelteret klar til rejsegilde..............
15/05 Shelterbyggeriet går fint fremad........................
06/05 Lagersalg ved PH-grej d. 11. maj
03/05 Tømmeret til shelteret kunne flyttes !
01/05 Kend din å, programmet er lagt.
18/04 Shelteret er ankommet......men, men, men.............
11/04 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april........................
08/04 Der er børsteorm i Limfjorden ........
14/03 Husk grejauktion onsdag den 21. marts.................
06/03 Bestyrelsesreferat, marts 2018................
01/03 Premiere med knald på!....................
26/02 Båden på Hald sø
11/02 Premiere og grejauktion
31/01 Referat fra generalforsamlingen 2018...............
27/01 Formandens beretning for 2017
19/01 Referat fra bestyrelsesmøde..............
03/01 Kontingent
28/12 5000 nye ørreder til Skals å startet......
20/12 Indkaldelse til generalforsamling den 18. januar.......
18/12 Glædelig Jul og Godt Nytår
11/12 42 cm havørred fanget den 11. december...
06/12 Julen starter den 14. december.
22/11 Foredrag, Amazonas og forbundet
14/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. nov. 2017
13/10 Bliv gratis medlem....................
13/10 Sportsfiskerforbundet eller Amazonas?
11/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober
03/10 Fluebinding
26/09 Kursus i spinnerbygning
19/09 50 broer fabrikeret
14/09 Referat af bestyrelsesmøde den 11. sept.
10/09 PH-Grej har 25 års jubilæum
06/09 JAFI har fødselsdag den 8 og 9. september
31/08 Så blev der fanget krebs................
26/08 Invitation til Mariager Fjord Cup
22/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen.
10/08 Fortsat grøde i Simested å i uge 33
09/08 Kaas konkurrence 2016
08/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. august
04/08 Grødeskæring i august........
21/07 Vigtigt måleudstyr forsvundet fra Simested å................
29/06 Så er der friske havørreder i alle åerne.....
20/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni...
15/06 Eleverne kastede med sten !
07/06 Følg vandstanden i åerne, det betaler sig...
31/05 Kend din å i sus og blæst...................
30/05 Lystfiskeriets dag blev en stor succes.....
17/05 Husk Lystfiskeriets dag på søndag den 21.maj
10/05 Tag med til DTU Aqua............
07/05 Nu kan du gå ud til øen i Skals Enge
05/05 Lagersalg ved PH-Outdoor
05/05 Vi mangler hjælp til Lystfiskeriets dag
02/05 Referat fra bestyrelsesmøde 1. maj
27/04 Nye broer, nye stenter og meget mere
23/04 Kend-din-å-ture er planlagt
20/04 Der er faktisk laks i Vorgod å........
10/04 Er du med i bådordningen på Hald Sø?
29/03 Fang en laks i Vorgod å
22/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts
12/03 VSF må jage skarver.....................
08/03 Ålestrup open den 18. marts 2017
21/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar
21/02 Grejauktion den 9. marts kl. 18.00
21/02 Premiere 1. marts
16/02 Et vellykket foredrag.............
27/01 Slut med udsætninger i Karup å...........
24/01 Havørrederne i Simested og Karup å .......
22/01 Foredrag om fiskeri på Island.............
22/01 Formandens beretning for 2016
10/01 9 forslag til generalforsamlingen den 19. jan
07/01 Opkrævning af kontingent for 2017
27/12 Husk generalforsamlingen den 19. januar.....
23/12 Spar gebyret - meld dig ind inden 15. januar..
21/12 Foredrag hos JAFI den 11. januar 2017
15/12 Vores-El
25/11 Julegaven til lystfiskeren.........................
18/11 En kæmpe succes - NU MED LINKS!
02/11 Sådan narrer du havørrederne............
25/10 Nye medlemmer kan komme gratis med......
14/09 Kursus i fluebinding for begyndere
13/09 Naturefterskolen i Ålestrup holder åbent hus.
08/09 Så tæller vi ørreder......
02/09 OBK'erne på succesfuld krebsetur
09/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen
09/08 Der er gang i grødeskæringen
08/07 Ekstra service fra Viborg kommune
01/07 Karup å konkurrencen 2016
13/06 Kend din Å
02/06 Karlos hytte er malet og åbredden ryddet for træer
02/06 Kvoten for store laks i Vorgod er lukket
27/05 Så er der stenter - men hvad er det?
19/05 Nu kører Kend-din-Å
12/05 Lystfiskeriets dag er Pinsesøndag
10/05 Flot fangst i Hald sø
08/05 Tag med på Kend-din-å turene.
25/04 Tag med på besøg hos forbundet.
14/04 Juniorerne gratis med i søfiskerforeningen.
03/04 Se odderfilmen !
30/03 2 x 44 lægger grus ud.
20/03 Nyt fra bestyrelsen
20/03 Nyt fra Vandplejeudvalget.
18/03 Grejauktionen blev en succes.
01/03 Introture til fiskevandet
29/02 Grejauktion den 17. marts
23/02 Kanonkongen melder klar til premieren.
20/02 Kom til premiere den 1. marts.
16/02 Aalestrup open
28/01 Blomstrende vandranunkler i januar !
19/01 Nyt fra generalforsamlingen
07/01 Husk generalforsamlingen
03/01 Læs VSF´s Årsskrift online på hjemmesiden
23/12 Glædelig Jul og godt Nytår
16/12 Plads i bestyrelsen
13/12 Indkaldelse til generalforsamling
13/12 De grønne organisationer i samlet front mod regeringen
22/11 Du kan nå det endnu !
15/11 Du kan blive gratis medlem af VSF
12/11 En meget mærkelig mail.
08/11 Elfiskeriet gik fint.
05/11 Forbundet viser tænder.
26/10 Foredrag med Jens Ole Frier
19/10 De "bindegale"
09/10 Bliv gratis medlem af Viborg Sportsfiskerforening
05/10 Fluebinding
04/10 11 OBK'ere på tur til Sverige
17/09 Skal du have røget en fisk ?
13/09 Jubilæet blev en fest
03/09 Tilmelding til jubilæumsfesten
13/08 Bliv medlem af VSF for under 1/3 af prisen.
06/08 VSF er blevet 75 år, og det skal fejres!
04/08 Fiskehus ved Vorgod å til salg.
04/08 Dræbertyren var en klappekalv.
29/07 Det er helt vildt !
26/05 Læg dine fangster på hjemmesiden
19/05 Vil du fiske i Lerkenfeld å?
13/05 Nu går VSF's kort i luften...............
10/05 Fødselsdagssalg ved PH Grej fredag d. 15 maj
10/05 Lystfiskeriets dag for børn og voksne.
09/05 Gider medlemmerne ikke lære noget om åerne ?
29/04 Mariager Fjord Konkurrence
22/04 Kend-din-Å
21/04 Så kom broerne ud ved Simested å
18/04 LÆR AT RØGE DINE FISK.
15/04 Vi blev halvt færdige med broer ved Simested.
11/04 Fluebinding hos JA-FI.
08/04 Nyt fra bestyrelsen
27/03 Forum virker igen
14/03 Lidt nyheder fra foreningen
04/03 Premieren er overstået.
28/02 Aalestrup Open
27/02 Stor aktivitet i foreningen i marts.
22/02 Problemer med debatforum!
17/02 Husk premieren 1. marts på Møllen.
31/01 Ny dato på foredraget med Jakob og Simon
21/01 Vildt fiskeri i de varme lande.
18/01 Video: Kenneth fanger store havørreder i Skals å
16/01 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015
16/01 Formandens beretning for 2014
11/01 Staten giver staten tilladelse til miljøforurening i Limfjorden
11/01 Video fra elfiskeri i Jordbro å
07/01 Nyt forslag til generalforsamlingen
04/01 Junioraftenerne starter igen.
27/12 Indkaldelse til generalforsamling
18/12 Forslag til generalforsamlingen
12/12 Vi afslører en hemmelighed !
05/12 Fine gydebilleder på pensionisternes side..
28/11 Juleafslutning den 10. december
18/11 Julegaveide til en, du kender................
17/11 Nyt fra bestyrelsen
22/10 Bliv gratis medlem af VSF.
06/10 Kursus i fluebinding
05/10 Nye stuer i børnehaven.
23/09 Stop for store laks i Vorgod å
01/09 Old Boys Kammeraterne på udstilling
22/08 Fiskefesten er aflyst
19/08 Bliv medlem for ½ pris
04/08 Regler for fiskefesten
30/07 Ny parkeringsplads ved Fiskbæk å
22/07 Husk tilmelding til fiskefestensenest senest d. 20 AUG !!
17/07 Med tørflue efter havørred
06/07 Fiskefest for medlemmer af VSF
30/06 Roser fra Sydtyskland.
18/06 Kan man fiske med et æsel ???????
13/06 Store fiskedag hos PH-Grej
12/06 Nyt fra bestyrelsen, juni 2014
04/06 Kend-din-Å ved Simested er flyttet
27/05 Stort fødselsdagssalg hos PH-grej
26/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
23/05 20 mand - og en dame - ved Karup å.
16/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
12/05 Deltag i Kend-din-å turene
02/05 Martins bro ved Stoholm er færdig.
27/04 Fluebinderholdet ved Mariager Fjord
22/04 Store præmier på Fangstrapporten
14/04 Nyt fra bestyrelsen
03/04 Nyt om Vorgod å
26/03 Skjern Å Lystfiskerfestival
21/03 Grejauktion
10/03 Vorgod å
04/03 Vildt foredrag om fiskeri på New Zealand
04/03 Udlægning af gydegrus i Skravadmøllebæk 2010
27/02 Mindeord - Bent Vistisen
07/02 VSF har fået 16 km laksevand
05/02 Referat af generalforsamling 2013
03/02 Invitation til foredrag med Bo Frier
03/02 Aalestrup open
20/01 Formandens beretning fra generalforsamlingen
08/01 Juniorerne binder fluer.
27/12 Generalforsamling 2013
21/12 Nyt fra bestyrelsen, december 2013.
21/12 Fluebinderkonkurrence for alle
11/12 Vi mangler lagerplads.........
06/12 Juleafslutning torsdag den 12. december
04/12 Mønsted å frigivet - delvis.....
30/11 Så gyder ørrederne........
22/11 70 mand - og 2 damer - til foredrag
12/11 Foredrag den 21. november
06/11 Nyt fra bestyrelsen
27/10 For få fisk i Skals å
23/10 Vi fisker med strøm i Skals
20/10 Bliv gratis medlem
15/10 Meld dig til fluekursus
15/10 Opgravning af Simested å
30/09 Ny bro over Jordbro å
30/09 Så er vinterens program på hjemmesiden
26/09 Så graver de i Simested
01/09 Nyt fra bestyrelsen
15/08 ½ pris på medlemskab
31/07 Opgravning af Simested å
03/07 67 mand på informationstur til åen
29/05 Nyt fra bestyrelsen
12/05 Guidede ture til åen
12/05 Frit fiskeri i områdets åer
24/04 Mindeord - Børge Jensen
15/04 Hjarbæk Fjord, - algesuppe eller ”en undtagelse i stærkt modificeret tilstand ….”?
15/04 Nye broer ved Fiskbæk å
05/04 Nyt fra bestyrelsen
25/03 Forår ved Fiskbæk å – eller er det vinter ?
10/03 GREJAUKTION DEN 14. MARTS
24/02 Så er Fiskekort.dk online..
18/02 Fluebinding
17/02 Referat fra generalforsamling
17/02 Formandens beretning
06/02 Aalestrup open
06/02 Nyt fra bestyrelsen
03/02 Nye krogregler
29/01 Foredrag med Bo Frier
21/01 Vigtige beslutninger på generalforsamlingen.
21/01 Pressemeddelelse fra miljøministeriet
14/01 VSF på Facebook
10/01 Spændende generalforsamling i vente
07/01 Fluebindingskonkurrence for alle
30/12 Godt nytår!!
22/12 Fiskepleje.dk
17/12 Decembernummeret af "Krogen" online
17/12 Strygning af havørreder
09/12 Generalforsamling
01/12 Oxriver - Juniorfiskekonkurrence
18/11 Undervandsoptagelse af havørredleg ved Nybro
14/11 Video af havørreder på leg i Fiskbæk å
11/11 Elfiskeri i Jordbro å - Se videoen!!
31/10 Elfiskeri i Skals å
31/10 Når drøm bliver til virkelighed
25/10 Nyt fra bestyrelsen
23/10 En usædvanlig tur til åen
20/10 Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
15/10 Bliv medlem af VSF gratis
05/10 Ny forbedret hjemmeside
12/09 Nyt fra bestyrelsen