16/01-2015 Formandens beretning for 2014


Beretning for 2014


Traditionen tro starter vi med fiskeriet, og her kan vi konstatere, at det blev en underlig sæson, præget af varme og iltsvind.


 


å startede fiskeriet ud med fuld musik, idet Ivan Holm allerede på premieredagen fangede en flot blankfisk på 5,5 kg og nogle få dage senere endnu en blank på 3 kg. Bedre kan det vist ikke gøres i marts måned.


Den første store sommerfisk fik Jørgen Knudsen den 20. maj på Borup Hede, men allerede den 14. april blev der lige oven for vores stykke snuppet en på 10,3 kg.


Dan Pedersen fik en fin fisk på 7,2 kg., og formanden var så ubeskeden at tage en på 6,7 kg midt i juli, men derefter lukkede fiskeriet næsten ned for resten af sommeren.


Vejret blev varmt og solrigt med det resultat, at Limfjorden var præget af iltsvind hele vejen fra Løgstør og ind til vores åer. Forholdene var så ringe, at selv ikke garnfiskerne fangede noget.


Allersidst på sæsonen kom der fisk igen, og elfiskeriet i Simested å blev noget af det bedste i mange år.


 


var i endnu højere grad præget af varmen. Her spillede iltsvindet også ind, men derud over har Skals å det problem i varme somre, at den modtager det meste af sit vand fra de store søer. Det førte til, at vandtemperaturen i juli nåede op på 22 grader i Skals å, hvor det i vore andre åer lå på 17-18 grader, og det kan ørrederne ikke lide. Aborrerne derimod, de elsker varmen, og der blev et fantastisk aborrefiskeri med masser af fisk, nogle af dem op til ca 1 kg.


Kenneth nåede lige at snuppe to på 4-5 kg inden fiskeriet gik i stå, men han havde også fart på. De to blev fanget i samme hul inden for 10 minutter.


Også elfiskeriet var dårligt, men det ser ud til, at den naturlige gydning har været udmærket. Vi talte til jul 38 gydebanker i Skravad bæk, og det er mindst lige så mange som sædvanligt, så enten er fiskene kommet sent, eller også er de tidligt trukket op i bækkene for at finde køligt vand.


 


gav pænt med fisk hele sæsonen igennem, men mest mindre fisk. Det mest dramatiske ved åen foregik på land, hvor en knotten tyr skræmte mange fiskere væk.


 


gav nogle fine fisk. Simon Sønnichsen tog en på 7 kg og Simon Hald en på 6 kg, men de fik hård konkurrence fra odderen, som havde landet en fin ørred på 78 cm, som Jeppe Bay fandt på bredden. Som de andre åer tog Jordbro sig en ordentlig slapper midt på sommeren, hvor vandet var varmt, Limfjorden iltfri og grøden stod højt i åen.


Ved elfiskeriet i november var der som sædvanlig masser af fisk – også mange store.


 


hørte vi ikke meget til og ved Vorgod å lykkedes det Benny Kjærgaard at snuppe årets laks en af de sidste dage i sæsonen. Men et par dejlige steder er det nu, og der blev da rapporteret fisk fra begge åer.


Der er i øvrigt her i november udlagt tre gydebanker på vores stykke af Karup å, én banke på Margrethes eng og to på Carlos eng. Det er store banker med hver 75 kbm. grus, så mon ikke de kan holde nogle fisk til sæsonen.


 


startede som sædvanligt med fælles kaffebord til premieren den 1. marts, hvor der var mødt 32 morgenfriske fiskere. Desværre var vores faste kanoner Egon Langgaard blevet syg, så vi måtte undvære det sædvanlige knald. Måske var fuseren fra året før et varsel !


 


holdt et levende foredrag om sin tur til New Zealand og sammen med Viborg Fiskeriforening afholdt vi en velbesøgt grejauktion. Det regner vi med at gentage i år.


 


Vi forsøgte at lave en kombineret fiskekonkurrence og hyggeweekend sidst i august, da vi havde på fornemmelsen, at de almindelige seniormedlemmer i foreningen manglede en anledning til at samles, men det blev desværre en ren fiasko og måtte aflyses på grund af manglende deltagelse.


Arrangørerne overvejer at gentage forsøget – om det bliver til noget, er ikke fastlagt endnu, men vi holder ikke FiskeFest for 6-7 menige medlemmer plus bestyrelsen, det står fast.


 


Vinteren igennem havde vi et rigtig hyggeligt fluebinderhold i gang med Poul fra PH og Peter Ballentin som instruktører. I foråret var vi ved Mariager Fjord for at teste produktionen. Jakob Madsen gav gode råd og viste os en sikker plads, hvor det da også lykkedes Lars Olsen at hjembringe en fin havørred – fanget på en flue bundet på kurset. Fluekurset kører videre i denne vinter, hvor der bl.a. er blevet bundet nogle drabelige geddefluer.


 


har været slemt forsømt i 2014, hvor det har knebet med at skaffe juniorledere, men nu er der fundet bemanding, og der er lagt planer for foråret. Klubaftener med focus på fluebinding er startet, og der er planlagt kystture først på sæsonen.


 


kan klare sig selv, og på den front er der fuld gang i aktiviteterne. Hver måned mødes ca. 30 til fællesmøde, hver torsdag i vintertiden mødes ca. 20 til aktiviteter på møllen, hvor der laves knive, bindes fluer og meget andet, og der er jævnligt fælles fisketure med 10-20 deltagere. De har oven i købet fundet et navn til denne gruppe af pensionister, som nu kalder sig Old Boys Kammeraterne. Navnet siger vist det hele, og der er adgang for alle efterlønnere eller folkepensionister.


 


En gruppe af pensionisterne har påtaget sig at gøre en indsats for at gøre vores forening mere kendt og for at skaffe flere medlemmer. De har købt et udstillingstelt, skaffet udstillingsmateriale fra nær og fjern, fået trykt en ny brochure, stillet op til udstilling på Borgvold, på Hald og hos byens grejhandlere, og har i det hele taget gjort meget for at styrke foreningen.


 


Andre OBK’ere har lagt en stor indsats ved åerne, hvor Erik og Vagn har skåret pil ned ved Skals og Simested å, og en flok på ca. 20 i foråret lagde broer ud ved Skals og Simested. I øvrigt på en dag med vestlig kuling og deraf følgende højvande i engene, så udlægningen blev ekstra interessant.


 


Men det er ikke kun OBK’erne er der er aktive. Vandplejeudvalget som jeg brokkede mig lidt over på den seneste generalforsamling, har været i fuldt sving i år. Blandt deres aktiviteter kan jeg nævne, at de har udlagt gydegrus i Skravad bæk og udlagt gydebanker og skjulesten og plantet vandplanter i Hørup bæk, ligesom de har ryddet op i flere bække, som var helt tilgroet.


 


De har skaffet tilladelse til udlægning af grus og sten i Lund bæk, der er en ansøgning hos kommunen om yderligere udlægning i Hørup bæk, og der arbejdes på et projekt i Borup bæk. Alle tre projekter forventes udført i år.


 


Så har vandplejefolkene som sædvanligt lagt et stort arbejde i elfiskeri, arbejde på dambruget og udsætning af fisk, og på dambruget har de været med til at bygge nye kar, som vores fisk kan gå i, så de ikke bliver ædt af odderen, som er rigtig glad for at få maden serveret i dammene.


 


Sidst på året er der igangsat en storstilet tælling af gydebanker i ca. 20 forskellige tilløb. Vi vil gerne følge udviklingen på den måde, og vi vil gerne have nogle basistal, der kan vise, om den indsats der fremover bliver gjort via vandplanerne får nogen effekt.


 


Af andre større opgaver kan jeg nævne, at det igen er lykkedes at få skrevet og udgivet et Årsskrift. Det er et stort arbejde, men mange har bidraget til at skrive, og de har stort set afleveret til tiden, så er det jo ingen sag at lave et blad – hvis man da også lige har en dygtig og positiv redaktør, om er klar til at ofre oceaner af tid på at nå et flot resultat.


 


Vi har deltaget i møder omkring vådområderne ved udløbet af Skals å og ved Jordbro å. Begge projekter ser ud til at blive lavet, så det ikke skader fiskebestanden for meget. De forskellige projekter langt oppe ad Simested å ser derimod mere kritiske ud, og der arbejder vi sammen med Ålestrup Lystfiskerforening på at undgå de værste skadevirkninger.


 


Vi deltog i øvrigt i DTUAquas elfiskeri i Simested å, hvor der blev lavet bestandsanalyse i 2014. Resultaterne er endnu ikke fremkommet, men der var masser af fisk, der hvor jeg deltog, og forventningen er, at udsætninger i Simested å systemet meget vel kan stoppe nu. Det understreger kun vigtigheden af, at vi gør en stor indsats for at øge yngelproduktionen i tilløbene.


 


gennemførte sidste vinter en frilægning af Kølsen møllebæk, og der er nu fint med gydninger både i de nye sving og længere opstrøms, så det bliver en meget produktiv lille bæk.


 


Kommunen færdiggjorde sine ønsker til vandplanerne, og der er gode ting i disse planer, bl.a en nedlæggelse af Skinderup dambrug, et omløb ved Daugbjerg minilandsby, restaurering af Jegstrup bæk, restaurering af det øverste af Jordbro å og flere andre projekter. En genslyngning af Fiskbæk å fra det gamle dambrug og langt ned ad åen er også med, men der er så megen usikkerhed om et planlagt vådområde omkring Vesbæk, at det er vanskeligt at vurdere, hvor realistiske planerne er.


 


Men ikke alt er gået vores vej.


Forbundet fik afvist den klage, det på vores foranledning havde indgivet mod vandindtaget ved Agerskov dambrug, så det er stadig helt uvist, hvornår denne totalspærring af Danmarks fornemste vandløb fjernes. Det er en skandale.


 


å har flittige, unge mennesker flere gange ødelagt vores broer eller gravet dem op og søsat dem, så vi til sidst måtte gå til avisen med vores besværligheder. Vi håber så, at de rette eller måske deres forældre har læst artiklen i avisen – der har i hvert tilfælde ikke været hærværk i efteråret.


 


å fik vi sidste år ødelagt en god strækning ved Vejsvinget, da kommunen gravede sand op. Stykket er ikke ødelagt for al evighed, men i år har det ikke været spændende. Vi har fra kommunen fået oplyst alle udgifter ved oprensningen, og det viser sig, at oprensning af 1½ km åløb har kostet ca. 650.000 kr., og på baggrund af disse oplysninger vil vi igen presse på for at få kommunen til at lave et sandfang ved Borup bro. Det kunne være spændende at få en naturlig å på det nederste stykke og ikke et kæmpe sandfang, som vi har i dag.


 


Så er der vist ikke mere negativt at berette – det skulle da lige være, at vi har haft rotter i klubhuset, nærmere betegnet i depotet, hvor de havde fundet juniorernes sæk med 15 kg rasp. Viceværten indkøbte og opsatte en fin rottefælde og fangede – en halsbåndmus.


 


Medlemstallet og økonomien hører ikke under de negative nyheder. Vi mangler ca 15 medlemmer i forhold til året før. Det er nogenlunde den samme udvikling, som andre foreninger oplever, men det er der ingen der siger, vi skal stille os tilfreds med, så vi kæmper fortsat for vækst og beder alle vores medlemmer gøre en indsats for at skaffe flere medlemmer.


Regnskabet for 2014 var fint, vi var heldige med en enkelt stor besparelse, og der var ingen negative overraskelser, men alt det hører I mere om fra kassereren.


 


Som jeg også har antydet tidligere, har mange ydet en stor indsats for at få året til at køre så godt, som det har gjort. Niels har jeg nævnt, Walther har endnu en gang styret medlemskartoteket perfekt, og vandplejfolkene og mange af OBK’erne har ydet en god indsats, som bestyrelsen gerne vil sige dem tak for.


 


Personligt vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde året igennem. Jeg mener, vi har forbedret os væsentligt i forhold til sidste år, så det har faktisk været en fornøjelse at være med.


De fleste vil da også gerne tage en periode mere, men Kenneth stopper efter i bestyrelsen. Det er vi meget utilfredse med, men Kenneth lover, at det er for at få endnu mere tid til vandplejearbejdet, som er hans egentlige interesse, og hans indsats i år tyder på, at der kommer til at ske meget fremover.


Men Kenneth skal have en stor tak for sin indsats i bestyrelsen, hvor han har været flittig, engageret og et festligt indslag – vi vil komme til at savne ham.


 


Jørgen Buch


 


 

Seneste Nyheder


18/03 Sådan genudsætter du en ørred........
11/03 Hvad laver fiskerikontrollen egentlig ?
25/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2020.............
19/02 Naturmøde den 20. februar
17/02 Premiere 1.marts kl. 9.00
13/02 Referat fra generalforsamlingen 2020
29/01 Sælerne kommer ikke meget omkring.......
17/01 Generalforsamling, formandens beretning
11/01 Slusen i Virksund skal holdes mere åben.......
07/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. januar 2020
19/12 Glædelig Jul...............
17/12 Julehygge...................
06/12 Generalforsamling den 16. januar 2020........
26/11 Juleafslutning den 17. december kl. 19.00
20/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november...................
15/11 Skal du med til Irland...................
13/11 Det blev et godt foredrag om sæler......................
09/11 Kæmpe havørred fra Karup å - på vores stykke!
04/11 Foredrag om sæler - det bliver godt, så mød op.
09/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. oktober
26/09 Grusbanden knækker hårde nødder ...............
06/09 På udflugt med kommunen.................
05/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 2. september........................
19/08 Støt foreningen - det koster ikke noget.......
19/07 Så sker der noget ved åerne................
17/07 25 heste og tre fisk...........................
27/06 Læg dine fangster anonymt på fangstrapporten..........
24/06 Grødeskæringen starter nu....
21/06 Vores elektroniske kort er fantastiske !!!!!!!!!!!!!
19/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019...............
06/06 En vanskelig fødsel endte lykkeligt.................
04/06 OBK-tur til Gjerrild i august
24/05 Aborrerne fra Skals å er vist fundet.......
13/05 Kend din å, programmet er lagt.
07/05 En kæmpe er faldet
03/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2019
02/05 Laks, søørred, bækørreder og nye broer.......
11/04 Borgermøde om klimaet - dagen efter Påske....
11/04 Så er båden på Hald sø klar.............
06/04 Tag på guidet tur til Fur - det er gratis.
26/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2019
24/03 Laksefiskeri i Vorgod å.
18/03 Tag de lange støvler på
07/03 Invitation fra JAFI
04/03 Det blev en festlig premiere.
19/02 Kom til premiere den 1.marts............
13/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 11. febr. 2019
11/02 Reklame
25/01 Referat fra generalforsamlingen 2019
22/01 Kom til temaaften om Viborgs natur den 30. januar.
18/01 Årsberetning for 2018
08/01 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar
22/12 Møde om vandmiljø den 22. januar
15/12 Indkaldelse til Generalforsamling den 17. januar
14/12 Kender den ikke fredningstiden ?
05/12 Kom til juleafslutning den 13. december......
07/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. nov. 2018...............
25/10 Foredrag den 8. november..............
19/10 Deltag i fluebinding..........................
19/09 Tre mand lagde 20 tons grus ud i Tjele å...............................
19/09 Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2018
10/09 Rygter om regnbuer i Simested å
01/09 Viborg Sportsfiskerforening klager over Skals renseanlæg.
24/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2018
09/08 Nedsat pris resten af 2018..................
21/06 Shelteret er færdigt !!!!!!!!!
14/06 Grødeskæring, juni 2018
05/06 Indberet hvis du ser en sæl i åen eller i fjorden
23/05 Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj .............................
17/05 Shelteret klar til rejsegilde..............
15/05 Shelterbyggeriet går fint fremad........................
06/05 Lagersalg ved PH-grej d. 11. maj
03/05 Tømmeret til shelteret kunne flyttes !
01/05 Kend din å, programmet er lagt.
18/04 Shelteret er ankommet......men, men, men.............
11/04 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. april........................
08/04 Der er børsteorm i Limfjorden ........
14/03 Husk grejauktion onsdag den 21. marts.................
06/03 Bestyrelsesreferat, marts 2018................
01/03 Premiere med knald på!....................
26/02 Båden på Hald sø
11/02 Premiere og grejauktion
31/01 Referat fra generalforsamlingen 2018...............
27/01 Formandens beretning for 2017
19/01 Referat fra bestyrelsesmøde..............
03/01 Kontingent
28/12 5000 nye ørreder til Skals å startet......
20/12 Indkaldelse til generalforsamling den 18. januar.......
18/12 Glædelig Jul og Godt Nytår
11/12 42 cm havørred fanget den 11. december...
06/12 Julen starter den 14. december.
22/11 Foredrag, Amazonas og forbundet
14/11 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. nov. 2017
13/10 Bliv gratis medlem....................
13/10 Sportsfiskerforbundet eller Amazonas?
11/10 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober
03/10 Fluebinding
26/09 Kursus i spinnerbygning
19/09 50 broer fabrikeret
14/09 Referat af bestyrelsesmøde den 11. sept.
10/09 PH-Grej har 25 års jubilæum
06/09 JAFI har fødselsdag den 8 og 9. september
31/08 Så blev der fanget krebs................
26/08 Invitation til Mariager Fjord Cup
22/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen.
10/08 Fortsat grøde i Simested å i uge 33
09/08 Kaas konkurrence 2016
08/08 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. august
04/08 Grødeskæring i august........
21/07 Vigtigt måleudstyr forsvundet fra Simested å................
29/06 Så er der friske havørreder i alle åerne.....
20/06 Referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni...
15/06 Eleverne kastede med sten !
07/06 Følg vandstanden i åerne, det betaler sig...
31/05 Kend din å i sus og blæst...................
30/05 Lystfiskeriets dag blev en stor succes.....
17/05 Husk Lystfiskeriets dag på søndag den 21.maj
10/05 Tag med til DTU Aqua............
07/05 Nu kan du gå ud til øen i Skals Enge
05/05 Lagersalg ved PH-Outdoor
05/05 Vi mangler hjælp til Lystfiskeriets dag
02/05 Referat fra bestyrelsesmøde 1. maj
27/04 Nye broer, nye stenter og meget mere
23/04 Kend-din-å-ture er planlagt
20/04 Der er faktisk laks i Vorgod å........
10/04 Er du med i bådordningen på Hald Sø?
29/03 Fang en laks i Vorgod å
22/03 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. marts
12/03 VSF må jage skarver.....................
08/03 Ålestrup open den 18. marts 2017
21/02 Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar
21/02 Grejauktion den 9. marts kl. 18.00
21/02 Premiere 1. marts
16/02 Et vellykket foredrag.............
27/01 Slut med udsætninger i Karup å...........
24/01 Havørrederne i Simested og Karup å .......
22/01 Foredrag om fiskeri på Island.............
22/01 Formandens beretning for 2016
10/01 9 forslag til generalforsamlingen den 19. jan
07/01 Opkrævning af kontingent for 2017
27/12 Husk generalforsamlingen den 19. januar.....
23/12 Spar gebyret - meld dig ind inden 15. januar..
21/12 Foredrag hos JAFI den 11. januar 2017
15/12 Vores-El
25/11 Julegaven til lystfiskeren.........................
18/11 En kæmpe succes - NU MED LINKS!
02/11 Sådan narrer du havørrederne............
25/10 Nye medlemmer kan komme gratis med......
14/09 Kursus i fluebinding for begyndere
13/09 Naturefterskolen i Ålestrup holder åbent hus.
08/09 Så tæller vi ørreder......
02/09 OBK'erne på succesfuld krebsetur
09/08 Bliv medlem for under 1/3 af prisen
09/08 Der er gang i grødeskæringen
08/07 Ekstra service fra Viborg kommune
01/07 Karup å konkurrencen 2016
13/06 Kend din Å
02/06 Karlos hytte er malet og åbredden ryddet for træer
02/06 Kvoten for store laks i Vorgod er lukket
27/05 Så er der stenter - men hvad er det?
19/05 Nu kører Kend-din-Å
12/05 Lystfiskeriets dag er Pinsesøndag
10/05 Flot fangst i Hald sø
08/05 Tag med på Kend-din-å turene.
25/04 Tag med på besøg hos forbundet.
14/04 Juniorerne gratis med i søfiskerforeningen.
03/04 Se odderfilmen !
30/03 2 x 44 lægger grus ud.
20/03 Nyt fra bestyrelsen
20/03 Nyt fra Vandplejeudvalget.
18/03 Grejauktionen blev en succes.
01/03 Introture til fiskevandet
29/02 Grejauktion den 17. marts
23/02 Kanonkongen melder klar til premieren.
20/02 Kom til premiere den 1. marts.
16/02 Aalestrup open
28/01 Blomstrende vandranunkler i januar !
19/01 Nyt fra generalforsamlingen
07/01 Husk generalforsamlingen
03/01 Læs VSF´s Årsskrift online på hjemmesiden
23/12 Glædelig Jul og godt Nytår
16/12 Plads i bestyrelsen
13/12 Indkaldelse til generalforsamling
13/12 De grønne organisationer i samlet front mod regeringen
22/11 Du kan nå det endnu !
15/11 Du kan blive gratis medlem af VSF
12/11 En meget mærkelig mail.
08/11 Elfiskeriet gik fint.
05/11 Forbundet viser tænder.
26/10 Foredrag med Jens Ole Frier
19/10 De "bindegale"
09/10 Bliv gratis medlem af Viborg Sportsfiskerforening
05/10 Fluebinding
04/10 11 OBK'ere på tur til Sverige
17/09 Skal du have røget en fisk ?
13/09 Jubilæet blev en fest
03/09 Tilmelding til jubilæumsfesten
13/08 Bliv medlem af VSF for under 1/3 af prisen.
06/08 VSF er blevet 75 år, og det skal fejres!
04/08 Fiskehus ved Vorgod å til salg.
04/08 Dræbertyren var en klappekalv.
29/07 Det er helt vildt !
26/05 Læg dine fangster på hjemmesiden
19/05 Vil du fiske i Lerkenfeld å?
13/05 Nu går VSF's kort i luften...............
10/05 Fødselsdagssalg ved PH Grej fredag d. 15 maj
10/05 Lystfiskeriets dag for børn og voksne.
09/05 Gider medlemmerne ikke lære noget om åerne ?
29/04 Mariager Fjord Konkurrence
22/04 Kend-din-Å
21/04 Så kom broerne ud ved Simested å
18/04 LÆR AT RØGE DINE FISK.
15/04 Vi blev halvt færdige med broer ved Simested.
11/04 Fluebinding hos JA-FI.
08/04 Nyt fra bestyrelsen
27/03 Forum virker igen
14/03 Lidt nyheder fra foreningen
04/03 Premieren er overstået.
28/02 Aalestrup Open
27/02 Stor aktivitet i foreningen i marts.
22/02 Problemer med debatforum!
17/02 Husk premieren 1. marts på Møllen.
31/01 Ny dato på foredraget med Jakob og Simon
21/01 Vildt fiskeri i de varme lande.
18/01 Video: Kenneth fanger store havørreder i Skals å
16/01 Referat fra generalforsamlingen 15. januar 2015
16/01 Formandens beretning for 2014
11/01 Staten giver staten tilladelse til miljøforurening i Limfjorden
11/01 Video fra elfiskeri i Jordbro å
07/01 Nyt forslag til generalforsamlingen
04/01 Junioraftenerne starter igen.
27/12 Indkaldelse til generalforsamling
18/12 Forslag til generalforsamlingen
12/12 Vi afslører en hemmelighed !
05/12 Fine gydebilleder på pensionisternes side..
28/11 Juleafslutning den 10. december
18/11 Julegaveide til en, du kender................
17/11 Nyt fra bestyrelsen
22/10 Bliv gratis medlem af VSF.
06/10 Kursus i fluebinding
05/10 Nye stuer i børnehaven.
23/09 Stop for store laks i Vorgod å
01/09 Old Boys Kammeraterne på udstilling
22/08 Fiskefesten er aflyst
19/08 Bliv medlem for ½ pris
04/08 Regler for fiskefesten
30/07 Ny parkeringsplads ved Fiskbæk å
22/07 Husk tilmelding til fiskefestensenest senest d. 20 AUG !!
17/07 Med tørflue efter havørred
06/07 Fiskefest for medlemmer af VSF
30/06 Roser fra Sydtyskland.
18/06 Kan man fiske med et æsel ???????
13/06 Store fiskedag hos PH-Grej
12/06 Nyt fra bestyrelsen, juni 2014
04/06 Kend-din-Å ved Simested er flyttet
27/05 Stort fødselsdagssalg hos PH-grej
26/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
23/05 20 mand - og en dame - ved Karup å.
16/05 Lystfiskeriets dag i Viborg
12/05 Deltag i Kend-din-å turene
02/05 Martins bro ved Stoholm er færdig.
27/04 Fluebinderholdet ved Mariager Fjord
22/04 Store præmier på Fangstrapporten
14/04 Nyt fra bestyrelsen
03/04 Nyt om Vorgod å
26/03 Skjern Å Lystfiskerfestival
21/03 Grejauktion
10/03 Vorgod å
04/03 Vildt foredrag om fiskeri på New Zealand
04/03 Udlægning af gydegrus i Skravadmøllebæk 2010
27/02 Mindeord - Bent Vistisen
07/02 VSF har fået 16 km laksevand
05/02 Referat af generalforsamling 2013
03/02 Invitation til foredrag med Bo Frier
03/02 Aalestrup open
20/01 Formandens beretning fra generalforsamlingen
08/01 Juniorerne binder fluer.
27/12 Generalforsamling 2013
21/12 Nyt fra bestyrelsen, december 2013.
21/12 Fluebinderkonkurrence for alle
11/12 Vi mangler lagerplads.........
06/12 Juleafslutning torsdag den 12. december
04/12 Mønsted å frigivet - delvis.....
30/11 Så gyder ørrederne........
22/11 70 mand - og 2 damer - til foredrag
12/11 Foredrag den 21. november
06/11 Nyt fra bestyrelsen
27/10 For få fisk i Skals å
23/10 Vi fisker med strøm i Skals
20/10 Bliv gratis medlem
15/10 Meld dig til fluekursus
15/10 Opgravning af Simested å
30/09 Ny bro over Jordbro å
30/09 Så er vinterens program på hjemmesiden
26/09 Så graver de i Simested
01/09 Nyt fra bestyrelsen
15/08 ½ pris på medlemskab
31/07 Opgravning af Simested å
03/07 67 mand på informationstur til åen
29/05 Nyt fra bestyrelsen
12/05 Guidede ture til åen
12/05 Frit fiskeri i områdets åer
24/04 Mindeord - Børge Jensen
15/04 Hjarbæk Fjord, - algesuppe eller ”en undtagelse i stærkt modificeret tilstand ….”?
15/04 Nye broer ved Fiskbæk å
05/04 Nyt fra bestyrelsen
25/03 Forår ved Fiskbæk å – eller er det vinter ?
10/03 GREJAUKTION DEN 14. MARTS
24/02 Så er Fiskekort.dk online..
18/02 Fluebinding
17/02 Referat fra generalforsamling
17/02 Formandens beretning
06/02 Aalestrup open
06/02 Nyt fra bestyrelsen
03/02 Nye krogregler
29/01 Foredrag med Bo Frier
21/01 Vigtige beslutninger på generalforsamlingen.
21/01 Pressemeddelelse fra miljøministeriet
14/01 VSF på Facebook
10/01 Spændende generalforsamling i vente
07/01 Fluebindingskonkurrence for alle
30/12 Godt nytår!!
22/12 Fiskepleje.dk
17/12 Decembernummeret af "Krogen" online
17/12 Strygning af havørreder
09/12 Generalforsamling
01/12 Oxriver - Juniorfiskekonkurrence
18/11 Undervandsoptagelse af havørredleg ved Nybro
14/11 Video af havørreder på leg i Fiskbæk å
11/11 Elfiskeri i Jordbro å - Se videoen!!
31/10 Elfiskeri i Skals å
31/10 Når drøm bliver til virkelighed
25/10 Nyt fra bestyrelsen
23/10 En usædvanlig tur til åen
20/10 Elfiskeri i Skals å d. 27. oktober
15/10 Bliv medlem af VSF gratis
05/10 Ny forbedret hjemmeside
12/09 Nyt fra bestyrelsen